BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Izabela Grabowska
Kwota dofinansowania
Koszty
1 670 760 PLN
Czas trwania
15.07.2021-14.01.2026
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu 2020/37/B/HS6/02342 OPUS

Przez całe życie wychowywaliśmy się w przekonaniu, że „międzynarodowe podróże kształcą”, a dzięki nim możemy otworzyć nasze umysły na świat. Ideą XIX-wiecznej Grand Tour było zwiedzanie głównych miast i interesujących miejsc w Europie, o których wcześniej mówiono, że są niezbędnym etapem edukacji młodzieży z „dobrym urodzeniem”. W XX i na początku XXI wieku rok przerwy był popularny wśród przedstawicieli klasy średniej, którzy z Europy i USA zaczęli podróżować głównie do Azji; podczas gdy wcześniej podróżowali głównie do Europy i USA. Inaczej jest jednak w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej. Ludzie po prostu jadą za granicę do pracy, a przy okazji mogą ewentualnie rozwijać swoje zdolności ludzkie (human capacities) i transferować (social remittances) je z powrotem do miejsc, do których wracają.

Czy możemy powiedzieć, że migracja międzynarodowa jest szkołą życia? Co odróżnia migrację od innych doświadczeń „szkoły życia”? Podczas zmieniających się kontekstów kulturowych uczymy się rzeczy, o których nigdy nie uczono nas w szkole: ja, inni, relacje, praca. Zmieniamy się jako ludzie. Migrantów można postrzegać jako obserwatorów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu mogą wnieść perspektywę ukrytą w znanym kontekście. Inaczej jest patrzeć na świat przez dziurkę od klucza, a inaczej przez otwarte drzwi.

Projekt badawczy BigMig rozwija podejście interdyscyplinarne, łącząc studia migracyjne, socjologię, psychologię i informatykę społeczną. Wykorzystuje analizę dużych i małych zbiorów danych (Big and Small Data). BigMig integruje dyscypliny i metodologie, aby wyjaśnić: selektywność migrantów ze względu na niebadane dotąd cechy osobowości w odniesieniu do cech społeczno-demograficznych, wpływ migracji na zdolności ludzkie oraz ich relacje z przekazami społeczno-kulturowymi (social remittances). Głównym celem tego projektu jest zrozumienie: (1) selektywności międzynarodowych migrantów poprzez porównanie cech osobowości, a także kapitału ludzkiego i społecznego osób przemieszczających się przestrzennie (Big Data); (2) wpływ doświadczenia migracyjnego na tworzenie i zwiększanie zdolności ludzkich (międzynarodowe badanie porównawcze); oraz (3) przekazy społeczno-kulturowe jako indywidualne i zbiorowe wyniki zdolności ludzkich, na które oddziałała migracja (etnografia wielostanowiskowa z wywiadami asynchronicznymi – Small Data).

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

TYPU POST-DOC do  nowopowstającego Centrum Badań Zmiany Społecznej i Mobilności

Center for Research on Social Change and Human Mobility (CRASCHam)

Nr ref.: 22/NAUKA/19_OPUS/21

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym

(nr UMO-2020/37/B/HS6/02342):

„BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzki”, realizowanym w ramach konkursu OPUS 19 i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Informacje o projekcie

Projekt badawczy BigMig kierowany przez prof. Izabelę Grabowską rozwija podejście interdyscyplinarne, łącząc studia migracyjne, socjologię, psychologię i informatykę społeczną. Wykorzystuje analizę dużych i małych zbiorów danych (Big and Small Data). BigMig integruje dyscypliny i metodologie, aby wyjaśnić: selektywność migrantów ze względu na niebadane dotąd cechy osobowości w odniesieniu do cech społeczno-demograficznych, wpływ migracji na zdolności ludzkie oraz ich relacje z przekazami społeczno-kulturowymi (social remittances). Głównym celem tego projektu jest zrozumienie: (1) selektywności międzynarodowych migrantów poprzez porównanie cech osobowości, a także kapitału ludzkiego i społecznego osób przemieszczających się przestrzennie (Big Data); (2) wpływ doświadczenia migracyjnego na tworzenie i zwiększanie zdolności ludzkich (międzynarodowe badanie porównawcze); oraz (3) przekazy społeczno-kulturowe jako indywidualne i zbiorowe wyniki zdolności ludzkich, na które oddziałała migracja (etnografia wielostanowiskowa z wywiadami asynchronicznymi – Small Data).

