FAQ - rekrutacja

Rekrutacja na studia - najczęściej zadawane pytania

W jakich godzinach otwarte jest Biuro Rekrutacji?

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:00 i znajduje się w pokoju D/123.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem mailowym:

 • rekrutacja@kozminski.edu.pl (studia w j. polskim)
 • admission@kozminski.edu.pl (studia w j. angielskim)
IllustrationShapes

Nie ma terminu zakończenia rekrutacji. Przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc, który kończy się w różnym czasie w zależności od kierunku.

Jednakże ostatecznym terminem zakończenia rekrutacji jest 30 września.

 • Wypełnienie formularza on-line
 • Dostarczenie dokumentów osobiście lub listownie do Biura Rekrutacji
 • Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu do przyjęcia/do rozmowy (dotyczy II stopnia)
 • Rozmowa kwalifikacyjna dla części kandydatów na studia II stopnia
 • Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • Wypełnienie online testów językowych - dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie (prawo)

Jeśli spełnione zostaną warunki przyjęcia i kandydat przedstawi wszystkie wymagane dokumenty, złoży je w Biurze Rekrutacji osobiście lub listownie, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o wpisaniu na listę studentów. Nastąpi to w ciągu kilku dni od momentu przedstawienia dokumentów.

Część kandydatów na studia II stopnia odbywa wcześniej rozmowę kwalifikacyjną, wyniki której kandydat pozna jeszcze tego samego dnia.

 • Świadectwo dojrzałości (należy dostarczyć oryginał lub odpis lub kopię poświadczoną notarialnie) ,
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (w przypadku, gdy płatność nie została dokonana przez formularz zgłoszeniowy),
 • Wypełniony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem wraz z dołączonymi skanami dokumentów.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa.*
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype, Ms Teams.

* jeżeli wymagane

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich z suplementem lub zaświadczenie o odbytej obronie w przypadku osób, którym jeszcze nie wydano dyplomu (należy dostarczyć oryginał lub odpis lub kopię poświadczoną notarialnie),
 • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (w przypadku, gdy płatność nie została dokonana przez formularz zgłoszeniowy), nie dotyczy absolwentów ALK,
 • Wypełniony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem wraz z dołączonymi skanami dokumentów.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa.*
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego) lub potwierdzenie  znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype, Ms Teams.

* jeżeli wymagane

Na naszej uczelni można wybrać jeden najbardziej preferowany kierunek. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić na jeden kierunek na studia w j. polskim i na jeden kierunek na studia w j. angielskim. W przypadku chęci zmiany języka studiów prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji.

Przy zmianie kierunku lub formy studiów prosimy o ponowną weryfikację wszystkich danych w formularzu zgłoszeniowym.

Przelicznik dotyczy kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (prawo)

Przelicznik punktów nowej matury (wydawanej po 2005 r.):

 • Poziom podstawowy: wynik w % mnożymy przez 1,5,
 • Poziom rozszerzony i dwujęzyczny (z wyjątkiem matematyki) : wynik w % mnożymy przez 2,
 • Poziom rozszerzony z matematyki: wynik w % mnożymy przez 3.

Przelicznik punktów matury IB (matury międzynarodowej):

 • poziom podstawowy:
  • 7=150 punktów
  • 6=120 punktów
  • 5=100 punktów
  • 4=70 punktów
  • 3=50 punktów
 • poziom zaawansowany:
  • 7=200 punktów
  • 6=160 punktów
  • 5=130 punktów
  • 4=95 punktów
  • 3=70 punktów 

Na podstawie powyższych przeliczników przeliczamy 3 różne przedmioty z egzaminów pisemnych. Aby zostać przyjętym na studia stacjonarne w j. polskim należy uzyskać wynik: 300. Aby zostać przyjętym na program PRAWO I FINANSE, należy uzyskać wynik: 380.

Tegoroczni maturzyści mogą wypełnić formularz już od początku rekrutacji. Wypełniając zgłoszenie, należy skorzystać z dedykowanej opcji, która umożliwi przesłanie formularza z pominięciem informacji dotyczących świadectwa dojrzałości.

Przed dostarczeniem dokumentów wróć do swojego zgłoszenia, korzystając z linku otrzymanego w pierwszej wiadomości potwierdzającej wypełnienie formularza. Odznacz opcję „Zaznacz, jeśli nie otrzymałeś jeszcze wyników egzaminu maturalnego.” i wprowadź brakujące dane – numer i datę otrzymania świadectwa oraz wyniki maturalne. Pamiętaj koniecznie o załączeniu skanów dokumentów. Na koniec sprawdź poprawność wszystkich danych w formularzu.

