Biuro prasowe 

NASI EKSPERCI 

Tadeusz Tyszka (ur. 1939 r. w Wyrzykach) 

Profesor psychologii, specjalista w dziedzinie teorii decyzji, psychologii ekonomicznej i zachowań konsumenckich. Wykładowca i dyrektor Centrum Psychologii Rynkowej i Badań nad Decyzjami w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył psychologię  na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat był związany z Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk, był też prezydentem Centrum im. Adama Smitha. Jest prezesem Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej, prezydentem sekcji psychologii ekonomicznej International Association of Applied Psychology, członkiem Society for Judgment and Decision Making. Autor wielu książek z, m.in.: „Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko” (2001). „Psychologia zachowań konsumenckich” (2009), „Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna.”(2010) Autor kilkudziesięciu prac naukowych i opracowań eksperckich m.in. dla Narodowego Banku Polskiego. W mediach wyjaśnia psychologiczne mechanizmy decyzji i zachowań ludzkich o charakterze ekonomicznym. 

 ttyszka@kozminski.edu.pl

Adam Noga (ur. 1955 r. w Nowym Sączu) 

Profesor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w teorii przedsiębiorstw, konkurencji jako podstawy biznesu oraz makroekonomii. Obecnie wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; jest również kierownikiem katedry ekonomii i członkiem rady powierniczej tej uczelni. Zasiada w radach nadzorczych i komitetach audytu w Kredyt Banku , Asseco Poland, TUnŻ Warta i TUiR Warta. W 1978 roku ukończył teorię ekonomii na SGH (wówczas SGPiS). W przeszłości był przewodniczącym rady nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, prorektorem Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektorem Instytutu Finansów, doradcą prezesa Petrochemii Płock (obecnie PKN Orlen), wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wykładowcą uniwersyteckim w SGH, UW, uczelniach we Francji, Belgii i Kanadzie. W 1994 roku został pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w teorii finansów i ekonomii za książkę pt. „Dominacja a efektywna konkurencja”. W  2009 roku otrzymał nagrodę za najlepszą książkę o przedsiębiorstwie pt. „Teorie przedsiębiorstw” wydaną przez PWE. Komentuje bieżące wydarzenia gospodarcze i ekonomiczne między innymi w TV Biznes, TVN CNBC i radowej „Trójce”. 

anoga@kozminski.edu.pl

Dorota Dobija (ur. 1968 r. w Kętach)  

Profesor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, ekpert w dziedzinie rachunkowości i finansów oraz ładu korporacyjnego, prorektor ds. badań Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Rachunkowości i dyrektor Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Prowadzi zajęcia z rachunkowości, zarządzania wiedzą i ładu korporacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomiarem kapitału intelektualnego, teorią rachunkowości, sprawodawczości finansowej, roli rachunkowości w efektywnych systemach ładu korporacyjnego. Stypendystka Fundacji Fulbrighta, wykładowca wielu uczelni zagranicznych, między innymi University of Illinois at Urbana-Champaign, IAE Aix-en-Provence, Bradford University, wykładowca programu EURO*MBA. Wybrane publikacje: „Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa” (2003), „Rachunkowość zarządcza. Wspomaganie decyzji. Kontrola, Aspekty behawioralne” (red. Małgorzata Kucharczyk, 2009), „Ład korporacyjny”(red. Izabela Koładkiewicz, 2010) Komentuje zagadnienia dotyczące rzetelności danych księgowych, ładu korporacyjnego oraz tzw. kreatywnej księgowości.   

dobija@kozminski.edu.pl

 

Jerzy Kranz (ur. 1948 r. w Poznaniu) 

 Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym oraz wybranych zagadnieniach prawa Unii Europejskiej oraz stosunków polsko-niemieckich. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i były ambasador RP w Niemczech. Przedstawiciel RP w kuratorium Fundacji „Pamięć, odpowiedzialność i przyszłość”; członek rady „Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej”; członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych; członek rady Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Były pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera. Autor m.in. książek: „Głosowanie ważone w organizacjach międzynarodowych” (1982), „Entre l'influence et l'intervention. Certains aspects juridiques de l'assistance financière multilatérale” (1994), wraz Bartoszem Jałowieckim i Janem Barczem „Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową”, (2004), „Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej” (2007), „War, Peace or Appeasement? Völkerrechtliche Dilemmata bei der Anwendung militärischer Gewalt zu Beginn des 21. Jahrhunderts” (2009); redaktor: ”Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska(2006), „Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki” (2009). Komentuje sprawy polsko-niemieckie. 

  kranz@kozminski.edu.pl

 

Grzegorz W. Kołodko (ur. 1949 r. w Tczewie) 

 Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych. Wicepremier i minister finansów w latach 1989-91 i 2002-2003. Zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi oraz teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji i transformacji posocjalistycznej. Absolwent warszawskiej SGPiS (SGH), od 2000 roku dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał na czołowych amerykańskich uniwersytetach: Yale, UCLA, Rochester, NYU. Angażowany jako ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Autor i redaktor naukowy ponad 40 książek oraz kilkuset artykułów i referatów naukowych. Jego książka „Wędrujący świat”, została przetłumaczona na wiele języków i stała się bestsellerem. Maratończyk i podróżnik, zwiedził ponad 140 krajów. W mediach wypowiada się na żywo, goszcząc w studiach najpoważniejszych programów gospodarczych i politycznych. 

