Czynniki długowieczności polskich firm

Czynniki długowieczności polskich firm

Kierownik projektu
Wiedza
dr Anna Pikos
Kwota dofinansowania
Koszty
17 149 PLN
Czas trwania
30.03.2019 - 29.03.2020
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu Jednym z kluczowych wyzwań w obszarze zarządzania strategicznego jest określenie kryteriów przetrwania firmy w sytuacji dynamicznych zmian w otoczeniu (Ben-Menahem et al. 2013; Geroski et al., 2010; Le Breton-Miller i Miller, 2006; Klepper, 2002). Określenie czynników, które mogą zapewnić firmom długowieczność (Galadanchi i Bakar, 2018) jest zatem istotne w kontekście różnych teorii w naukach o zarządzaniu (Napolitano et al., 2015). Czynniki te stanowią przedmiot moich badań habilitacyjnych, obejmujących analizę literatury, opracowanie bazy najstarszych polskich firm, jakościowe badania wstępne i zasadnicze badania ilościowe. W proponowanym badaniu wstępnym, w ramach konkursu MINIATURA, zamierzam zidentyfikować czynniki wpływające na długowieczność polskich firm. Niniejsze badanie ma charakter eksploracyjny, jakościowy, więc postawione zostanie pytanie badawcze, natomiast efektem końcowym będą hipotezy badawcze do badania zasadniczego (zgodnie z indukcyjnym cyklem budowy teorii Eisenhardt (1988)). Identyfikacja czynników wpływających na długowieczność pozwoli odpowiedzieć na szersze pytanie badawcze: „Jakie były strategie polskich firm, pozwalające na osiągnięcie przez nie długowieczności?”. W ramach procedury badawczej do badania zostanie wybranych 35 firm, co stanowi ok. 10 proc populacji długowiecznych firm (Pikos i Olejniczak, 2017). Firma zostaje uznana za długowieczną, jeżeli przetrwała co najmniej 100 lat (Sasaki i Sone, 2015). Próbkowanie będzie przeprowadzone na podstawie zasady maksymalnej heterogeniczności (firmy prywatne, państwowe, z różnych branż, lokalizacji; firmy rodzinne). Przebadanie 35 firm pozwoli na statystycznie istotną analizę wyników potrzebnych do skonstruowania kwestionariusza. Źródłem danych będą pogłębione wywiady z przedstawicielami firm. Scenariusz wywiadu będzie oparty na zaadaptowanym do kontekstu polskiego narzędziu badawczym (Tàpies, Moya, 2012). Analiza danych zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem kodowania strukturalnego (Saldana, 2015) oraz oprogramowania do analizy danych jakościowych MAXQDA.

Wpływ rezultatów Efektem przeprowadzonego badania będzie identyfikacja czynników wpływających na długowieczność polskich firm, co umożliwi prowadzenie dalszych badań. Planuję również wykorzystać zebrany materiał w planowanych artykułach, które zamierzam złożyć w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach.

 

dr Anna Pikos

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania i metod badawczych. Jej zainteresowania badawcze koncertują się wokół trzech obszarów: historii biznesu, badań narracji i zarządzania publicznego. Autorka i współautorka publikacji naukowych, w tym w czasopismach z listy JCR. Jest członkiem International Council of Archives. Aktywnie promuje interaktywne formy nauczania. Od 2010 r. jest Koordynatorem ds. akredytacji międzynarodowych w ALK i odpowiada za proces akredytacyjny EQUIS, AACSB, AMBA i CEEMAN