BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Izabela Grabowska
Kwota dofinansowania
Koszty
1 670 760 PLN
Czas trwania
15.07.2021-14.01.2026
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu 2020/37/B/HS6/02342 OPUS

Przez całe życie wychowywaliśmy się w przekonaniu, że „międzynarodowe podróże kształcą”, a dzięki nim możemy otworzyć nasze umysły na świat. Ideą XIX-wiecznej Grand Tour było zwiedzanie głównych miast i interesujących miejsc w Europie, o których wcześniej mówiono, że są niezbędnym etapem edukacji młodzieży z „dobrym urodzeniem”. W XX i na początku XXI wieku rok przerwy był popularny wśród przedstawicieli klasy średniej, którzy z Europy i USA zaczęli podróżować głównie do Azji; podczas gdy wcześniej podróżowali głównie do Europy i USA. Inaczej jest jednak w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej. Ludzie po prostu jadą za granicę do pracy, a przy okazji mogą ewentualnie rozwijać swoje zdolności ludzkie (human capacities) i transferować (social remittances) je z powrotem do miejsc, do których wracają.

Czy możemy powiedzieć, że migracja międzynarodowa jest szkołą życia? Co odróżnia migrację od innych doświadczeń „szkoły życia”? Podczas zmieniających się kontekstów kulturowych uczymy się rzeczy, o których nigdy nie uczono nas w szkole: ja, inni, relacje, praca. Zmieniamy się jako ludzie. Migrantów można postrzegać jako obserwatorów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu mogą wnieść perspektywę ukrytą w znanym kontekście. Inaczej jest patrzeć na świat przez dziurkę od klucza, a inaczej przez otwarte drzwi.

Projekt badawczy BigMig, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH), rozwija podejście interdyscyplinarne, łącząc studia migracyjne, socjologię, psychologię i informatykę społeczną. Wykorzystuje analizę dużych, średnich i małych zbiorów danych (Big Data, Medium Data and Small Data). BigMig integruje dyscypliny i metodologie, aby wyjaśnić: postawy komunikacyjne migrantów (Big Data – Migrant Tweet Tracker), selektywność migrantów ze względu na niebadane dotąd nowe cechy, np. cechy osobowości w odniesieniu do znanych cech społeczno-demograficznych, wpływ migracji na kapitał ludzki, kapitał psychologiczny, kapitał społeczny i kapitał ekonomiczny (Middle Data – sondaż, wywiad kwestionariuszowy) oraz transfery społeczno-kulturowe migrantów (Small Data – studia przypadku). 

Głównym celem projektu BigMig jest zrozumienie: (1) selektywności międzynarodowych migrantów poprzez porównanie cech osobowości, a także kapitału ludzkiego, psychologicznego, społecznego i ekonomicznego osób przemieszczających się przestrzennie w odniesieniu do osób niemobilnych; (2) wpływ doświadczenia migracyjnego na budowanie niematerialnych kapitałów człowieka w odniesieniu do zasobów materialnych; oraz (3) transfery społeczno-kulturowe jako indywidualne i zbiorowe akumulacji zasobów człowieka, na które oddziałała migracja. Portal badawczy z informacją zwrotną mojamigracja.org został stworzony w ramach projektu BigMig. 

Projekt składa się z trzech kluczowych komponentów: 

Komponent 1: Analizy BigData Twittera (Migrant Tweet Tracker) – Big Data 

Komponent 2: Portal do pomiaru kapitałów psychospołecznych “Moja Migracja” (w trzech wersjach językowych: PL, UA, ENG) – Middle Data 

Komponent 3: Jakościowe badanie przekazów społeczno-kulturowych w odniesieniu do kapitałów społeczno-kulturowych człowieka, na które oddziałała migracja – Small Data. 

https://mojamigracja.org/
 

Obecnie w ramach projektu BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie (NCN OPUS 19) został stworzony Portal Badawczy Moja Migracja, którego celem jest zidentyfikowanie zasobów (kapitałów psychospołecznych) ludzi.  

Moja Migracja to portal badawczy, w którym osoby po udzieleniu odpowiedzi na pytania otrzymają darmową oraz automatycznie generowaną informację zwrotną na temat swoich zasobów (kapitałów psychospołecznych) i możliwości na rynku pracy.   

Do portalu zapraszamy osoby, które: 

1. doświadczyły wyjazdu za granicę własnego kraju, żyły tam i pracowały lub są tam nadal 

2. nie doświadczyły życia za granicą, ale mogą doświadczać migracji w ramach danego kraju, mobilności na rynku pracy poprzez zmianę pracy, przerwy w zatrudnieniu, awanse czy założenie własnej firmy. 

