Aktualność 

Wnioski o zapomogi związane z epidemią koronawirusa.

03.04.2020

KOMUNIKAT z dnia 2 kwietnia 2020 roku

Temat: Wnioski o zapomogi związane z utratą dochodów spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii 

Szanowni Państwo,

w dniu 2 kwietnia b.r.  Komisja Stypendialna ALK na spotkaniu online ustaliła zasady ubiegania się o  zapomogę przez studentów/doktorantów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w związku z utratą (lub zmniejszeniem) dochodów, spowodowaną ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii. Komisja chciałaby jak najbardziej ograniczyć konieczność wezwań do uzupełnienia wniosków. Poniżej, w imieniu Komisji Stypendialnej ALK, przekazuję listę praktycznych wskazówek, które pozwolą uniknąć nieporozumień, usprawnią rozpatrywanie wniosków i zmniejszą liczbę wniosków niekompletnych.

Wskazówki merytoryczne:

1. Zapomoga może być przyznana studentowi, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

2. Skoro w związku z trudną sytuacją życiową potrzebne jest wsparcie finansowe, które ma zaradzić tej sytuacji i przyczynić się do jej polepszenia, tym samym wskazuje to, że trudna sytuacja życiowa powinna być powiązana z trudną sytuacją materialną,  z problemami natury finansowej.

3. Wniosek o zapomogę nie może być złożony z powodu stanu epidemii,  a jedynie z powodu konkretnych zdarzeń przez epidemię spowodowanych, które to zdarzenia przesądzają o znalezieniu się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej : np. utrata pracy (rozwiązanie umowy, niepodpisanie kolejnej umowy), utrata dochodu lub jego zmniejszenie (pracodawca zawiesił wypłatę wynagrodzeń lub zapowiedział obniżenie kolejnych wypłat).

4. Wniosek o zapomogę powinien zostać złożony PO wystąpieniu danego zdarzenia, a nie w momencie jego przewidywania – po dacie rozwiązania umowy, po miesiącu, za który nie wpłynęło i nie wpłynie wynagrodzenie, po ogłoszeniu przez pracodawcę czego mają się spodziewać pracownicy. 

5. Wniosek należy udokumentować, nie wystarczy sam opis sytuacji. Komisja czytając wniosek szuka po kolei potwierdzenia podanych faktów w dokumentach.

6. We wniosku muszą znaleźć się bardzo konkretne dane,  potwierdzone dokumentami, a nie tylko ogólny opis sytuacji typu:
„Pracowałem w gastronomii, restauracja została zamknięta z powodu koronawirusa”.
TO NIE JEST WYSTARCZAJĄCY opis trudnej sytuacji życiowej.

We wniosku proszę umieścić:

6.1 Informacje o zatrudnieniu: nazwa firmy, rodzaj umowy, okres umowy, rodzaj wykonywanej pracy (wymagany dokument: umowa lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy),

6.2 Informacje o wysokości wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy: za styczeń, luty i marzec b.r. (wymagany dokument: zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach lub potwierdzenia przelewów z banku),

6.3 Informacja jak w chwili obecnej wygląda zatrudnienie: czy umowa została rozwiązana? czy umowa trwa? czy możliwe jest dalsze wykonywanie pracy? czy pracodawca poinformował pracowników jak będą wyglądały wypłaty wynagrodzeń za nadchodzące miesiące? zostaną wstrzymane? ulegną zmniejszeniu? jeśli tak to o ile? (wymagany dokument:  odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy lub ogólne pismo lub komunikat wydane przez pracodawcę),

6.4 Informacja kiedy i w jakiej wysokości została zrealizowana ostatnia wypłata z tytułu zatrudnienia, wskazanego we wniosku (wymagany dokument:  potwierdzenie przelewu  z banku lub zaświadczenie od pracodawcy).

7. Informacje opisane w pkt 6 mogą być udokumentowane jednym zaświadczeniem od pracodawcy, w którym znajdą się wszystkie te dane.

