HuLog Ludzie w Logistyce Cyfrowej

HuLog Ludzie w Logistyce Cyfrowej

Podmioty realizujące
Współpraca
Hasselt University z Belgii (Koordynator Projektu), Akademia Leona Koźmińskiego, Hertie School of Governance z Niemiec, Leeds University Business School z Wielkiej Brytanii
Kwota dofinansowania
Koszty
1 480 604 EUR
Czas trwania
36 miesięcy
Koordynacja
Koszty
Projekt CHANSE jest koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki i współfinansowany ze środków Programu Ramowego UE Horyzont 2020 (nr projektu 2021/03/Y/HS4/00285)

Projekt Ludzie w Logistyce Cyfrowej (HuLog) bada, w jaki sposób technologie cyfrowe kształtują warunki pracy i zatrudnienia w magazynach logistycznych w Europie. Magazyny są dziś pod ogromnym wpływem szybko rozwijających się technologii cyfrowych w łańcuchach dostaw, które opierają się o model zakupów online przy dostawie ekspresowej, harmonizując systemy śledzenia przesyłek i optymalizując operacje magazynowe w celu skrócenia czasu obsługi towarów. W literaturze oczekuje się, że rola branży logistycznej będzie rosła i generowała nowe miejsca pracy, ponieważ firmy zwiększają lokalne zapasy, aby zmniejszyć ryzyko zakłóceń globalnego łańcucha dostaw spowodowanych międzynarodowymi konfliktami handlowymi (np. Brexit) i zdrowia publicznego, takimi jak pandemia COVID-19.

HuLog bada, w jaki sposób cyfrowe systemy zarządzania magazynem kształtują doświadczenie pracowników w pracy i napędzają strategie zatrudnienia firm magazynowych, aby zmaksymalizować elastyczność siły roboczej, wpływając na warunki zatrudnienia. Do tej pory wpływ technologii cyfrowych na pracę i zatrudnienie w magazynach pozostaje mało eksplorowanym obszarem badań. Zagadnienie pracownicze jest nieobecne w większości badań dotyczących logistyki, które koncentrują się na zwiększeniu wydajności w celu zmniejszenia czasu i kosztów. Obecna wiedza ogranicza się w dużej mierze do dziennikarskich relacji z pracy i zatrudnienia w pojedynczych firmach, takich jak Amazon.

HuLog łączy perspektywę społeczno-materialną i relacyjną, aby zbadać 12 cyfrowych magazynów w 4 centrach logistycznych w Europie: Zachodnia Polska, Lipsk-Halle (Niemcy), Limburgia (Belgia) i West Yorkshire (Wielka Brytania). Taka konstrukcja badania pozwala na porównanie kontekstów instytucjonalnych, ekonomicznych i społeczno-demograficznych.

Projekt HuLog stworzy interdyscyplinarną, współczesną wiedzę naukową na temat pracy i zatrudnienia w logistyce europejskiej, rozwijając debatę w kluczowych obszarach i, szerzej, na temat przyszłości pracy. Będzie również naukowo wspierać i ułatwiać negocjowanie przez interesariuszy zasad organizacji logistyki dla bardziej skoncentrowanego na człowieku i społecznie zrównoważonego magazynowania cyfrowego

Konkurs nr 18/NAUKA/CHANSE/22 na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym „Ludzie w Logistyce Cyfrowej”, ogłoszony w dniu 11.08.2021 r., nie został rozstrzygnięty i nie wyłoniono osoby na to stanowisko.

Kierownik projektu

pt.: „Ludzie w Logistyce Cyfrowej”

ogłasza konkurs na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stypendium naukowe NCN odbywa się w ramach projektu pt.: „Ludzie w Logistyce Cyfrowej”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr  UMO-2021/03/Y/HS4/00285 (w ramach konkursu CHANSE).

Informacje o projekcie:

Projekt Ludzie w „Logistyce cyfrowej (HuLog)”, realizowany we współpracy międzynarodowej podmiotów z Polski (akademia Leona Koźmińskiego),Belgii (Hasselt University), Niemiec (Hertie School od Governance) i Wielkiej Brytanii (Leeds University Business School) bada, w jaki sposób technologie cyfrowe kształtują warunki pracy i zatrudnienia w magazynach logistycznych w Europie. HuLog bada w jaki sposób cyfrowe systemy zarządzania magazynem kształtują warunki pracy i napędzają strategie zatrudnienia firm magazynowych, aby zmaksymalizować elastyczność siły roboczej, wpływając na warunki zatrudnienia. Łączy perspektywę społeczno-materialną i relacyjną, aby zbadać 12 cyfrowych magazynów w 4 centrach logistycznych w Europie.

