Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego 

OFERTY NAJMU  


Serdecznie zapraszamy do składania ofert na najem powierzchni gastronomicznych na Uczelni. 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem www.kozminski.edu.pl/najem

 

 

 

 

 

 


 

 

OFERTY PRACY 

WYKONAWCA/WYKONAWCY 

W związku z realizacją projektu pt.: „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach konkursu TANGO 3

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko:WYKONAWCA/WYKONAWCY

 (planowane zatrudnienie 2 kandydatów)

 w fazie i zadaniu badawczo-rozwojowym (B+R) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”.

 

Opis projektu 

Realnym problemem dnia codziennego są dzisiaj masowe naruszenia prawa w Internecie, których zwalczanie jest bardzo utrudnione ze względu na niejasny system prawny, skalę zjawiska oraz różnorodność form naruszeń - od hejtu po sprzedaż fałszywych produktów i usług.  

Projekt zakłada przeprowadzenie równolegle prac nad komercjalizacją modelu zwalczania bezprawnych treści (Zadanie K), jak i nad wersją pilotażową systemu (Zadanie B+R) w celu udzielenia odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Cyfryzacji jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Proponowany system elektronicznego rozstrzygania sporów mógłby się stać pierwszym krokiem idącym w kierunku realizacji wizji sprawnego sądownictwa polubownego dotyczącego zagadnień bezprawnych treści internetowych. 

Rezultatem projektu będzie wypracowanie modelu pozasądowego rozstrzygania sporów w Internecie na tle bezprawnych treści w Polsce i jego wdrożenie w postaci (a) jasno sformułowanej koncepcji gospodarczego wykorzystania systemu internetowego rozstrzygania sporów (b) nadającej się do wdrożenia w postaci aplikacji internetowej i (c) zobrazowanej pilotażową wersją w postaci systemu rozstrzygania sporów on-line.  

Opis zadań 

Celem zadania B+R jest realizacja oryginalnych prac badawczych o charakterze teoretycznym podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy o optymalnych sposobach organizacji systemów rozstrzygania sporów on-line oraz przygotowanie prototypu systemu elektronicznego rozstrzygania sporów tj. architektury przepływu informacji, wizualizacji ekranów i podstawowych interakcji w ramach front-endu aplikacji oraz prototypu bazy danych w ramach back-endu aplikacji. Efektem końcowym zadania B+R, po uwzględnieniu wyników prac nad koncepcją systemu i wniosków z analiz rynkowych powinno być stworzenie koncepcji organizacji systemu oraz dokumentacji i/lub działającego prototypu pozwalającego na budowę pełnej wersji systemu rozstrzygania sporów w Internecie.

Zadanie B+R będzie realizowane przez Wnioskodawcę w ramach dostępnych zasobów poprzez:

1. Przygotowanie ostatecznej koncepcji produktu tj. systemu elektronicznego rozstrzygania sporów w oparciu o wyniki badań w projekcie OPUS, badania podstawowe w ramach fazy B+R oraz informacje pozyskane z rynku w ramach równolegle realizowanego Zadania K, w tym także opracowany model biznesowy przedsięwzięcia.

2. Przygotowanie prototypu systemu poprzez prace o charakterze projektowania systemu. Prototyp systemu może być wdrożony w wersji minimalistycznej (tylko makiety) albo maksymalistycznej (działający prototyp).

3. Wersja minimalistyczna zakłada stworzenie makiet aplikacji tj. propozycji ekranów aplikacji uwzględniających rozkład poszczególnych kontrolek ułatwiając w ten sposób komunikację z przedsiębiorcami internetowymi dla potrzeb prezentacji projektu oraz późniejsze prace nad UI/UX pełnego systemu.

4. Wersja maksymalistyczna zakłada:

a) Przygotowanie modelu aplikacji, uwzględniając model przepływu danych między użytkownikami, w tym przyszłe publicznie dostępne API oraz wynikające z różnych zakresów uprawnień przyszłych użytkowników (administrator, arbiter, użytkownik, przedsiębiorca) zakładane funkcje systemu.

b) Wdrożenie prototypu front-endu w technologii HTML 5.0/CSS 3.0 i w wybranym frameworku JavaScript (np. czysty JavaScript, Angular, React, Vue.js). Prototyp nie zakłada zakodowania wszystkich funkcji dostępnych w aplikacjach o charakterze produkcyjnym, uwzględniających m.in. pełną obsługę błędów, walidację danych, bezpieczeństwo informacji czy jej skalowalność.

c) Wdrożenie backendu wspierającego front-end w postaci relacyjnej bazy danych typu MSSQL lub MySQL lub nierelacyjnej typu MongoDB.

