BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Izabela Grabowska
Kwota dofinansowania
Koszty
1 670 760 PLN
Czas trwania
15.07.2021-14.01.2026
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu 2020/37/B/HS6/02342 OPUS

Przez całe życie wychowywaliśmy się w przekonaniu, że „międzynarodowe podróże kształcą”, a dzięki nim możemy otworzyć nasze umysły na świat. Ideą XIX-wiecznej Grand Tour było zwiedzanie głównych miast i interesujących miejsc w Europie, o których wcześniej mówiono, że są niezbędnym etapem edukacji młodzieży z „dobrym urodzeniem”. W XX i na początku XXI wieku rok przerwy był popularny wśród przedstawicieli klasy średniej, którzy z Europy i USA zaczęli podróżować głównie do Azji; podczas gdy wcześniej podróżowali głównie do Europy i USA. Inaczej jest jednak w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej. Ludzie po prostu jadą za granicę do pracy, a przy okazji mogą ewentualnie rozwijać swoje zdolności ludzkie (human capacities) i transferować (social remittances) je z powrotem do miejsc, do których wracają.

Czy możemy powiedzieć, że migracja międzynarodowa jest szkołą życia? Co odróżnia migrację od innych doświadczeń „szkoły życia”? Podczas zmieniających się kontekstów kulturowych uczymy się rzeczy, o których nigdy nie uczono nas w szkole: ja, inni, relacje, praca. Zmieniamy się jako ludzie. Migrantów można postrzegać jako obserwatorów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu mogą wnieść perspektywę ukrytą w znanym kontekście. Inaczej jest patrzeć na świat przez dziurkę od klucza, a inaczej przez otwarte drzwi.

Projekt badawczy BigMig rozwija podejście interdyscyplinarne, łącząc studia migracyjne, socjologię, psychologię i informatykę społeczną. Wykorzystuje analizę dużych i małych zbiorów danych (Big and Small Data). BigMig integruje dyscypliny i metodologie, aby wyjaśnić: selektywność migrantów ze względu na niebadane dotąd cechy osobowości w odniesieniu do cech społeczno-demograficznych, wpływ migracji na zdolności ludzkie oraz ich relacje z przekazami społeczno-kulturowymi (social remittances). Głównym celem tego projektu jest zrozumienie: (1) selektywności międzynarodowych migrantów poprzez porównanie cech osobowości, a także kapitału ludzkiego i społecznego osób przemieszczających się przestrzennie (Big Data); (2) wpływ doświadczenia migracyjnego na tworzenie i zwiększanie zdolności ludzkich (międzynarodowe badanie porównawcze); oraz (3) przekazy społeczno-kulturowe jako indywidualne i zbiorowe wyniki zdolności ludzkich, na które oddziałała migracja (etnografia wielostanowiskowa z wywiadami asynchronicznymi – Small Data).

prof. dr hab. Izabela Grabowska

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – profesor nauk społecznych; socjolożka i ekonomistka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywała pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC) i Utrecht University w Holandii (visiting professor). Wypromowała 3 doktoraty (kolejne 3 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Autorka 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskała wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym H2020 oraz NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM.

W ALK dołączy do zespołu Katedry Ekonomii i tworzy centrum badawcze CRASCHam (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością), do współpracy w którym serdecznie zaprasza. 

W latach 2005-2021 - adiunkt i profesor uczelni w Uniwersytecie SWPS; 2016-2021 dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyła i kierowała centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021). 

Badawczo zajmuje się kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, rynkiem pracy, karierami zawodowymi. Jej badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Jej prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Jej monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar. 

Ma doświadczenia w zdobywaniu i kierowaniu prestiżowymi projektami badawczymi: NCN Sonata Bis („Paczki przyjaciół & migracje” 2016-2020), NCN DAINA 1 (CEEYouth, brexit i losy migrujących Polaków i Litwinów, 2019-2021), H2020 MIMY (integracja młodych migrantów 2019/2020-2023) i kierowała NCN Harmonia (social remittances), KBN (kariery zawodowe migrantów poakcesyjnych). W latach 2008-2019 działała w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych IMISCOE Research Network. Jest w Radzie Programowej Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Była ekspertką Komisji Europejskiej w: European Mobility Partnership/Laboratory i ESCO - Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz International Organisation for Migration: LINET Network. Od dekady w EY Business School kształci europejskie publiczne służby zatrudnienia, od 2019 roku z autorskim programem Return mobility, o charakterze social impact. Szczegóły dorobku znajdują się na: www.izabelagrabowska.com