8. Jeśli student/doktorant uważa siebie za osobę samodzielną finansowo, która nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami i nie posiada współmałżonka to w pkt 1 wniosku powinien podać tylko swoje dane i napisać, że stanowi jednoosobową rodzinę. Wówczas proszony jest o poinformowanie komisji:

- od kiedy utrzymuje się samodzielnie, 

- o podanie dotychczasowych umów, nazw firm,  w których pracował w roku 2019 i obecnie

- oraz zarobków

czyli faktów, które potwierdzą, że nie należy rozpatrywać jego obecnej sytuacji na tle całej rodziny (wymagany dokument:  umowa/umowy oraz PIT-11 za 2019 rok od pracodawcy/pracodawców, NIE PIT-37!)

9. Jeśli natomiast student/doktorant w pkt 1 wniosku wpisze jako rodzinę siebie oraz rodziców i/lub rodzeństwo oraz współmałżonka i/lub dzieci, co oznaczać będzie, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i sytuacja studenta/doktoranta jest jednocześnie sytuacją rodziny – to powinien przedstawić we wniosku i udokumentować sytuację dochodową KAŻDEGO pełnoletniego członka rodziny:

- powinien podać informacje zgodnie ze wskazówkami z pkt 6 na temat każdego pełnoletniego członka rodziny (w tym na swój temat), wymagane dokumenty: jak w pkt 6.

Wskazówki techniczne:

1. Wniosek należy wypełnić komputerowo, wydrukować , podpisać, zeskanować.

2. Wniosek należy złożyć drogą mailową na adres skopiec@kozminski.edu.pl

3. Wniosek należy wysłać  z adresu uczelnianego z numerem albumu.

4. Jako temat maila proszę wpisać: wniosek o zapomogę.

5. Do maila należy dołączyć jako załącznik skan podpisanego wniosku (nazwa pliku: nazwisko_wniosek) oraz dokumenty (nazwy plików: 1_dok, 2_dok, 3_dok).

6. Na str. 2 wniosku należy wpisać załączone dokumenty zgodnie  z pouczeniem, pod kolejnymi numerami, dany numer należy umieścić  w prawym górnym rogu dokumentu i takim numerem nazwać dokument załączając go do maila. Każdy dokument musi mieć swój osobny numer (np. jeśli są 3 potwierdzenia przelewów z banku, to oznacza, że są to 3 dokumenty, każdy z innym numerem).

Pouczenie:

Proszę podać: rodzaj dokumentu - przez kogo wystawiony – dla kogo wystawiony - data wystawienia (każdy dokument w prawym, górnym rogu należy oznaczyć przyporządkowanym poniżej numerem):…

Przykład: zaświadczenie o zatrudnieniu – firma XYX- Anna Nowak – 01.04.2020 r.

7. W treści maila należy napisać: 

W związku ze stanem epidemii składam wniosek o zapomogę  drogą mailową w postaci skanu podpisanego wniosku oraz skanów dokumentów. Załączam skan wniosku oraz …. dokumentów (proszę podać liczbę dokumentów), a oryginał wniosku i dokumentów wysłałem(-am) pocztą na adres uczelni i Pani nazwisko (ewentualnie: a oryginał wniosku i dokumentów zobowiązuję się dostarczyć do Biura ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych niezwłocznie po ogłoszeniu zakończenia epidemii).

8. Zanim zostanie przysłany mail z wnioskiem, który ma zostać złożony, proszę najpierw przysłać przygotowany wniosek (jeszcze bez podpisu, plik w Wordzie – możliwy do edycji), żeby można było pomóc ocenić, czy wniosek wydaje się kompletny i jasny, ewentualnie żeby można było uzgodnić drogą mailową konieczne poprawki, czy uzupełnienia. Wówczas jako temat maila proszę wpisać: zapomoga konsultacja.

UWAGA: w okresie od 30 czerwca do 14 lipca b.r. konsultacje nie będą możliwe. Wnioski złożone w tym okresie zostaną rozpatrzone po 14 lipca.

Druk wniosku o zapomogę – pobierz plik.

Pozdrawiam,

Magdalena Skopiec

(przewodnicząca KS ALK)

powrót / back