Zadania realizowane na stanowisku:

 • Koordynacja badań internetowych oraz etnografii wielostanowiskowej
 • zbieranie i analizowanie danych (jakościowych i ilościowych, Big Data)
 • przeprowadzanie wywiadów
 • upowszechnianie wyników badań, przygotowywanie publikacji naukowych
 • udział w konferencjach międzynarodowych i prezentowanie na nich wyników badań
 • inne prace zlecone przez kierownika projektu
 • wsparcie doktorantów

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

Wymagania konieczne:

Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Doktorat z Socjologii, Psychologii Społecznej, Ekonomii
 • doświadczenie w badaniach społecznych i w analizie dużych zbiorów danych, szczególnie powiązanych z kapitałem ludzkim, kompetencjami i migracjami,
 • umiejętność obsługi programów do analiz statystycznych (Stata, SPSS)
 • poziom znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie) na poziomie minimum B2,
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora na innej uczelni niż Akademia Leona Koźmińskiego, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wcześniej niż 01.01.2014). (*)
 • na stanowisko aplikować może również osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie będzie spełniać warunek tj. w dniu, w którym upływa termin aplikowania na stanowisko, ma wyznaczony termin obrony.

(*) Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten może być przedłużony o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.), a w przypadku kobiet o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Opcjonalne wymagania dodatkowe:

Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • znajomość analiz jakościowych w programach typu (ATLAS, R lub inne)
 • udział i doświadczenie w realizacji innych projektów badawczych

Proces rekrutacji

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów/ek są zgodne z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez narodowe centrum nauki w zakresie projektów badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.), dostępnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym będzie weryfikacja zgłoszeń pod kątem ich kompletności oraz spełniania przez kandydata/kę wymagań koniecznych, a także wybór kandydatów/ek do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór zostanie dokonany na podstawie doświadczenia i umiejętności, w kontekście zadań wykonywanych na stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna stanowi drugi etap konkursu.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, dodatkowych rozmów kandydujących z uczestnikami i współpracownikami projektu, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia osoby na stanowisko typu post-doc.

Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin na okres 48 miesięcy,
 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w działaniach rozwojowych oferowanych przez Akademię,
 • uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.01.2022 r.

Uwagi dotyczące zatrudnienia:

 • w okresie pobierania wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na stanowisku typu post-doc pracownik zobowiązany będzie do:
  • niepobierania innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN,
  • niepobierania wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Polski.
 • uzyskanie habilitacji przez osobę zatrudnioną na stanowisku typu post-doc nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu badań w projekcie na tym stanowisku.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia rekrutacyjnego, można kierować do Kierownika projektu, tj. prof. Izabeli Grabowskiej na adres igrabowska@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych, potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom:

 • CV w języku polskim lub angielskim uwzględniające: dorobek naukowy, wykaz publikacji, dotychczasowe osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje.

W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:

„Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem”.;

 • list motywacyjny,
 • skan dyplomu doktorskiego (w przypadku osób nieposiadających stopnia doktora – potwierdzenie wyznaczenia terminu obrony pracy doktorskiej);
 • mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość wskazanych programów, zdobyte doświadczenie oraz umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, zaświadczenie z pracy, certyfikaty szkoleniowe, referencje);

za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://form.jotform.com/212244130870344 do dnia 23.09.2021

Uprzejmie informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

Akademia Leona Koźmińskiego jest szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym (zarządzanie, finanse i ekonomia, prawo), uznawaną wg dziennika „Financial Times” za najlepszą szkołę biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. ALK jest również liderem rankingu uczelni ekonomicznych w Polsce wg „Perspektyw” i od wielu lat zajmuje I miejsce wśród szkół niepublicznych. ALK posiada też trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe – tzw. „potrójną koronę”: EQUIS, AMBA i AACSB, którą ma zaledwie 6 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie uczelnie jak Yale i Harvard University. ALK jest pierwszą i jak do tej pory jedyną uczelnią w Polsce z wyznaczonymi celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Kryteria oceny kandydata Pobierz

 

Principal Investigator of the research project

BigMig: Digital and non-digital traces of migrants in Big and Small Data approaches to human capacities

announces a call no. 1/947/2021 for a National Science Centre Scholarship I

Information about the project:

This BigMig project under the leadership by Professor Izabela Grabowska develops an interdisciplinary approach, drawing on migration studies, sociology, psychology and social informatics. It makes use of Big and Small Data analysis. BigMig integrates these disciplines and methodologies with a common focus on migrant selectivity, the impact of migration on human capacities, and their relations with social remittances and carriers. The main aims of this project are to understand: (1) the selectivity of international migrants by comparing the personality traits, as well as the human and social capital of movers and stayers (Big Data); (2) the impact of migratory experience on formation and enhancement of human capacities (international comparative survey); and (3) social remittances as individual and collective outcomes of migration-patterned human capacities (multi-sited ethnography with asynchronous interviews).