Wymagania podstawowe

Posiadanie co najmniej tytułu magistra prawa i/lub co najmniej 1 rocznego doświadczenia w programowaniu (bez konieczności posiadania dyplomu) – w przypadku posiadania tytułu magistra kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu,

Doświadczenie w pracy we własnej działalności gospodarczej albo w pracy w sektorze prywatnym związane z sektorem IT lub na uczelni,

Udział w międzynarodowych projektach badawczych lub badawczo rozwojowych albo doświadczenie międzynarodowe na renomowanych uczelniach – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,

Publikacje (artykuły naukowe lub raporty z badań nad prawem albo opartych o dane jakościowe i/lub ilościowe) będą stanowiły dodatkowy atut  – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją),

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą oceniane: znajomość zagadnień związanych ze zwalczaniem bezprawnych treści w Internecie, doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz dorobek naukowy 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):

- CV zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i doświadczeń zawodowych związanych z prowadzeniem badań społecznych (np.: udział w projektach badawczych z opisem obowiązków, lista publikacji).

- kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra, 

- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)

- kopie publikacji (o ile dotyczy).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest również na stronie Uczelni: pobierz

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja Wykonawcy do zadania i fazy koncepcyjnej projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Przemysława Polańskiego” w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Pytania związane z projektem można kierować do dr hab. Przemysława Polańskiego polanski@kozminski.edu.pl

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 12 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna, wysokość wynagrodzenia w przedziale: 2 500 zł  - 2830 zł  brutto brutto

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: styczeń 2020 r z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia o 6 m-cy w przypadku podpisania aneksu do umowy

Proces rekrutacji

W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy: 

1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe

2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami 

Dodatkowe informacje 

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.

Załączniki:

 

Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną: pobierz

WYKONAWCA 

W związku z realizacją projektu pt.: „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach konkursu TANGO 3

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko:

WYKONAWCA

w fazie i zadaniu koncepcyjnym (K) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”Opis projektu

Realnym problemem dnia codziennego są dzisiaj masowe naruszenia prawa w Internecie, których zwalczanie jest bardzo utrudnione ze względu na niejasny system prawny, skalę zjawiska oraz różnorodność form naruszeń - od hejtu po sprzedaż fałszywych produktów i usług. 
Projekt zakłada przeprowadzenie równolegle prac nad komercjalizacją modelu zwalczania bezprawnych treści (Zadanie K), jak i nad wersją pilotażową systemu (Zadanie B+R) w celu udzielenia odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Cyfryzacji jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Proponowany system elektronicznego rozstrzygania sporów mógłby się stać pierwszym krokiem idącym w kierunku realizacji wizji sprawnego sądownictwa polubownego dotyczącego zagadnień bezprawnych treści internetowych.
Rezultatem projektu będzie wypracowanie modelu pozasądowego rozstrzygania sporów w Internecie na tle bezprawnych treści w Polsce i jego wdrożenie w postaci (a) jasno sformułowanej koncepcji gospodarczego wykorzystania systemu internetowego rozstrzygania sporów (b) nadającej się do wdrożenia w postaci aplikacji internetowej i (c) zobrazowanej pilotażową wersją w postaci systemu rozstrzygania sporów on-line. 

Opis zadań

Zadanie K ma na celu przeniesienie wyników badań nad modelem zwalczania bezprawnych treści opracowanych w ramach projektu OPUS do projektu zakładającego stworzenie niezależnego, elektronicznego systemu rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter proponowanej usługi świadczonej drogą elektroniczną, brak obecnie konkurencji zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, w ramach tego projektu rozwinięta zostanie zarówno koncepcja e-arbitrażu uwzględniając potrzeby rynkowe, jak i opracowany model biznesowy, uwzględniający także ochronę własności intelektualnej wypracowanej w ramach projektu oraz strategia marketingowa umożliwiająca komunikację z najbardziej zainteresowanymi podmiotami.