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Posiadanie tytułu magistra w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych lub pokrewnych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • Posiadanie statusu:

                - uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub

                - doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 • Doświadczenie w badaniach naukowych i metodach jakościowych,
 • Udokumentowany dorobek w zakresie badań sektora IT, nowych technologii, innowacji
 • Udokumentowana publikacjami znajomość teorii nauk społecznych lub nauk w organizacji

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Prowadzenie badań w zakresie desk research
 • Przeprowadzanie i kodowanie wywiadów,
 • Monitorowanie wirtualnych forów (WP1, WP2, WP3, WP4),
 • Wsparcie zespołu badawczego na wszystkich etapach prac,
 • Udział w przygotowaniu publikacji naukowych
 • Współpraca z Kierownikiem projektu;
 • Inne prace zlecone przez Kierownika projektu.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty;

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe NCN, wypłacane Stypendyście/stce na podstawie umowy stypendialnej, planowany okres zatrudnienia od grudnia 2022 (lub najszybciej możliwie po tym terminie) na okres maksymalnie 36 miesięcy
 • Maksymalna wysokość stypendium przewidziana w projekcie wynosi 560 zł/msc miesięcznie

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 11 listopada 2022r. na adres e-mailowy nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Stypendium naukowe - HuLog”

Wymagane dokumenty:

 • CV w jęz. polskim lub angielskim, potwierdzającego spełnianie wymagań stawianych kandydatom z uwzględnieniem dorobku naukowego, dotychczasowych osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencji
 • Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra
 • skan ważnej legitymacji lub kopia zaświadczenia (nie starszego niż 3 miesiące) o posiadaniu statusu uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej

Złożenie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia w trakcie oceny formalnej.

Informacje dodatkowe:

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki.

Ocena kandydata/ki zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny wskazane w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia, można kierować do kierownika projektu dr Miłosza Miszczyńskiego, na adres email: miszczynski@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do dnia  15 grudnia 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Od decyzji Komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

 

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w  ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

Załącznik 1 – Obowiązek informacyjny RODO

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym „Ludzie w Logistyce Cyfrowej”, ogłoszony w dniu 28.10.2022r., nie został rozstrzygnięty i nie wyłoniono osoby na to stanowisko.

Kierownik projektu

pt.: „Ludzie w Logistyce Cyfrowej”

ogłasza konkurs na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stypendium naukowe NCN odbywa się w ramach projektu pt.: „Ludzie w Logistyce Cyfrowej”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr  UMO-2021/03/Y/HS4/00285 (w ramach konkursu CHANSE).

Informacje o projekcie:

Projekt Ludzie w „Logistyce cyfrowej (HuLog)”, realizowany we współpracy międzynarodowej podmiotów z Polski (akademia Leona Koźmińskiego),Belgii (Hasselt University), Niemiec (Hertie School od Governance) i Wielkiej Brytanii (Leeds University Business School) bada, w jaki sposób technologie cyfrowe kształtują warunki pracy i zatrudnienia w magazynach logistycznych w Europie. HuLog bada w jaki sposób cyfrowe systemy zarządzania magazynem kształtują warunki pracy i napędzają strategie zatrudnienia firm magazynowych, aby zmaksymalizować elastyczność siły roboczej, wpływając na warunki zatrudnienia. Łączy perspektywę społeczno-materialną i relacyjną, aby zbadać 12 cyfrowych magazynów w 4 centrach logistycznych w Europie.

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Posiadanie tytułu magistra w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych lub pokrewnych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1;
 • Znajomość języka polskiego na poziomie min. B1;
 • Posiadanie statusu:

                - uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub

                - doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 • Doświadczenie w badaniach naukowych i metodach jakościowych,
 • Udokumentowany dorobek w zakresie badań sektora IT, nowych technologii, innowacji
 • Udokumentowana publikacjami znajomość teorii nauk społecznych lub nauk w organizacji

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Prowadzenie badań w zakresie desk research
 • Przeprowadzanie i kodowanie wywiadów,
 • Monitorowanie wirtualnych forów (WP1, WP2, WP3, WP4),
 • Wsparcie zespołu badawczego na wszystkich etapach prac,
 • Udział w przygotowaniu publikacji naukowych
 • Współpraca z Kierownikiem projektu;
 • Inne prace zlecone przez Kierownika projektu.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty;