Requirements

(Verified on the basis of information provided in the CV, and in the submitted documents)

Mandatory requirements

The candidate for the scholarship should meet the conditions set out in Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects, Annex to Resolution No. 25/2019 of the NCN Council (Hereinafter referred to as “Regulations”)

Additional requirements

 • Proficiency in statistical analysis (Stata, SPSS, R) along with an ability to analyse qualitative data,
 • Experience in Big Data analysis,
 • Experience in Mixed-method data analysis
 • English proficiency to research and publish (at least at the B2 level),
 • Masters or PhD studies in the field of Information and Communication Sciences or ICT or Psychology types of program

Duties and responsibilities will include

 • Supervision and management of web app for migration data collection: myMigration.org
 • Big Data analysis
 • Participation in team discussions, meetings
 • Mixed-method data analysis
 • Participation in joint publications

Terms of awarding a scholarship

 • Scholarship period (taking into account the conditions set out in the Regulations): 24 months,
 • Monthly scholarship amount: 5000 PLN gross,
 • Starting date (at earliest): October 2021.

Required documents

 • CV in Polish or in English, including and describing the applicant’s: record of academic achievements, list of publications, current achievements resulting from the conducted research, and qualifications.

Please include the following declaration (signed) in your CV:

“I hereby declare that the information and details provided above are true and accurate, which I hereby confirm with my signature”.

 • Scanned copy student status confirmation (valid ID or certificate) – Msc, PhD
 • Scanned copies of any documents proving the applicant’s familiarity with the required software, experience, skills, and abilities (e.g. internship/traineeship completion certificates, certificates of work history, training completion certificates, testimonials);
 • Scanned copy of signed Data processing declaration (Annex 1)

Information on the recruitment process

Recruitment procedure

 1. Submission of documents

Scans of the Required documents listed above, should be sent to nauka@kozminski.edu.pl by 23.09.2021 23:59 (PDF preferred).

Please state in the email subject line following text: NCN scholarship 1 no. 1/947/2021

 1. Interview

The recruitment interview with candidates will be conducted by the Recruitment Committee. The interview will be conducted in English.

 1. Decision

The decision is planned to be announced by September 30, 2021.

The results of the call will be published on the website of the Kozminski University. 

The  decision  of  the  recruitment  committee  cannot  be  appealed against.

The rules of the call and candidates evaluation are set out Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects, Annex to Resolution No. 25/2019 of the NCN Council (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1_ang.pdf)

The  recruitment  committee  shall  review  proposals  for  NCN  scholarships  taking  into account their  completeness and compliance  with  the terms set out in the call announcement. 

If you have any questions regarding the project and the content of the recruitment notice, please send them to the Principal Investigator, i.e. Professor Izabela Grabowska, igrabowska@kozminski.edu.pl

The research project: BigMig: Digital and non-digital traces of migrants in Big and Small Data approaches to human capacities is funded by National Science Centre under an agreement no. UMO-2020/37/B/HS6/02342

Annex 1 - Data processing declaration

Principal Investigator of the research project

BigMig: Digital and non-digital traces of migrants in Big and Small Data approaches to human capacities

announces a call no. 2/947/2021 for a National Science Centre Scholarship 2

Information about the project:

This BigMig project under the leadership by Professor Izabela Grabowska develops an interdisciplinary approach, drawing on migration studies, sociology, psychology and social informatics. It makes use of Big and Small Data analysis. BigMig integrates these disciplines and methodologies with a common focus on migrant selectivity, the impact of migration on human capacities, and their relations with social remittances and carriers. The main aims of this project are to understand: (1) the selectivity of international migrants by comparing the personality traits, as well as the human and social capital of movers and stayers (Big Data); (2) the impact of migratory experience on formation and enhancement of human capacities (international comparative survey); and (3) social remittances as individual and collective outcomes of migration-patterned human capacities (multi-sited ethnography with asynchronous interviews).

