Aktualność 

W związku z pandemią COVID-19, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczności ALK, władze uczelni podjęły decyzję o organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w modelu mieszanym, z przewagą trybu zdalnego.

24.09.2020

W związku z pandemią COVID-19, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszym studentom, doktorantom i uczestnikom studiów podyplomowych, władze uczelni podjęły decyzję o organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 w modelu mieszanym, z przewagą trybu zdalnego.

Model mieszany oznacza, że poszczególne zajęcia dydaktyczne realizowane będą z zastosowaniem następujących trybów:  

  • zdalnie – online z wykorzystaniem platformy MS Teams  
  • stacjonarnie – na terenie uczelni przy spełnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Obecność studentów na uczelni jest zalecana, przy czym w uzasadnionych sytuacjach student może uczestniczyć w zajęciach zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams (odsłuch zajęć). Studenci, którzy z powodu epidemii nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, mogą dołączyć do nich w nadchodzącym semestrze online.
  • hybrydowo – równocześnie stacjonarnie i zdalnie, z wykorzystaniem technologii cyfrowej. Obecność studentów na uczelni jest zalecana. 

Podział zajęć na poszczególne tryby jest determinowany bieżącą sytuacją epidemiologiczną.


Na początku października dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zostaną zorganizowane zajęcia na terenie uczelni, które będą prowadzone m.in. w formie zblokowanych modułów, z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych pozwalających najefektywniej skorzystać z interaktywnej formuły kształcenia. Poza realizacją celów merytorycznych mają one również charakter adaptacyjny, aby studenci mieli możliwość poznania uczelni, rzeczywistego doświadczania studiowania oraz integrację ze wspólnotą akademicką. Szczegółowe informacje nt. zajęć, w tym terminów i trybów, zostaną przekazane przez Biuro Rekrutacji oraz opublikowane na stronie internetowej uczelni. 

Studenci podejmujący studia w ALK zostaną przeszkoleni w zakresie wykorzystania platformy MS Teams.
 
Więcej szczegółów nt. systemu kształcenia w najbliższym semestrze znajdą Państwo w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Akademii Leona Koźmińskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

powrót / back