EU-Innovate: Zrównoważone style życia 2.0: Integracja Użytkownika Końcowego – Innowacja i Przedsiębiorczość

EU- Innovate

Zrównoważone style życia 2.0: Integracja Użytkownika Końcowego – Innowacja i Przedsiębiorczość

 

Skład konsorcjum
Współpraca
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (TUM), AALTO-KORKEAKOULUSAATIO (AALTO), AARHUS UNIVERSITET (AU), AKADEMIA LEONA KOZMINSKIEGO (ALK), COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL (CBS), CRANFIELD UNIVERSITY (CRA),ACADEMY OF BUSINESS IN SOCIETY (EABIS), THE FORUM FOR THE FUTURE (FORUM), KATHOLISCHE UNIVERSITAET EICHSTATT INGOLSTADT (KUE-I), POLITECNICO DI MILANO (POLIMI), TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN (TU/E), UNIVERSIDAD DE NAVARRA (IESE), UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC), UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (UVA)
Kwota dofinansowania
Koszty
1 143 591 PLN
Czas trwania
01.01.2014 – 31.12.2016
Źródło finansowania
Koszty
Projekt realizowany w ramach 7.PR UE COOPERATION, finansowany przez Komisję Europejską na postawie umowy nr 613194 oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 3203/7.PR/2014/2

Celem projektu EU-InnovatE jest zbadanie aktywnej roli użytkowników w kształtowaniu zrównoważonego stylu życia oraz przejście na zieloną gospodarkę w Europie ("Zrównoważony styl życia 2.0"). Badane będą ścieżki w kierunku zrównoważonego społeczeństwa, które jest bardziej zorientowane na użytkownika. W ramach projektu badaniu poddana będzie kreatywna, innowacyjna i przedsiębiorcza rola użytkowników w opracowywaniu nowatorskich zrównoważonych produktów, usług i systemów.

Badania projektowe będą koncentrowały się na następujących celach szczegółowych, które są zgodne z celami Komisji Europejskiej: 1. Zrozumienie złożonych relacji między zasobami naturalnymi, potrzebami ludzkimi, technologią i ekonomia z naciskiem na wartości i zachowania konsumentów w Europie (przeszłość i teraźniejszość) 2. Ocena krótko- i długoterminowych przeszkód i możliwości związanych z przejściem na zrównoważony styl życia i zielona gospodarka w Europie (przyszłość) 3. Badanie nowych modeli biznesowych wzmacniających zrównoważony styl życia i zieloną gospodarkę w Europie (zrównoważona innowacja i przedsiębiorczość użytkowników) 4. Pomiar perspektyw zrównoważonego stylu życia i zielonej gospodarki w Europie 5. Ocena politycznego wymiaru ewolucji zrównoważonego stylu życia w Europie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu: RAPORT

 

Prof. ALK dr hab. Marta Strumińska-Kutra