Portal funkcjonuje w trzech wersjach językowych 

www.mojamigracja.org (polska) 

www.mymigration.academy (angielska) 

www.moiamihratsiia.org (ukraińska) 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

TYPU POST-DOC II

do Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością

Nr ref.: 23/NAUKA/PROJEKT/23

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzki” (nr UMO-2020/37/B/HS6/02342), realizowanym w ramach konkursu OPUS 19 i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

 

Wymagania obowiązkowe

Zadania realizowane na stanowisku:

 • koordynacja badań internetowych, pozyskiwanie badanych, ze szczególnym uwzględnieniem migrantów powrotnych
 • zbieranie i analizowanie danych jakościowych
 • przeprowadzanie wywiadów kwestionariuszowych (online) i indywidualnych wywiadów pogłębionych (on line i face-to-face)
 • promowanie badania sondażowego w internecie, upowszechnianie wyników badań (szczególnie w mediach społecznościowych), przygotowywanie publikacji naukowych
 • udział w konferencjach naukowych oraz prezentowanie na nich wyników badań
 • inne prace zlecone przez kierownika projektu,
 • współpraca z innymi członkami i członkiniami zespołu

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

Weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV i w formularzu rekrutacyjnym oraz na podstawie przedstawionych dokumentów. Mogą być również weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Preferowany doktorat z Socjologii, Antropologii Społecznej lub Psychologii Społecznej
 • doświadczenie w realizacji badań społecznych, szczególnie w prowadzeniu wywiadów
 • umiejętność obsługi programów do analiz danych jakościowych (np. QDA Miner, Maxqda, Atlas)
 • umiejętność prowadzenia komunikacji popularno-naukowej w mediach społecznościowych
 • poziom znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie) na poziomie minimum B2,
 • biegła znajomość języka polskiego; poziom znajomości języka (w mowie i w piśmie) na poziomie minimum C1
 • udział i doświadczenie w realizacji projektów badawczych i popularno-naukowych
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora na innej uczelni niż Akademia Leona Koźmińskiego, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. (*)
 • na stanowisko aplikować może również osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie będzie spełniać warunek tj. w dniu, w którym upływa termin aplikowania na stanowisko, ma wyznaczony termin obrony.

(*) Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten może być przedłużony o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn.zm.), a w przypadku kobiet o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Proces rekrutacji

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów/ek są zgodne z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez narodowe centrum nauki w zakresie projektów badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.), dostępnym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (OPUS 19).

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym będzie weryfikacja zgłoszeń pod kątem ich kompletności oraz spełniania przez kandydata/kę wymagań koniecznych, a także wybór kandydatów/ek do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór zostanie dokonany na podstawie doświadczenia i umiejętności, w kontekście zadań wykonywanych na stanowisku. Rozmowa kwalifikacyjna stanowi drugi etap konkursu.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, dodatkowych rozmów kandydujących z uczestnikami i współpracownikami projektu, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia osoby na stanowisko typu post-doc.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy
 • wynagrodzenie w ramach projektu wynosi ok. 8 250 zł brutto miesięcznie
 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w działaniach rozwojowych oferowanych przez Akademię,
 • uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się na początek stycznia 2024 r. lub możliwie jak najszybciej po tym terminie

Uwagi dotyczące zatrudnienia:

 • w okresie pobierania wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na stanowisku typu post-doc pracownik zobowiązany będzie do:
  • niepobierania innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN,
  • niepobierania wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Polski.
 • uzyskanie habilitacji przez osobę zatrudnioną na stanowisku typu post-doc nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu badań w projekcie na tym stanowisku.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia rekrutacyjnego, można kierować do Kierownika projektu, tj. prof. Izabeli Grabowskiej na adres igrabowska@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych, potwierdzających spełnianie wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom:

 • CV w języku polskim lub angielskim zawierające listę publikacji,
 • skan dyplomu doktorskiego,
 • mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość wskazanych programów, zdobyte doświadczenie oraz umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, zaświadczenie z pracy, certyfikaty szkoleniowe, referencje);

za pomocą formularza dostępnego na stronie:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6d0f89d1710a437c9493ffbdf4d45ca4 do dnia 14 listopada 2023 23:59 (Czas środkowoeuropejski letni)

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Kryteria oceny kandydata/tki

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nr ref.: 23/NAUKA/PROJEKT/23, na stanowisko typu post-doc II w projekcie badawczym „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzki” (nr 2020/37/B/HS6/02342) ogłoszonego 24.10.2023 r., wybrana została Pani dr Paulina Smaszcz.

prof. dr hab. Izabela Grabowska

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – profesorka nauk społecznych; socjolożka i ekonomistka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywałam pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC), Utrecht University w Holandii (visiting professor) oraz University College London (visiting scholar). Wypromowałam 5 doktoratów (plus 1 złożony, 1 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Jestem autorką ponad 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskałam wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym Horizon Europe jako koordynatorka globalnego konsorcjum, z projektem Link4Skills; jako kierowniczka polskiego zespołu w H2020 (projekt: MIMY) oraz granty NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM.

W ALK dołączyłam w 2021 roku do zespołu Katedry Ekonomii i stworzyłam centrum badawcze CRASH (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością), którym kieruję.  
W latach 2005-2021 byłam adiunktką i profesorką uczelni w Uniwersytecie SWPS; w latach 2016-2021 byłam dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyłam i kierowałam centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021). 

Badawczo zajmuję się rynkiem pracy, kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, karierami zawodowymi. Moje wieloletnie badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Moje prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Moje monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar. 

W latach 2008-2019 działałam w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych i integracyjnych IMISCOE Research Network. Od 2009 roku jestem ekspertką Komisji Europejskiej w: European Mobility Partnership/Laboratory i ESCO - Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz obecnie w Employment Labour Agency, EURES. Od dekady poprzez EY (Bolonia, Bruksela) kształcę publiczne służby zatrudnienia, w tym europejskie służby zatrudnienia. Szczegóły dorobku znajdują się na: www.izabelagrabowska.com