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe NCN, wypłacane Stypendyście/stce na podstawie umowy stypendialnej, planowany okres zatrudnienia od maja 2023 (lub najszybciej możliwie po tym terminie) na okres maksymalnie 24 miesiące
 • Maksymalna wysokość stypendium przewidziana w projekcie wynosi 840 zł/msc

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 16 kwietnia 2023 r. na adres e-mailowy nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Stypendium naukowe - HuLog”

Wymagane dokumenty:

 • CV w jęz. polskim lub angielskim, potwierdzającego spełnianie wymagań stawianych kandydatom z uwzględnieniem dorobku naukowego, dotychczasowych osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencji
 • Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra
 • skan ważnej legitymacji lub kopia zaświadczenia (nie starszego niż 3 miesiące) o posiadaniu statusu uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej

Złożenie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia w trakcie oceny formalnej.

Informacje dodatkowe:

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki.

Ocena kandydata/ki zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny wskazane w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia, można kierować do kierownika projektu dr Miłosza Miszczyńskiego, na adres email: miszczynski@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do dnia  15 maja 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Od decyzji Komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

 

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w  ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

Załącznik 1 – Obowiązek informacyjny RODO

Informujemy, że konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym „Ludzie w Logistyce Cyfrowej”, ogłoszony w dniu 31.03.2023 r., nie został rozstrzygnięty i nie wyłoniono osoby na to stanowisko.

Kierownik projektu

pt.: „Ludzie w Logistyce Cyfrowej”

ogłasza konkurs na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stypendium naukowe NCN odbywa się w ramach projektu pt.: „Ludzie w Logistyce Cyfrowej”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr  UMO-2021/03/Y/HS4/00285 (w ramach konkursu CHANSE).

Informacje o projekcie:

Projekt Ludzie w „Logistyce cyfrowej (HuLog)”, realizowany we współpracy międzynarodowej podmiotów z Polski (akademia Leona Koźmińskiego),Belgii (Hasselt University), Niemiec (Hertie School od Governance) i Wielkiej Brytanii (Leeds University Business School) bada, w jaki sposób technologie cyfrowe kształtują warunki pracy i zatrudnienia w magazynach logistycznych w Europie. HuLog bada w jaki sposób cyfrowe systemy zarządzania magazynem kształtują warunki pracy i napędzają strategie zatrudnienia firm magazynowych, aby zmaksymalizować elastyczność siły roboczej, wpływając na warunki zatrudnienia. Łączy perspektywę społeczno-materialną i relacyjną, aby zbadać 12 cyfrowych magazynów w 4 centrach logistycznych w Europie.

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Posiadanie tytułu magistra w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1;
 • Znajomość języka polskiego na poziomie min. A2;
 • Znajomość zagadnień z zakresu literatury zaufania do technologii;
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze łańcuchów dostaw lub logistyki;
 • Posiadanie statusu:

- uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub

- doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Prowadzenie badań w zakresie desk research,
 • Przeprowadzanie i kodowanie wywiadów,
 • Monitorowanie wirtualnych forów,
 • Wsparcie zespołu badawczego na wszystkich etapach prac,
 • Udział w przygotowaniu publikacji naukowych
 • Współpraca z Kierownikiem projektu,
 • Inne prace zlecone przez Kierownika projektu.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty;

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe NCN, wypłacane Stypendyście/stce na podstawie umowy stypendialnej, planowany okres zatrudnienia od października 2023 (lub najszybciej możliwie po tym terminie) na okres maksymalnie 20 miesięcy
 • Maksymalna wysokość stypendium przewidziana w projekcie wynosi 1000 zł/msc

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 31 sierpnia 2023 r. na adres e-mailowy nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Stypendium naukowe - HuLog”

Wymagane dokumenty:

 • CV w jęz. polskim lub angielskim, uwzględniające: dorobek naukowy kandydata (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, konferencjach); kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym (w tym informacje o poziomie znajomości języka angielskiego).
 • kopia dyplomu potwierdzająca posiadane wykształcenie;
 • skan ważnej legitymacji lub kopia zaświadczenia (nie starszego niż 3 miesiące) o posiadaniu statusu:

- uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub

- doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 • mile widziane dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie i umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.)

Złożenie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia w trakcie oceny formalnej.

Informacje dodatkowe:

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki.

Ocena kandydata/ki zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny wskazane w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia, można kierować do kierownika projektu dr Miłosza Miszczyńskiego, na adres email: miszczynski@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do dnia 02 października 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Od decyzji Komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

 

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w  ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 Załącznik 1 – Obowiązek informacyjny RODO

dr Miłosz Miszczyński