Powyższe zadania opracowywane będą równolegle i nawzajem na siebie oddziaływać w celu stworzenia na tyle atrakcyjnego modelu pozasądowego rozstrzygania sporów by mógł się on samodzielnie utrzymać na rynku. Wyniki tego zadania wpłyną na rozszerzenie lub zawężenie zakresu produktu.

Celem zadania K jest także znalezienie partnera lub partnerów biznesowych np. jednego dużego portalu internetowego na co dzień moderującego treści użytkowników w celu lepszego poznania realiów funkcjonowania tego typu organizacji i dostosowania zarówno koncepcji produktu, jak i koncepcji komercjalizacji do realiów rynkowych.

Zadanie K będzie realizowane w głównej mierze poprzez wywiady pogłębione i komunikację z rynkiem tj. z przyszłymi odbiorcami usługi, jak portale internetowe, kancelarie prawne, wydawnictwa prawnicze oraz administracja rządowa jak również poprzez spotkania, konferencje i warsztaty. Spotkania z interesariuszami będą organizowane w ramach sieci kontaktów zbudowanych już przez Wnioskodawcę poprzez kancelarie prawne oraz firmy z branży IT w Polsce.

Realizacja zadania K będzie się odbywała poprzez:


1. Przygotowanie analizy rynku, jak i znalezienie partnera biznesowego związane będzie z działaniami networkingowymi zespołu Wnioskodawcy. Po uprzednich spotkaniach z reprezentantami branży internetowej w Polsce, w szczególności z przedstawicielami Allegro, Onet.pl czy Gazeta.pl możliwe będzie przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy rynku, jak i wyselekcjonowanie potencjalnie zainteresowanych partnerów, w tym partnera gospodarczego projektu. Istotne będzie również przeprowadzenie pogłębionych wywiadów w celu określenia m.in. gotowości do outsourcingu moderacji i rozstrzygania sporów przez największe platformy
internetowe w Polsce oraz dostępność środków unijnych oraz krajowych na rozwój innowacyjnych usług.
2. Przygotowanie strategii marketingowej będzie zadaniem zespołu projektowego, którego celem będzie m.in. zaproponowanie nazwy i sposobu budowy przyjaznego brandu, sposób komunikacji zalet systemu uwzględniając potrzeby branży internetowej w Polsce, koszty utrzymywania działów moderacji oraz koszty ryzyk prawnych dla tych organizacji. Strategia marketingowa określi także sposoby pozyskiwania środków na budowę i utrzymanie systemu.
3. Opracowanie sposobu ochrony własności intelektualnej zostanie przeprowadzone poprzez zespół projektowy, który w części składa się z prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej.

Oczekiwania względem rezultatów

1. Analiza rynku powinna określić, czy istnieją produkty konkurencyjne. W przypadku braku produktów konkurencyjnych (co stanowi założenie projektu) konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie o grupę odbiorców najbardziej zainteresowanych zakupem i/lub dalszym rozwojem proponowanego systemu. Wyniki analiz powinny ułatwić udzielenie odpowiedzi na pytanie o sposób dotarcia do przyszłych klientów i ich skłonność do inwestycji poprzez outsourcing części działań związanych z moderacją.
2. Analiza w zakresie w zakresie własności intelektualnej powinna odpowiedzieć na pytanie o typ licencji oprogramowania na których powinna być oparta dystrybucja projektowanego systemu. W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie o to, czy oprzeć dystrybucję systemu na licencjach zamkniętych lub otwartych, a w ramach tego ostatniego bloku - na licencji typu copyleft, czy non-copyleft. Niezależnie, analiza prawna powinna także odpowiedzieć na pytanie o ewentualne staranie się o patent w tym zakresie w Europejskim Urzędzie Patentowym
oraz USA, gdzie warunki dotyczące uzyskania patentu są bardziej liberalne (ale i bardziej kosztowne).
3. Strategia marketingowa powinna precyzować sposób komunikacji z rynkiem tj. określoną grupą docelową produktu określoną w ramach analizy rynku. Strategia marketingowa powinna także zawierać elementy przyszłego modelu biznesowego tj. jasno precyzować sposób generowania przychodów oraz utrzymania systemu.
4. Partnerzy gospodarczy pozyskani w ramach realizacji projektu zostaną wykazani na podstawie listów intencyjnych (3 listy), bezpośrednich spotkań potwierdzonych przez partnera (5) oraz co najmniej jedną umową o współpracę w zakresie dalszych prac B+R. Celem minimum jest znalezienie jednego partnera gospodarczego (izbę gospodarczą, firmę komercyjną itd.).


