Green Heat: współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji

GREEN HEAT - współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji

Skład konsorcjum
miedzynarodowe
Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN), Lider projektu, Akademia Leona Koźmińskiego (ALK), Norsk institutt for luftforskning (NILU, NO), Universitetet i Bergen (UiB, NO), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS), CASE – Centrum Analiz Społęczno-Ekonomicznych (CASE, PL), Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk (Fundacja KEZO, PL)
Kwota dofinansowania
Koszty
5 710 182 PLN
Czas trwania
01.02.2021 - 31.01.2024
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany jest ze środków programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu IdeaLab

Cel projektu

Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.

Cele szczegółowe:

1) przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;

2) opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego);

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt podchodzi do zagadnienia eliminacji kotłów na paliwa kopalne w sposób interdyscyplinarny, traktując jednocześnie próbę zmiany systemu grzewczego jako potencjalną szansę na wprowadzenie szerszej społecznej zmiany, polegającej na próbie przejścia na zrównoważony rozwój w energetyce, poprzez stymulację rozwoju nowych modeli biznesowych. Należy oczekiwać, że zaangażowanie lokalnej społeczności i kluczowych interesariuszy zaowocuje wzrostem obywatelskiej świadomości w stosunku do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

W projekcie założono, że prace realizowane będą z uwzględnieniem aspektów socjalnych, technicznych oraz ekonomicznych.

Kontakt do koordynatorów projektu (lider konorcjum)

  • Sebastian Bykuć (Koordynator) sbykuc(at)imp.gda.pl
  • Ewa Domke (Manager ds. komunikacji) edomke(at)imp.gda.pl

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to: 1.     innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność; 2.     integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; 3.     środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; 4.     kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; 5.     sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.  Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.