Requirements

(Verified on the basis of information provided in the CV, and in the submitted documents)

Mandatory requirements

The candidate for the scholarship should meet the conditions set out in Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects, Annex to Resolution No. 25/2019 of the NCN Council (Hereinafter referred to as “Regulations”)

Additional requirements

 • experienced PhD student of doctoral studies;
 • publications in migration studies;
 • participation and experience in other National Science Center projects.
 • English proficiency to research and publish (at least at the B2 level),
 • Masters or PhD studies in the field of Sociology or Social Psychology

Duties and responsibilities will include

 • Organisation of web survey
 • Participation in active recruitment to both survey and multi-sited ethnography combined with asynchronous interviews
 • Survey data cleaning
 • Survey data analysis
 • Mixed-method data analysis
 • Joint publications

Terms of awarding a scholarship

 • Scholarship period (taking into account the conditions set out in the Regulations): 24 months,
 • Monthly scholarship amount: 5000 PLN gross,
 • Starting date (at earliest): October 2021.

Required documents

 • CV in Polish or in English, including and describing the applicant’s: record of academic achievements, list of publications, current achievements resulting from the conducted research, and qualifications.

Please include the following declaration (signed) in your CV:

“I hereby declare that the information and details provided above are true and accurate, which I hereby confirm with my signature”.

 • Scanned copy student status confirmation (valid ID or certificate) – Msc, PhD
 • Scanned copies of any documents proving the applicant’s familiarity with the required software, experience, skills, and abilities (e.g. internship/traineeship completion certificates, certificates of work history, training completion certificates, testimonials);
 • Scanned copy of signed Data processing declaration (Annex 1)

Information on the recruitment process

Recruitment procedure

 1. Submission of documents

Scans of the Required documents listed above, should be sent to nauka@kozminski.edu.pl by 23.09.2021 23:59 (PDF preferred).

Please state in the email subject line following text: NCN scholarship 2 no. 2/947/2021

 1. Interview

The recruitment interview with candidates will be conducted by the Recruitment Committee. The interview will be conducted in English.

Decision

The decision is planned to be announced by September 30, 2021.

The results of the call will be published on the website of the Kozminski University. 

The  decision  of  the  recruitment  committee  cannot  be  appealed against.

The rules of the call and candidates evaluation are set out Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects, Annex to Resolution No. 25/2019 of the NCN Council (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1_ang.pdf)

The  recruitment  committee  shall  review  proposals  for  NCN  scholarships  taking  into account their  completeness and compliance  with  the terms set out in the call announcement. 

If you have any questions regarding the project and the content of the recruitment notice, please send them to the Principal Investigator, i.e. Professor Izabela Grabowska, igrabowska@kozminski.edu.pl

The research project: BigMig: Digital and non-digital traces of migrants in Big and Small Data approaches to human capacities is funded by National Science Centre under an agreement no. UMO-2020/37/B/HS6/02342

Annex 1 - Data processing declaration

Principal Investigator of the research project

BigMig: Digital and non-digital traces of migrants in Big and Small Data approaches to human capacities

 

announces a call no. 3/947/2021 for a National Science Centre Scholarship 3

Information about the project:

This BigMig project under the leadership by Professor Izabela Grabowska develops an interdisciplinary approach, drawing on migration studies, sociology, psychology and social informatics. It makes use of Big and Small Data analysis. BigMig integrates these disciplines and methodologies with a common focus on migrant selectivity, the impact of migration on human capacities, and their relations with social remittances and carriers. The main aims of this project are to understand: (1) the selectivity of international migrants by comparing the personality traits, as well as the human and social capital of movers and stayers (Big Data); (2) the impact of migratory experience on formation and enhancement of human capacities (international comparative survey); and (3) social remittances as individual and collective outcomes of migration-patterned human capacities (multi-sited ethnography with asynchronous interviews).

Requirements

(Verified on the basis of information provided in the CV, and in the submitted documents)

Mandatory requirements

The candidate for the scholarship should meet the conditions set out in Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects, Annex to Resolution No. 25/2019 of the NCN Council (Hereinafter referred to as “Regulations”)

Additional requirements

 • Masters or PhD studies in the field of Sociology or Economic Sciences or Social Psychology or Management;
 • preferable fluent Ukrainian;
 • Some field research experience in social sciences (mostly in recruitment process)
 • English proficiency to research and publish (at least at the B2 level),

Duties and responsibilities will include

 • Fieldwork
 • Recruitment activities to all project research components
 • Cleaning datasets
 • Coding Data
 • Analysis
 • Joint publications

Terms of awarding a scholarship

 • Scholarship period (taking into account the conditions set out in the Regulations): 48 months,
 • Monthly scholarship amount: 5000 PLN gross,
 • Starting date (at earliest): November 2021.

Required documents

 • CV in Polish or in English, including and describing the applicant’s: record of academic achievements, list of publications, current achievements resulting from the conducted research, and qualifications.

