Centrum Badań Mediów i Społeczeństwa

Centrum Badań Mediów i Społeczeństwa

Temat badawczy:

Działania Centrum zmierzać do planowania i  podejmowanie badań działania mediów, obserwacja procesu wprowadzania innowacji technologicznych, które stają się nieuchronnym elementem codziennego życia wielu ludzi i czynnikiem zmiany społecznej,  ale również niosą ze sobą  wiele zagrożeń politycznych i ekonomicznych, a także realizacja badań związanych z  kwestiami regulacji, zaufania do danych  i bezpieczeństwa sieci, wreszcie promocja badań nad procesami społecznymi i politycznymi, poprzez które idee, informacje i przekonania są tworzone, rozpowszechniane i odbierane w różnych kontekstach społecznych, politycznych i organizacyjnych. 

info

Wskazanie celów do realizacji przez zespół badawczy:

Korzystając z zasobów wielu dyscyplin, w szczególności socjologii i nauki o mediach i komunikacji społecznej Centrum będzie się starać wypracować krytyczne podejście do zrozumienia i rozwiązywania problemów związanych z relacjami między mediami, komunikacją i społeczeństwem. Podejmować teoretyczne problemy badania mediów i nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Obserwować konsekwencje społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne cyfryzacji ( w aspekcie rozwoju Polski) w kontekście współczesnych trendów rozwoju mediów cyfrowych, regulacji na poziomie krajowym i  europejskim

Wskazywać rekomendacje dla polityki kulturalnej i edukacyjnej państwa i implikacje dla biznesu.

W szczególności chodzi o podjęcie następujących nurtów badawczych:

  • tempo penetracji rynkowej mediów i nowych technologii
  • zasięg społeczny, techniczny i geograficzny
  • społeczne i ekonomiczne uwarunkowania dostępu
  • oferta programowa, potrzeby a sposoby wykorzystywania treści
  • wpływ na różnorodność kulturową i pluralizm w mediach
  • charakterystyka uczestników rynku: producentów sprzętu, operatorów platform, administratorów sieci i dostawców treści, odbiorców - użytkowników
  • relacje między uczestnikami rynku
  • programy edukacyjne (media literacy) w dziedzinie nowych technologii

Do zadań Centrum będzie należeć w szczególności:

1) koordynowanie projektów badawczych dotyczących tematu badawczego; 2) promowanie wyników prowadzonych badań;  3) organizowanie konferencji międzynarodowych, warsztatów, seminariów, szkół letnich oraz innych wydarzeń o charakterze naukowym;  4) podejmowanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi,  krajowymi i zagranicznymi;  5) występowanie o granty badawcze, w tym pochodzące od instytucji zagranicznych.  6) podejmowanie współpracy z biznesem, zwłaszcza zaś z firmami technologicznymi prowadzącymi prace w zakresie tematu badawczego.

Course Catalog

Działalność Centrum może być finansowana w szczególności z:

1) dotacji i grantów przyznanych na realizację badań naukowych lub badawczo rozwojowych; 2) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;  3) dobrowolnych dotacji podmiotów trzecich na rzecz Centrum;  4) innych źródeł związanych z działalnością Centrum. 

Działalność Centrum opiera się na zasadzie samofinansowania. Centrum działa w oparciu o budżet, zgodnie z zasadami gospodarowania środkami finansowymi obowiązującymi w ALK.

Dobra własności intelektualnej i przemysłowej powstałe w wyniku działalności Centrum będą zarządzane zgodnie z obowiązującymi w ALK zasadami dotyczącymi własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.