Wymagania podstawowe


•    Posiadanie tytułu magistra prawa, zarządzania, marketingu, socjologii lub dyscypliny pokrewnej (z dziedziny nauk społecznych) – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie) lub doświadczenie w rozwoju własnego biznesu albo doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym,
•    Udział w międzynarodowych projektach badawczych lub badawczo rozwojowych albo doświadczenie w pracy nad projektami badawczymi na renomowanych uczelniach – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,
•    Bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie
•    Publikacje (artykuły naukowe lub raporty z badań nad prawem albo opartych o dane jakościowe i/lub ilościowe) będą stanowiły dodatkowy atut  – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją),

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą oceniane: znajomość zagadnień związanych ze zwalczaniem bezprawnych treści w Internecie, doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz ewentualny dorobek naukowy


Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim)

- CV zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i doświadczeń zawodowych związanych z prowadzeniem badań społecznych (np.: udział w projektach badawczych z opisem obowiązków, lista publikacji).
- kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra,
- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)
- kopie publikacji (o ile dotyczy).


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest również na stronie Uczelni: pobierz

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja Wykonawcy do zadania i fazy koncepcyjnej projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Przemysława Polańskiego” w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Pytania związane z projektem można kierować do dr hab. Przemysława Polańskiego polanski@kozminski.edu.plWarunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 12 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna, wysokość wynagrodzenia w przedziale: 2830 zł  - 3500 brutto brutto

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: styczeń 2020 r z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia o 6 m-cy w przypadku podpisania aneksu do umowy


Proces rekrutacji


W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy:
1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe
2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami


Dodatkowe informacjeW styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną
KOORDYNATOR STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH / INTERNATIONAL STUDENTS COORDINATOR  

Nr ref.: BSP/13/16

Główne obowiązki:

•    obsługa i doradzanie studentom zagranicznym, w ramach programu wymiany studentów,  podczas procesu dydaktycznego  w ALK,
•    rozliczenie pobytu studentów zagranicznych w ALK (przygotowanie odpowiedniej dokumentacji na potrzeby uczelni zagranicznych i instytucji EU),
•    przygotowanie, organizacja i realizacja International School,  w tym rozliczenie projektu, prowadzenie dokumentacji,
•    współpraca z przedstawicielami zagranicznymi w kraju oraz placówkami polskimi za granicą,
•    przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie badań Satysfakcji Studentów Zagranicznych w ALK.
Wymagania:
•    wykształcenie wyższe,
•    profil wykształcenia: psychologia/ zarządzanie/ socjologia/ stosunki międzynarodowe /filologia (j. obce)/ nauki polityczne,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    znajomość innego obcego języka (B 1),
•    umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku,
•    umiejętność funkcjonowania w środowisku internetowym, w tym w social media,
•    umiejętność pracy w grupie,
•    znajomość pakietu Microsoft Office,
•    wiedza zawodowa: znajomość programów europejskich, podstawowa znajomość geografii i historii światowej, wiedza na temat szkolnictwa wyższego w EU i non- EU, znajomość podstaw psychologii interpersonalnej oraz psychologii międzykulturowej,
•    cechy osobowości: komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, otwartość na zmiany, wytrwałość, zdolności organizacyjne, samodzielność, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
•    zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,  w jednej z najlepszych szkół biznesu w Europie,
•    umowę o pracę,
•    wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
•    możliwość rozwijania znajomości języka angielskiego i innych języków obcych,
•    atrakcyjny pakiet socjalny.
Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o przesłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) do dnia 17.07.2016,  na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 133 poz. 883).

W tytule należy podać nr ref.: BSP/13/16. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


Data stworzenia : 2014-03-04 09:09 Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-13 18:58Redaktor : Maciej Sadowski