BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Izabela Grabowska
Kwota dofinansowania
Koszty
1 670 760 PLN
Czas trwania
15.07.2021-14.01.2026
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu 2020/37/B/HS6/02342 OPUS

Przez całe życie wychowywaliśmy się w przekonaniu, że „międzynarodowe podróże kształcą”, a dzięki nim możemy otworzyć nasze umysły na świat. Ideą XIX-wiecznej Grand Tour było zwiedzanie głównych miast i interesujących miejsc w Europie, o których wcześniej mówiono, że są niezbędnym etapem edukacji młodzieży z „dobrym urodzeniem”. W XX i na początku XXI wieku rok przerwy był popularny wśród przedstawicieli klasy średniej, którzy z Europy i USA zaczęli podróżować głównie do Azji; podczas gdy wcześniej podróżowali głównie do Europy i USA. Inaczej jest jednak w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej. Ludzie po prostu jadą za granicę do pracy, a przy okazji mogą ewentualnie rozwijać swoje zdolności ludzkie (human capacities) i transferować (social remittances) je z powrotem do miejsc, do których wracają.

Czy możemy powiedzieć, że migracja międzynarodowa jest szkołą życia? Co odróżnia migrację od innych doświadczeń „szkoły życia”? Podczas zmieniających się kontekstów kulturowych uczymy się rzeczy, o których nigdy nie uczono nas w szkole: ja, inni, relacje, praca. Zmieniamy się jako ludzie. Migrantów można postrzegać jako obserwatorów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu mogą wnieść perspektywę ukrytą w znanym kontekście. Inaczej jest patrzeć na świat przez dziurkę od klucza, a inaczej przez otwarte drzwi.

Projekt badawczy BigMig, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH), rozwija podejście interdyscyplinarne, łącząc studia migracyjne, socjologię, psychologię i informatykę społeczną. Wykorzystuje analizę dużych, średnich i małych zbiorów danych (Big Data, Medium Data and Small Data). BigMig integruje dyscypliny i metodologie, aby wyjaśnić: postawy komunikacyjne migrantów (Big Data – Migrant Tweet Tracker), selektywność migrantów ze względu na niebadane dotąd nowe cechy, np. cechy osobowości w odniesieniu do znanych cech społeczno-demograficznych, wpływ migracji na kapitał ludzki, kapitał psychologiczny, kapitał społeczny i kapitał ekonomiczny (Middle Data – sondaż, wywiad kwestionariuszowy) oraz transfery społeczno-kulturowe migrantów (Small Data – studia przypadku). 

Głównym celem projektu BigMig jest zrozumienie: (1) selektywności międzynarodowych migrantów poprzez porównanie cech osobowości, a także kapitału ludzkiego, psychologicznego, społecznego i ekonomicznego osób przemieszczających się przestrzennie w odniesieniu do osób niemobilnych; (2) wpływ doświadczenia migracyjnego na budowanie niematerialnych kapitałów człowieka w odniesieniu do zasobów materialnych; oraz (3) transfery społeczno-kulturowe jako indywidualne i zbiorowe akumulacji zasobów człowieka, na które oddziałała migracja. Portal badawczy z informacją zwrotną mojamigracja.org został stworzony w ramach projektu BigMig. 

Projekt składa się z trzech kluczowych komponentów: 

Komponent 1: Analizy BigData Twittera (Migrant Tweet Tracker) – Big Data 

Komponent 2: Portal do pomiaru kapitałów psychospołecznych “Moja Migracja” (w trzech wersjach językowych: PL, UA, ENG) – Middle Data 

Komponent 3: Jakościowe badanie przekazów społeczno-kulturowych w odniesieniu do kapitałów społeczno-kulturowych człowieka, na które oddziałała migracja – Small Data. 

https://mojamigracja.org/
 

Obecnie w ramach projektu BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie (NCN OPUS 19) został stworzony Portal Badawczy Moja Migracja, którego celem jest zidentyfikowanie zasobów (kapitałów psychospołecznych) ludzi.  

Moja Migracja to portal badawczy, w którym osoby po udzieleniu odpowiedzi na pytania otrzymają darmową oraz automatycznie generowaną informację zwrotną na temat swoich zasobów (kapitałów psychospołecznych) i możliwości na rynku pracy.   

