Czynniki kulturowe i zaufanie społeczne: Wpływ na sytuację banków i akcję kredytową

Czynniki kulturowe i zaufanie społeczne: Wpływ na sytuację banków i akcję kredytową

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Łukasz Kozłowski
Kwota dofinansowania
Koszty
308 400 PLN
Czas trwania
18.06.2020 - 17.06.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Celem projektu jest kompleksowe zbadanie wpływu czynników kulturowych na sferę finansów. W celu uzyskania jak najpełniejszego obrazu, autor swoje dociekania planuje ująć w ramach trzech perspektyw badawczych.

Po pierwsze, w kontekście międzynarodowym badacz zweryfikuje, w jakim stopniu czynniki kulturowe sprawiają, że deponenci z mniejszą lub większą podejrzliwością spoglądają na kondycję finansową banków. Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie pozwoli docelowo określić znaczenie czynników kulturowych dla stabilności sektora bankowego.

Po drugie, planuje się zbadać wpływ międzynarodowych różnic kulturowych na funkcjonowanie lokalnych gospodarek, tj. zamierzamy zweryfikować, w jakim stopniu skłonność banków zagranicznych do kredytowania przedsiębiorstw krajowych (w tym zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, MŚP) zależy od wartości kulturowych właściwych dla kraju, z którego pochodzi bank zagraniczny.

Po trzecie, celem szczegółowym jest ocena wpływu wartości kulturowych wyznawanych przez członków lokalnych społeczności na funkcjonowanie i jakość portfela kredytowego małych, lokalnych banków. Wybór wspomnianych perspektyw badawczych determinuje cele projektu. Zamierzeniem jest określić rolę czynników kulturowych w kształtowaniu: (1) stabilności finansowej banków w ujęciu międzynarodowym, (2) akcji kredytowej banków w ujęciu międzynarodowym i lokalnym, (3) wyników finansowych małych, lokalnych banków. Główna hipoteza głosi, że  czynniki kulturowe w sposób niezależny od innych czynników wpływają na zjawiska finansowe o zasięgu międzynarodowym oraz lokalnym.

Wpływ rezultatów

Wyniki projektu wniosą wkład do literatury przedmiotu i zwiększą stan wiedzy dotyczącej ekonomicznego znaczenia czynników kulturowych, a także stanowić będą źródło informacji dla twórców regulacji o charakterze krajowym i międzynarodowym. W dwóch spośród trzech perspektyw badawczych uwaga badawcza zostanie skoncentrowana na krajach rozwijających się, podczas gdy dotychczasowe badania prezentowane w literaturze koncentrowały się głównie na krajach rozwiniętych. Wnioski dotyczące krajów rozwiniętych mogą mieć w pewnym stopniu znaczenie uniwersalne, ale nie można ich odnosić wprost do krajów rozwijających się z uwagi na różne uwarunkowania instytucjonalne. W efekcie projekt znacząco wzbogaci mniej rozwinięty nurt literatury dotyczącej ekonomicznego znaczenia czynników kulturowych.

 

dr hab. Łukasz Kozłowski