Dziekanat Kolegium Zarządzania, Finansów i Ekonomii:  LINK

Dziekanat Kolegium Prawa: LINK

PEKAO SA II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT: PKOPPLPW  IBAN:PL 

Nie, ale na terenie uczelni znajduje się urząd pocztowy, gdzie można uiścić opłatę. Poczta czynna jest w godzinach:

 • pon. 14:00 - 18:00,
 • wt. - pt. 12:00 – 18:00,

W procesie rekrutacji nie uwzględniamy wyników z części ustnej matury.

 • studia stacjonarne:

obowiązkowe zajęcia na uczelni oraz zajęcia online jeden dzień w tygodniu.

 • studia niestacjonarne:

obowiązkowe zajęcia na uczelni oraz zajęcia online w piątek.

Nie wymagamy dodatkowych dokumentów/poświadczeń medycznych związanych z COVID-19. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Nie, na etapie rekrutacji nie wymagamy dokumentów związanych ze stanem zdrowia.

Kandydaci, którzy mają status „czynnego” powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączyć dodatkowo wykaz przedmiotów wraz z ocenami oraz sylabusami, a następnie skontaktować się z odpowiednim dziekanatem. Osoby, które nie są aktualnie studentami żadnej uczelni, wypełniają formularz rekrutacyjny, dołączając wymagane dokumenty, i kontaktują się z Biurem Rekrutacji.

W obydwu wypadkach dokumenty przekazywane są do właściwego dziekana i on podejmuje ostateczną decyzję. Proces ten wiąże się z opłatą 300 zł, która musi zostać uiszczona na ogólny numer konta uczelni.

Absolwenci ALK są:

 • zobowiązani do dostarczenia takich samych dokumentów jak pozostali kandydaci
 • zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej
 • objęci ulgą 15% w opłatach czesnego, jeżeli skończyli studia I stopnia i aplikują na studia II stopnia

Osoby, które kiedykolwiek były studentami Akademii (zrezygnowały lub otrzymały decyzję o skreśleniu) i chciałby dokonać wznowienia lub ponownego zapisu na studia, nie wypełniają formularza zgłoszeniowego. W wymienionych przypadkach prosimy o kontakt z właściwym Dziekanatem.

Dziekanat Kolegium Zarządzania, Finansów i Ekonomii:  LINK

Dziekanat Kolegium Prawa: LINK

Rekrutacja online

Należy dostarczyć dokumenty osobiście lub listownie. Oryginały dokumentów przesłane pocztą zostaną zwrócone na adres do korespondencji podany w formularzu zgłoszeniowym.

Tegoroczni maturzyści oraz osoby, które dokonują zapisu na studia przed ich ukończeniem, przed dostarczeniem dokumentów powinny uzupełnić formularz zgłoszeniowy.

Skorzystaj z linku przesłanego w pierwszej wiadomości potwierdzającej wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jeśli nie możesz znaleźć wiadomości lub masz problemy z zalogowaniem się, prosimy o kontakt mailowy.

Prosimy o kontakt mailowy z informacją jakie dane mają zostać zmienione.

Nie, tegoroczni maturzyści, którzy zdecydowali się na wypełnienie formularza zgłoszeniowego przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości nie muszą dostarczać żadnych dokumentów. Po jego otrzymaniu powinni powrócić do swojego zgłoszenia, uzupełnić brakujące dane dotyczące świadectwa, wpisać uzyskane wyniki oraz zamieścić skan dokumentów.

Upewnij się, że format i rozmiar zdjęcia jest zgodny z podanym opisem.

Dodanie zdjęcia do formularza jest krokiem obowiązkowym. Prosimy pamiętać o załączeniu zdjęcia spełniającego warunki zdjęcia dowodowego.

Po uzyskaniu informacji o decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia.

Niemiecki i chiński.

Kandydaci otrzymują link powrotny do formularza zgłoszeniowego na skrzynki mailowe po zapisaniu swoich danych osobowych. Po każdym zalogowaniu się do zgłoszenia kandydat zostaje przekierowany na pierwszy ekran formularza. Dane można edytować, przechodząc na kolejne ekrany.

W razie nieotrzymania wiadomości z linkiem powrotnym prosimy o kontakt mailowy - rekrutacja@kozminski.edu.pl.