alk

Centrum Badań Interdyscyplinarnych

Jednym z istotnych hamulców naukowego i dydaktycznego rozwoju ALK jest zamykanie się niewielkich zespołów w „silosach”, czy nawet „gettach”, katedralno-dyscyplinarnych. Nie wiemy, czym zajmują się sąsiedzi i w gruncie rzeczy nie interesuje nas to.  W rezultacie „problemowe” tematy badawcze nie są podejmowane, albo ujmowane jednostronnie z perspektywy jednej dyscypliny czy nawet specjalizacji badawczej. Z punktu widzenia odbiorców ekspertyz czy doradztwa, zainteresowanych w praktycznych kompleksowych rozwiązaniach, jest to najczęściej podejście bezwartościowe.

Misją Centrum Interdyscyplinarnego ALK jest zmiana tej sytuacji poprzez promowanie, inicjowanie i realizację, lub monitoring i ułatwianie przedsięwzięć interdyscyplinarnych zarówno w sferze badań jak i dydaktyki, szkoleń i ekspertyz. Przedsięwzięcia takie powinny być realizowane w drodze współpracy przedstawicieli różnych dyscyplin (z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych) zatrudnionych w różnych katedrach i innych jednostkach Uczelni. Chodzi o stworzenie klimatu sprzyjającego interdyscyplinarności.