Badanie pilotażowe wpływu orientacji temporalnej osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce na działania innowacyjne podejmowane w tych organizacjach

Badanie pilotażowe wpływu orientacji temporalnej osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce na działania innowacyjne podejmowane w tych organizacjach

Kierownik projektu
Wiedza
dr Łukasz Kowalik
Kwota dofinansowania
Koszty
29 920 PLN
Czas trwania
18.12.2019 - 17.12.2020
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Orientację temporalną można opisać jako indywidualne, nieuświadomione nastawienie osoby wobec czasu. Nastawienie to jest kluczowe dla sposobu, w jaki dana osoba się komunikuje, planuje i organizuje swoje działania (Zimbardo, Boyd 2009). ZPTI (Zimbardo Time Perspective Inventory) wyróżnia 6 perspektyw czasu: przeszłą negatywną, przeszłą pozytywną, teraźniejszą fatalistyczną, teraźniejszą hedonistyczną, przyszłą i przyszłą transcendentalną. Temat orientacji temporalnej pojawił się w badaniach naukowych już w I poł. XX wieku, ale interdyscyplinarne badania dotyczące tego zagadnienia nabrały tempa dopiero w obecnym stuleciu. W 2007 powołano Time Perspectives Network – grupę zrzeszającą obecnie ponad 250 badaczy z ponad 40 krajów, reprezentujących różne dyscypliny nauki, którzy zajmują się badaniami orientacji temporalnej. Łukasz Kowalik dołączył do tej grupy na zaproszenie Philipa Zimbardo w 2018 roku, z zamiarem badania aspektów orientacji temporalnej w zarządzaniu organizacją w kontekście zmian i innowacyjności, w szczególności związanych z szeroko rozumianą społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dzięki dołączeniu do grupy, Łukasz Kowalik uzyskał dostęp do aktualnych badań, interdyscyplinarnych opracowań naukowych i najnowszych narzędzi badawczych. Przygotowywane w ramach projektu badanie ma na celu ujawnienie zależności między orientacją temporalną osób zarządzających MŚP, a działaniami innowacyjnymi podejmowanymi w tych organizacjach. Wybór osób zarządzających firmami wynika z ich decydującego wpływu na działania firmy i kulturę organizacyjną (Bass, 1985; Ahmed, 1998; Koźmiński, Jemielniak, Latusek-Jurczak, 2014). W ramach dotychczasowych badań przeprowadzono systematyczną analizę literatury na temat innowacyjności, w której zdiagnozowano stan wiedzy dotyczącej badanego zagadnienia i stwierdzono istnienie ograniczonej liczby publikacji w tym zakresie. Istnieje bogata literatura dotycząca stylów przywództwa w kontekście przeszłości i przyszłości organizacji, roli czasu w zarządzaniu (G. Moore, 2015; V. Govindarjan, 2016), kluczowej roli czasu w praktyce strategii firmy (K. Obłój, 2017) i ograniczona na temat roli orientacji temporalnej osób zarządzających. Zarys tematu pojawia się w publikacji dotyczącej orientacji temporalnej kadry firmy i strategii firmy (T.K. Das, 1987) i artykule dotyczącym orientacji temporalnej kierownika zespołu projektowego i sukces projektu (J. Michalak, 2017). W niewielkim stopniu temat pojawia się w publikacjach dotyczących wpływu orientacji temporalnej na planowanie kariery (Nota, Soresi, 2010; Taber, 2012). Wskazuje to na istnienie luki badawczej w tym obszarze, której próba wypełnienia zostanie podjęta w ramach projektu. W ramach procedury badawczej zostanie przeprowadzona jakościowa eksploracja pytania badawczego w jaki sposób orientacja temporalna osób zarządzających wpływa na innowacyjność organizacji.

Wpływ rezultatów

Efektem przeprowadzonego działania w ramach programu MINIATURA będzie opracowanie naukowe w formie artykułu złożonego do recenzji, zawierające obserwacje i wnioski z badań eksploracyjnych i pilotażowych oraz zweryfikowany zestaw hipotez do kolejnego etapu badań. Po zrealizowaniu działań objętych projektem osoba realizująca planuje przeprowadzenie zasadniczego badania firm sektora usług MŚP, mającego na celu weryfikację hipotez sformułowanych po badaniu pilotażowym.

 

dr Łukasz Kowalik