Aktualność 

„Inwestycyjny wymiar konsumpcji” – zapraszamy na seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji"

28.02.2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji",
które odbędzie się w piątek, 28 lutego, o godz. 11.00 w sali B/6 w siedzibie naszej uczelni przy ul. Jagiellońskiej 59
w Warszawie.

Podczas spotkania będzie przedstawiona istota inwestycyjnego wymiaru konsumpcji, zaprezentowanego
w książce: Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie, opracowanej pod redakcją naukową Anny Olejniczuk-Merta i prof. Adama Nogi, wydanej w 2020 r.


Pani prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta przedstawi referat pt. „Istota i znaczenie inwestycyjnego wymiaru konsumpcji".


Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Do jej obszarów zainteresowań należą innowacje i innowacje społeczne oraz ich rola w rozwoju społeczeństwa i gospodarki, konsumpcja i zachowania konsumentów, jakościowe i ilościowe metody badań marketingowych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych, między innymi: „Innowacje społeczne. Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji”, Key text 2020 r., „Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie”, Poltext 2020 r., Consumers’ Innovativeness
and Responsible Consumption, „Problemy zarządzania” nr.3(75),t. 1.,s.166-181, Miejsce konsumpcji w gospodarce: wczoraj, dziś, jutro, cz. I., „Konsumpcja i rozwój” nr.1/2018, s. 121-136, cz.2., „Konsumpcja i rozwój” nr. 4/ 2018 r. s. 7-22. W 2011 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 2011-2014 była członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Koreferentem będzie prof. dr hab. Marek Ratajczak, który przedstawi referat nt. „Konsumpcja inwestycyjna
w wymiarze historycznym i makroekonomicznym: wnioski dla teraźniejszości i przyszłości”.
Prof. dr hab. Marek Ratajczak specjalizuje się w makroekonomii i historii myśli ekonomicznej. Od początku kariery naukowej jest związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Od roku 2000 jest profesorem tytularnym
i obecnie kieruje Katedrą Makroekonomii i Badań nad Rozwojem oraz nowo powstałym Instytutem Ekonomii.
Tzw. książka profesorska (Infrastruktura w gospodarce rynkowej)  została nagrodzona w konkursie im. Prof. Edwarda Lipińskiego na pracę wnoszącą istotny wkład do rozwoju ekonomii w Polsce. W latach 2007-2011 był członkiem Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego, a w latach 2012-215 podsekretarzem, a następnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2017 roku przewodniczy Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.


Streszczenia wystąpień

1. „Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota i znaczenie” – prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta    

W prezentacji zostanie przedstawiony inwestycyjny wymiar konsumpcji i będzie podjęta próba uzasadnienia
dla wprowadzenia tego pojęcie do teorii i praktyki gospodarczej.
Kluczowe zagadnienia poruszone podczas wystąpienia stanowią:

  • Kryteria wyodrębnienia inwestycyjnego wymiaru konsumpcji
  • Konsumpcja jako aktywny czynnik w procesie gospodarowania (dzięki kreowaniu kapitału ludzkiego
    i społecznego)
  • Nowe miejsce konsumpcji w procesie gospodarowania
  • Mikro- i makroekonomiczne ujęcie konsumpcji inwestycyjnej
  • Znaczenie inwestycyjnego wymiaru konsumpcji dla realizacji rozwoju zrównoważonego gospodarczo, społecznie i środowiskowo.


2. „Konsumpcja inwestycyjna w wymiarze historycznym i makroekonomicznym: wnioski dla teraźniejszości i przyszłości” – prof. dr hab. Marek Ratajczak

W wystąpieniu nawiązującym do zawartej w książce „Inwestycyjny wymiar konsumpcji – Istota, formy, znaczenie” idei konsumpcji inwestycyjnej, czy też konsumpcji traktowanej jako inwestycja, zaprezentowane zostaną uwagi związane z historyczną ewolucją spojrzenia na konsumpcję – przede wszystkim w kontekście „opozycji” konsumpcji z jednej strony, a oszczędności i inwestowania z drugiej. Postawione zostanie pytanie na ile obecna faza rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i ekonomii jako nauki skłania do rewizji tradycyjnego spojrzenia
na konsumpcję i jej rolę w życiu ekonomicznym. W wystąpieniu zostanie uwzględniony podział konsumpcji
na indywidualną i zbiorową ze szczególnym znaczeniem dóbr publicznych i usług społecznych. Zwłaszcza w odniesieniu do tego ostatniego elementu idea konsumpcji inwestycyjnej wydaje się szczególnie istotna
– także biorąc pod uwagę polskie doświadczenia i realia.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: wandaw@kozminski.edu.pl, tel: 22 519 21 91.

Serdecznie zapraszamy!

powrót / back