Do portalu zapraszamy osoby, które: 

1. doświadczyły wyjazdu za granicę własnego kraju, żyły tam i pracowały lub są tam nadal 

2. nie doświadczyły życia za granicą, ale mogą doświadczać migracji w ramach danego kraju, mobilności na rynku pracy poprzez zmianę pracy, przerwy w zatrudnieniu, awanse czy założenie własnej firmy. 

Portal funkcjonuje w trzech wersjach językowych 

www.mojamigracja.org (polska) 

www.mymigration.academy (angielska) 

www.moiamihratsiia.org (ukraińska) 

Kierownik projektu

BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

ogłasza konkurs nr 1/947/2022 na Stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki 4

Wymagania

(weryfikowane na podstawie CV oraz przedstawionych dokumentów)

Wymagania obowiązkowe

Kandydat na stypendium naukowe NCN powinien spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (zwanym dalej Regulaminem)

 • Posiadanie statusu:
  • uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub
  • doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) lub
  • jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski

Dodatkowe wymagania

 • Ma status studenta/ki lub doktoranta/ki studiów w obszarze nauk informatycznych – preferowane studia lub specjalizacja z informatyki społecznej
 • Ma doświadczenie w badaniach ilościowych o charakterze Big Data, w szczególności:

- realizowania analiz Big Data (np. analizę sentymentu; rozumie supervised machine learning)

- wykonywania web scrapingu i web miningu

 • Ma znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, umożliwiającą przygotowanie we współpracy artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych
 • Ma umiejętności akademickie w zakresie przygotowywania tekstów akademickich i gotowość do przygotowywania artykułów naukowych w zespole.
 • Ma umiejętność w zakresie:

- zbierania danych w mediach społecznościowych (np. Twitter i LinkedIn), sprawdzać ich jakość i pochodzenie oraz je obrabiać

- selekcjonowania kont użytkowników według geolokalizacji

Zadania wykonywane na stanowisku

 • Aktywny udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu projektowego
 • Desk research i bieżący przegląd literatury oraz metod analizy w odniesieniu do analiz Big Data na styku nauk społecznych i nauk informatycznych
 • Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych i referatów
 • Współpraca w zespole.

Warunki zatrudnienia

 • Okres pobierania stypendium (z uwzględnieniem warunków zawartych w Regulaminie): 12 miesięcy,
 • Miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 2500,00 PLN
 • Najwcześniejsza możliwa data zatrudnienia: Listopad 2022 r.

Wymagane dokumenty

 1. Skan lub zdjęcie CV w jęz. polskim lub angielskim, potwierdzające spełnianie wymagań stawianych kandydatom, z uwzględnieniem dorobku naukowego, dotychczasowych osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencji.
 2. Skan dokumentu poświadczającego status studenta (ważna legitymacja, oświadczenie z uczelni);
 3. Mile widziane dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie i umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.).

Dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 są obligatoryjne. Ich brak może stanowić podstawę do odrzucenia aplikacji w trakcie oceny formalnej

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego

Procedura rekrutacji

 • Złożenie dokumentów

Skany Wymaganych dokumentów (preferowany format PDF) powinny być przesłane na adres nauka@kozminski.edu.pl do 8.11.2022 23:59, z dopiskiem w temacie: BIGMIG Stypendysta bigdata

 • Rozmowa kwalifikacyjna

Komisja Stypendialna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, którzy spełniają Wymagania obowiązkowe, przesłali komplet Wymaganych dokumentów, wskazujących spełnianie wymagań. Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki

 • Decyzja

Decyzję dotyczącą rekrutacji, planuje się ogłosić nie później niż do końca listopada, 2022.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego. 

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)

Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania dotyczące projektu i ogłoszenia, należy kierować do kierownika projektu: prof. dr hab. Izabeli Grabowskiej, igrabowska@kozminski.edu.pl

Projekt: BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2020/37/B/HS6/02342)

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Klauzula informacyjna

Kierownik projektu

BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

ogłasza konkurs nr 2/947/2022 na Stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki 5

Wymagania

(weryfikowane na podstawie CV oraz przedstawionych dokumentów)

Wymagania obowiązkowe

Kandydat na stypendium naukowe NCN powinien spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (zwanym dalej Regulaminem)

 • Posiadanie statusu:
  • uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub
  • doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) lub
  • jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski

Dodatkowe wymagania

 • Ma status studenta/ki lub doktoranta/ki studiów w obszarze nauk społecznych i/lub humanistycznych
 • Ma doświadczenie w zakresie realizacji badań terenowych, w szczególności:

- Umie rekrutować respondentów do badań społecznych zarówno przy użyciu mediów społecznościowych, jak i bezpośrednio

- Umie zbierać dane od respondentów poprzez kwestionariusze wywiadów oraz indywidualne wywiady pogłębione

- Umie wykonać transkrypcję z wywiadu jakościowego

 • Ma znajomość języka ukraińskiego na poziomie C1.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, umożliwiająca przygotowanie artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych
 • Umiejętności akademickie w zakresie przygotowywania tekstów akademickich i gotowość do przygotowywania artykułów naukowych w zespole.

Zadania wykonywane na stanowisku

 • Wspieranie Kierownika Projektu i Personelu projektu w realizacji badań
 • Aktywny udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu projektowego
 • Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych i referatów
 • Współpraca w zespole.

Warunki zatrudnienia

 • Okres pobierania stypendium (z uwzględnieniem warunków zawartych w Regulaminie): 12 miesięcy,
 • Miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 2500,00 PLN
 • Najwcześniejsza możliwa data zatrudnienia: Listopad 2022 r.

Wymagane dokumenty

 1. Skan lub zdjęcie CV w jęz. polskim lub angielskim, potwierdzające spełnianie wymagań stawianych kandydatom, z uwzględnieniem dorobku naukowego, dotychczasowych osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencji.
 2. Skan dokumentu poświadczającego status studenta (ważna legitymacja, oświadczenie z uczelni);
 3. Mile widziane dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie i umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.).

Dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 są obligatoryjne. Ich brak może stanowić podstawę do odrzucenia aplikacji w trakcie oceny formalnej

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego

Procedura rekrutacji

 • Złożenie dokumentów

Skany Wymaganych dokumentów (preferowany format PDF) powinny być przesłane na adres nauka@kozminski.edu.pl do 8.11.2022 23:59, z dopiskiem w temacie: BIGMIG Stypendysta b.jakościowy

 • Rozmowa kwalifikacyjna

Komisja Stypendialna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, którzy spełniają Wymagania obowiązkowe, przesłali komplet Wymaganych dokumentów, wskazujących spełnianie wymagań. Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki

 • Decyzja

Decyzję dotyczącą rekrutacji, planuje się ogłosić nie później niż do końca listopada, 2022.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego. 

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)

Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania dotyczące projektu i ogłoszenia, należy kierować do kierownika projektu: prof. dr hab. Izabeli Grabowskiej, igrabowska@kozminski.edu.pl

Projekt: BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2020/37/B/HS6/02342)

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Klauzula informacyjna

W wyniku ogłoszonego w dniu 25 października 2022 r. przez Kierownik Projektu prof. dr hab. Izabelę Grabowską konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w projekcie BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2020/37/B/HS6/02342), nie został wybrany stypendysta.

Do dnia 8.11.2022 r. nie wpłynęła żadna aplikacja.

Konkurs był przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 25 października 2022 r. przez Kierownik Projektu prof. dr hab. Izabelę Grabowską konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w projekcie BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2020/37/B/HS6/02342), wybrany został pan Emil Chról.

Wybór kandydata został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Kierownik projektu

BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

ogłasza konkurs nr 3/947/2022 na Stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki 4

Wymagania

(weryfikowane na podstawie CV oraz przedstawionych dokumentów)

Wymagania obowiązkowe

Kandydat na stypendium naukowe NCN powinien spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (zwanym dalej Regulaminem)

 • Posiadanie statusu:
  • uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub
  • doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) lub
  • jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski

Dodatkowe wymagania

 • Ma status studenta/ki lub doktoranta/ki studiów w obszarze nauk informatycznych – preferowane studia lub specjalizacja z informatyki społecznej
 • Ma doświadczenie w badaniach ilościowych o charakterze Big Data, w szczególności:

- realizowania analiz Big Data (np. analizę sentymentu; rozumie supervised machine learning)

- wykonywania web scrapingu i web miningu

 • Ma znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, umożliwiającą przygotowanie we współpracy artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych
 • Ma umiejętności akademickie w zakresie przygotowywania tekstów akademickich i gotowość do przygotowywania artykułów naukowych w zespole.
 • Ma umiejętność w zakresie:

- zbierania danych w mediach społecznościowych (np. Twitter i LinkedIn), sprawdzać ich jakość i pochodzenie oraz je obrabiać

- selekcjonowania kont użytkowników według geolokalizacji

Zadania wykonywane na stanowisku

 • Aktywny udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu projektowego
 • Desk research i bieżący przegląd literatury oraz metod analizy w odniesieniu do analiz Big Data na styku nauk społecznych i nauk informatycznych
 • Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych i referatów
 • Współpraca w zespole.