kolodko@kozminski.edu.pl

Robert Rządca (ur. 1956 r. w Warszawie) 

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany nauk zarządzania, specjalizuje się w problematyce negocjacji i rozwiązywania konfliktów w biznesie, sporach publicznych i pracowniczych oraz zarządzaniu strategicznym. Łączy działalność akademicką z praktyką biznesową. Jest współzałożycielem Akademii Leona Koźmińskiego, zastępcą przewodniczącego Rady Powierniczej ALK, wiceprezesem zarządu Scott Tiger SA, przewodniczącym rady nadzorczej K2 Internet, członkiem rady nadzorczej Omig SA. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek: „Negocjacje w interesach”, za którą otrzymał nagrodę TNOiK, „Negocjacje” (razem z Pawłem Wujcem). 

rzadca@alk.edu.pl

Dariusz Jemielniak (ur. 17 marca 1975 r. w Warszawie) 

 Profesor zarządzania, ekspert w dziedzinie zarządzania nowymi technologiami i projektami informatycznymi, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego i Centrum Badań Organizacji CROW, członek rady programowej Centrum Nauki Kopernik. Absolwent Wydziału Zarządzania UW. Prowadzi zajęcia z teorii organizacji, zarządzania międzynarodowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizacjami opartymi na wiedzy, zastosowaniem technologii informacyjnych w zarządzaniu, open-source i crowdsourcingu, zwłaszcza gromadzenia wiedzy w internecie w formie tzw. „wiki” (np. Wikipedia). Stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta, Fundacji Nauki Polskiej, Collegium Invisibile, tygodnika "Polityka", a także programu dla wybitnych młodych naukowców MNiSW. Visiting scholar na Harvard University (2007 i 2011-2012), University of California Berkeley (2008), Cornell University (2004-2005).Do czerwca 2012 kontakt z mediami możliwy wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mailowej (pobyt naukowy w USA). 

darekj@kozminski.edu.pl

 

Paweł de Pourbaix (ur. 1974 r. w Warszawie) 

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca i konsultant. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz MBA. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Marketingu ALK. Jest autorem artykułów, opracowań i monografii publikowanych w czasopismach i wydawnictwach naukowych. Bada zachowania młodych konsumentów praz zagadnienia związane z marketingiem bezpośrednim oraz sprzedażą osobistą. 

paweldep@alk.edu.pl

 

Wojciech Góralczyk (ur. 1951 w Warszawie)  

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, radca prawny. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie bankowym. Kieruje Katedrą Administracji i Nauk Prawnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Ecole Nationale d’Administration w Paryżu. Brał udział w tworzeniu przepisów prawnych inicjujących procesy prywatyzacji w Polsce. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1990-1991 i 1992-1994). Prowadził zajęcia i pełnił funkcję koordynatora w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Zasiadał w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (m.in. PLL LOT SA). Był wiceprzewodniczącym Institut International des Sciences Administratives (Bruksela). Komentuje sprawy związane z prywatyzacją i administracją państwową.  

Wg292@wp.pl

 

Jolanta M. Szaban ( ur. w Paryżu)  

Profesor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych ze specjalnością socjologia organizacji (PAN). Absolwentka kursów: International Teachers’ Program w Manchester Business School, Gestion des Resources Humaines w Institut d’ Administration Publique w Paryżu, a także seminarium- Privatization Management and Implementation w Waszyngtonie oraz seminariów Zarządzanie w Służbie Zdrowia i indywidualnego stażu Administracja Ubezpieczeń w Tokio. Uczestniczka badań naukowych, w tym międzynarodowych, kierownik naukowy badań współfinansowanych ze środków EFS na temat niestandardowych form zatrudnienia, migracji. Autorka  książek z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi: „Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej” (2011), „Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy” (2009). 

jolasz@alk.edu.pl

 

Jan Barcz (ur. 1953 r. w Puławach)  

Profesor prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 2007 r. kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony dyplomata. W latach 1989-2001 w MSZ: członek polskiej delegacji na konferencję „2+4” oraz delegacji negocjującej traktaty polsko-niemieckie z lat 1990-1992. W latach 1995–1999 Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Autor ponad 20 monografii i ponad 260 artykułów naukowych. Redaktor naukowy serii podręczników (28 tomów) „System prawa Unii Europejskiej”. Najchętniej komentuje prawo Unii Europejskiej, głównie zagadnienia ustrojowe. 

jbarcz@kozminski.edu.pl 
ijbarcz@hotmail.com

 

Hanna Kuzińska (ur. 1951 r. w Kołobrzegu) 

 Profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w finansach publicznych, finansach lokalnych, polityce fiskalnej, teorii opodatkowania i polityce społecznej. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, naukowo pracowała w Instytucie Finansów, Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku Białej oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Była ekspertem Kancelarii Sejmu i Senatu, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (2002-2005), radcą Ministra Obrony Narodowej (2008-2011). Wydała podręcznik akademicki pt. „Finanse publiczne”. Jest autorką książek: „Rola podatków pośrednich w Polsce” oraz „Finansowanie oświaty w Polsce. Realia i konieczne zmiany” oraz ponad stu artykułów i ekspertyz opracowywanych dla Sejmu, Senatu i MON. Odznaczona odznaką „Za zasługi dla statystyki RP” i złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”   

hankak@kozminski.edu.pl