Erasmus+ Akcja 2. Projekty Międzynarodowe

Harmonizacja podatku VAT_prof Mudrecki

Erasmus+ Akcja 2. Projekty Międzynarodowe.

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) wraz z Biurem Projektów bierze udział w projektach Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2, które przyczyniają się do rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, wzmocnienia jej potencjału, a także budowania pozycji na rynku międzynarodowym.

 

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) wraz z Biurem Projektów bierze udział w projektach Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2, które przyczyniają się do rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, wzmocnienia jej potencjału, a także budowania pozycji na rynku międzynarodowym.

Akademia realizuje projekty Erasmus+ Akcja 2 w formie partnerstw, zrzeszających instytucje z Unii Europejskiej oraz instytucje spoza Unii. Na uczelni realizowany jest również program mobilności kadry akademickiej i administracyjnej oraz studentów z wieloma partnerami z całego świata – Akcja 1.  Podstawą tych działań jest wsparcie finansowe w ramach Programu Erasmus+, sektora Szkolnictwa Wyższego. 

Celem tych projektów jest rozwój, transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych praktyk, realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń. 

Efektem tego typu projektów jest przede wszystkim modernizacja ofert dydaktycznych uczelni, ich lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Otrzymane wyniki projektów cechują się ogólnodostępnością, silnym wymiarem interdyscyplinarnym i co istotne będą mogły być ponownie wykorzystywane.

W projektach mogą biorą udział różnego typu organizacje (uczelnie, instytucje, NGO, przedsiębiorstwa, etc.) z krajów programu (kraje Unii Europejskiej) a także z krajów partnerskich (krajów spoza Unii Europejskiej). 

Projekty partnerskie w opisanym powyżej zakresie mogą trwać od 1 roku do 3 lat.

GroupOfPeopleIllustration

BWZ zajmuje się realizacją projektów Akcji 2 we współpracy z innymi jednostkami Uczelni, pracownikami akademickimi. BWZ wspiera w koordynacji, sprawozdawczości i monitoringu. Biuro nadzoruje cały cykl życia projektu.

Projekty w trakcie realizacji

summer school
The Universities’ Reaction to Big Obstructions: Building resilient higher education to respond and manage societal crises (TURBO)
Zarządzanie projektem eksploracyjnym i R&D
Better Employability for Everyone with APEX
Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla Biznesu
Innovative Capacity building by participative and REflective teacher training for Academia, Society and Enterprises
WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I - WARSZTATY KOMPUTEROWE
Innovating Business Education for Responsible Global Minds
Centrum Badań nad Zaufaniem
Litigating change: training lawyers on the EU rule of law acquis
Customer Management Skills in Digitalizing B2B Markets

Zrealizowane Projekty

Poland, The Netherlands, Croatia, Denmark, Austria - What joins these countries?

The students of Kozminski University were asked this question in December 2014. Amid witty answers appeared: "a..", very meaningful "I don't know" and European Union. This is the well-known fact that European Union joins 28 countries, but the mentioned countries are also connected by the special project called "Market Basket 2.0", realized within the framework of Erasmus + programme by five Higher Education Institutions: Kozminski University, Amsterdam University of Applied Sciences, Business Academy Aarhus, University of Zagreb, University of Applied Sciences BFI Vienna and Technology Park in Varazdin. The main objective of this project is to enable students and lecturers to work in international, virtual teams. Thanks to the project students who could not take advantage of Erasmus exchange programme will now have an opportunity to develop skills on intercultural communication and teamwork, and also digital and research skills, etc. Lecturers on the other hand will benefit from this project by sharing experience and knowledge, preparing materials for students together with lecturers from other European Countries. I invite all interested parties to visit the official project website www.beezr.eu where more information about the project can be found.

Project coordinator

The five Higher Education Institutions (HEIs) in this project, namely: Hogeschool van Amsterdam, Akademia Leona Koźmińskiego, Sveuciliste u Zagrebu, Fakultet Organizacije i Informatike, Fachhochschule des BFI Wien Gesellschaft M.B.H, Erhvervsakademi Aarhus, Technoloski Park Varazdin Doo Za Inkubaciju Inovativnih Technologijskihpoduceza, have large part-time students population. These part-time students, and many full-time students as well, have no or limited opportunity to travel for their study programme or to apply for an Erasmus exchange programme. They still need to develop skills like intercultural communication, digital competences, teamwork and research skills in an international setting to enhance their employability in todays globalised working environment. Professionals who can work effectively in international, virtual, multi-disciplinary teams are increasingly demanded by employers.

The first phase of the project will be the development of an implementation pack with training materials and necessary resources and an Online Platform (www.beezr.eu) as an Open Educational Resource. The second phase will be the testing, evaluation and adjusting of the implementation pack and platform through concrete pilots. During the testing phase the MAB 2.0 will be open to students from various Bachelor programmes of the participating HEIs, e.g. Marketing, Project Management, IT, Multi-media , Communication Management and many other programmes. Partners outside the consortium can join the pilots which will stimulate further dissemination.

Other dissemination activities during the project will be training sessions for teaching staff, multiplier events for non participants, presentations at international conferences and publications in educational magazines.

The final result of the MAB 2.0 project will be a well-documented and tested educational model whereby students collaborate in virtual, international, multi-disciplinary teams on research projects commissioned by actual SMEs.

Kontakt

Lucjan Chilmon

Project Manager

Zajmuje się kompleksową koordynacją projektów partnerskich, realizowanych w ramach programu Erasmus+, Akcji 2, oraz zarządzaniem nimi od strony finansowej i administracyjnej. Wspiera uczestników projektów, dokonuje uzgodnień z bieżącymi i potencjalnymi partnerami zagranicznymi, którzy chcą wdrażać innowacyjne praktyki, realizować wspólne inicjatywy promujące współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń. Podpowiada i doradza w kwestiach formalnych przy tworzeniu nowych multilateralnych projektów. Pomaga w inicjacji przedsięwzięć i nawiązywaniu kontaktów z międzynarodowymi instytucjami, działającymi się w obszarze szkolnictwa wyższego.

Valentyna Gumińska

Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą

Odpowiada za działania BWZ, za inicjowanie i współpracę z instytucjami międzynarodowymi, projekty międzynarodowe realizowane w BWZ (Szkoły Międzynarodowe, International Staff Week, akcje w ramach programu Erasmus+). Jest pierwszym kontaktem dla wykładowców przyjeżdżających w ramach programu Visiting Professor.