Please include the following declaration (signed) in your CV:

“I hereby declare that the information and details provided above are true and accurate, which I hereby confirm with my signature”.

 • Scanned copy student status confirmation (valid ID or certificate) – Msc, PhD
 • Scanned copies of any documents proving the applicant’s familiarity with the required software, experience, skills, and abilities (e.g. internship/traineeship completion certificates, certificates of work history, training completion certificates, testimonials);
 • Scanned copy of signed Data processing declaration (Annex 1)

Information on the recruitment process

Recruitment procedure

 1. Submission of documents

Scans of the Required documents listed above, should be sent to nauka@kozminski.edu.pl by 31.10.2021 23:59 (PDF preferred).

Please state in the email subject line following text: NCN scholarship 3 no. 3/947/2021

 1.  
 2. Interview

The recruitment interview with candidates will be conducted by the Recruitment Committee. The interview will be conducted in English.

 1.  
 2. Decision

The decision is planned to be announced by November 15, 2021.

The results of the call will be published on the website of the Kozminski University. 

The  decision  of  the  recruitment  committee  cannot  be  appealed against.

The rules of the call and candidates evaluation are set out Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects, Annex to Resolution No. 25/2019 of the NCN Council (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1_ang.pdf)

The  recruitment  committee  shall  review  proposals  for  NCN  scholarships  taking  into account their  completeness and compliance  with  the terms set out in the call announcement. 

If you have any questions regarding the project and the content of the recruitment notice, please send them to the Principal Investigator, i.e. Professor Izabela Grabowska, igrabowska@kozminski.edu.pl

The research project: BigMig: Digital and non-digital traces of migrants in Big and Small Data approaches to human capacities is funded by National Science Centre under an agreement no. UMO-2020/37/B/HS6/02342

Annex 1 - Data processing declaration

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konkursu na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie” (nr 2020/37/B/HS6/02342) ogłoszonego 1.09.2021 r. wybrana została Pani Agata Jastrzębowska-Tyczkowska.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konkursu (nr 1/947/2021) na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w projekcie badawczym „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie” (nr 2020/37/B/HS6/02342) ogłoszonego 1.09.2021 r. przez Kierownik projektu prof. dr hab. Izabelę Grabowską, wybrany został Pan Karol Chlasta.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konkursu (nr 2/947/2021) na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w projekcie badawczym „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie” (nr 2020/37/B/HS6/02342) ogłoszonego 1.09.2021 r. przez Kierownik projektu prof. dr hab. Izabelę Grabowską, wybrana została Pani Dominika Winogrodzka.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konkursu (nr 3/947/2021) na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w projekcie badawczym „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie” (nr 2020/37/B/HS6/02342) ogłoszonego 12.10.2021 r. przez Kierownik projektu prof. dr hab. Izabelę Grabowską, wybrana została Pani Ivanna Kyliushyk

prof. dr hab. Izabela Grabowska

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – profesor nauk społecznych; socjolożka i ekonomistka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywała pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC) i Utrecht University w Holandii (visiting professor). Wypromowała 3 doktoraty (kolejne 3 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Autorka 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskała wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym H2020 oraz NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM.

W ALK dołączy do zespołu Katedry Ekonomii i tworzy centrum badawcze CRASCHam (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością), do współpracy w którym serdecznie zaprasza. 

W latach 2005-2021 - adiunkt i profesor uczelni w Uniwersytecie SWPS; 2016-2021 dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyła i kierowała centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021). 

Badawczo zajmuje się kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, rynkiem pracy, karierami zawodowymi. Jej badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Jej prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Jej monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar. 

Ma doświadczenia w zdobywaniu i kierowaniu prestiżowymi projektami badawczymi: NCN Sonata Bis („Paczki przyjaciół & migracje” 2016-2020), NCN DAINA 1 (CEEYouth, brexit i losy migrujących Polaków i Litwinów, 2019-2021), H2020 MIMY (integracja młodych migrantów 2019/2020-2023) i kierowała NCN Harmonia (social remittances), KBN (kariery zawodowe migrantów poakcesyjnych). W latach 2008-2019 działała w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych IMISCOE Research Network. Jest w Radzie Programowej Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Była ekspertką Komisji Europejskiej w: European Mobility Partnership/Laboratory i ESCO - Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz International Organisation for Migration: LINET Network. Od dekady w EY Business School kształci europejskie publiczne służby zatrudnienia, od 2019 roku z autorskim programem Return mobility, o charakterze social impact. Szczegóły dorobku znajdują się na: www.izabelagrabowska.com