Warunki zatrudnienia

 • Okres pobierania stypendium (z uwzględnieniem warunków zawartych w Regulaminie): 12 miesięcy,
 • Miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 2500,00 PLN
 • Najwcześniejsza możliwa data zatrudnienia: początek grudnia 2022 r.

Wymagane dokumenty

 1. Skan lub zdjęcie CV w jęz. polskim lub angielskim, potwierdzające spełnianie wymagań stawianych kandydatom, z uwzględnieniem dorobku naukowego, dotychczasowych osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencji.
 2. Skan dokumentu poświadczającego status studenta (ważna legitymacja, oświadczenie z uczelni);
 3. Mile widziane dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie i umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.).

Dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 są obligatoryjne. Ich brak może stanowić podstawę do odrzucenia aplikacji w trakcie oceny formalnej

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego

Procedura rekrutacji

 • Złożenie dokumentów

Skany Wymaganych dokumentów (preferowany format PDF) powinny być przesłane na adres nauka@kozminski.edu.pl do 28.11.2022 23:59, z dopiskiem w temacie: BIGMIG Stypendysta bigdata

 • Rozmowa kwalifikacyjna

Komisja Stypendialna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, którzy spełniają Wymagania obowiązkowe, przesłali komplet Wymaganych dokumentów, wskazujących spełnianie wymagań. Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki

 • Decyzja

Decyzję dotyczącą rekrutacji, planuje się ogłosić nie później niż do 15 grudnia, 2022.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego. 

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)

Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania dotyczące projektu i ogłoszenia, należy kierować do kierownika projektu: prof. dr hab. Izabeli Grabowskiej, igrabowska@kozminski.edu.pl

Projekt: BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2020/37/B/HS6/02342)

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Klauzula informacyjna

W wyniku ogłoszonego w dniu 14 listopada 2022 r. przez Kierownik Projektu prof. dr hab. Izabelę Grabowską konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w projekcie BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2020/37/B/HS6/02342), wybrany został pan Witold Kurpiewski.

Wybór kandydata został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

prof. dr hab. Izabela Grabowska

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – profesor nauk społecznych; socjolożka i ekonomistka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywała pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC) i Utrecht University w Holandii (visiting professor). Wypromowała 3 doktoraty (kolejne 3 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Autorka 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskała wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym H2020 oraz NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM.

W ALK dołączy do zespołu Katedry Ekonomii i tworzy centrum badawcze CRASCHam (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością), do współpracy w którym serdecznie zaprasza. 

W latach 2005-2021 - adiunkt i profesor uczelni w Uniwersytecie SWPS; 2016-2021 dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyła i kierowała centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021). 

Badawczo zajmuje się kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, rynkiem pracy, karierami zawodowymi. Jej badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Jej prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Jej monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar. 

Ma doświadczenia w zdobywaniu i kierowaniu prestiżowymi projektami badawczymi: NCN Sonata Bis („Paczki przyjaciół & migracje” 2016-2020), NCN DAINA 1 (CEEYouth, brexit i losy migrujących Polaków i Litwinów, 2019-2021), H2020 MIMY (integracja młodych migrantów 2019/2020-2023) i kierowała NCN Harmonia (social remittances), KBN (kariery zawodowe migrantów poakcesyjnych). W latach 2008-2019 działała w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych IMISCOE Research Network. Jest w Radzie Programowej Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Była ekspertką Komisji Europejskiej w: European Mobility Partnership/Laboratory i ESCO - Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz International Organisation for Migration: LINET Network. Od dekady w EY Business School kształci europejskie publiczne służby zatrudnienia, od 2019 roku z autorskim programem Return mobility, o charakterze social impact. Szczegóły dorobku znajdują się na: www.izabelagrabowska.com