Konferencja „E-insurance i nowe technologie w prawie ubezpieczeniowym”

12 października 2012 r. godz. 10.00

Pałac Prymasowski w Warszawie (Sala Kolumnowa) 

Program konferencji

Konferencja „E-insurance i nowoczesne technologie w prawie ubezpieczeniowym” jest wydarzeniem oficjalnie inaugurującym działalność reaktywowanego polskiego OOddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego (AIDA). Organizatorzy wyrażają przekonanie, że międzynarodowy charakter konferencji, jak również połączenie aspektów naukowych i praktycznych, sprawią, że spotka się ona z szerokim zainteresowaniem w środowisku ubezpieczeniowym.
Ubezpieczenia są branżą o historii liczonej w stuleciach, a poprzez to mogłoby się wydawać, że konserwatywną. Oparte na zaufaniu relacje pomiędzy cedującym i przyjmującym ryzyko ubezpieczeniowe, jak też realność ubezpieczanych dóbr i zagrażających im wypadków powodują, że szczególną wartością są bezpośrednie kontakty pomiędzy stronami stosunków ubezpieczenia. Stąd też, na pierwszy rzut oka, może się wydawać, że ubezpieczenia okażą się branżą w pewnym sensie odporną na nowe formy komunikacji społecznej, opierające się o technologie umożliwiające kontakt na odległość, czasem bez interakcji w czasie rzeczywistym. Już w tym miejscu, przesądzając, że wniosek taki byłby fałszywy, należy jednocześnie – ze względu na wspomnianą specyfikę obrotu ubezpieczeniowego – poddać rzetelnej obserwacji skutki wdrożenia nowych technologii dla prawnych aspektów działalności ubezpieczeniowej. Jakkolwiek bowiem może się wydawać, że telefon czy Internet są mediami, którymi posługiwanie się jest powszechne i naturalne, z perspektywy historii ubezpieczeń i ich szczególnych właściwości mamy w istocie nadal do czynienia z nowością. Świadczą o tym liczne, uwarunkowane powstającymi problemami, wypowiedzi doktryny prawa czy inicjatywy prawodawcy (krajowego oraz europejskiego), a od strony czysto praktycznej – relatywnie nadal nieduży udział (przynajmniej w warunkach polskich) form komunikacji na odległość przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia.
Organizatorzy liczą, że konferencja stanie się forum, na którym przedyskutowane zostaną podstawowe zagadnienia aktualizujące się przy korzystaniu z nowych technologii przez branżę ubezpieczeniową. Różne środowiska, które reprezentują prelegenci, oraz liczna reprezentacja prawników zagranicznych, stwarzają wyjątkową okazję do zdefiniowania podstawowych oczekiwań względem regulacji prawnych i możliwych sposobów ich spełnienia tak na gruncie stanu de lege lata, jak i poprzez sformułowanie postulatów legislacyjnych. Jednocześnie, w przekonaniu organizatorów przygotowane przez prelegentów na potrzeby konferencji wystąpienia, mają stanowić wprowadzenie służące pobudzeniu owocnej dyskusji środowiskowej.


 

Komitet Strategiczny 

Sekretariat Wykonawczy 

Rada Naukowa