Aktualność 

Rektor elekt prof. Grzegorz Mazurek wskazał skład nowych władz Akademii Leona Koźmińskiego. Kto będzie rządził w nowej kadencji?

26.06.2020

Prof. Grzegorz Mazurek, który 1 września 2020 r. obejmuje stery Akademii Leona Koźmińskiego jako nowy rektor, zaprezentował Senatowi i Radzie Powierniczej skład nowych władz rektorskich na lata 2020-2024. Wszyscy kandydaci przedstawieni przez rektora elekta uzyskali aprobatę.

– Naszą uczelnią pokierują teraz ludzie, którzy wyczuwają trendy, mają dobre rozeznanie w tym, co się dzieje w szkolnictwie wyższym na świecie, są otwarci na nowości technologiczne i organizacyjne. Będzie to chyba najmłodsze ciało rektorskie w Polsce i mam nadzieję, że ta generacyjna zmiana doda naszej uczelni nowego impetu – skomentował skład nowych władz prof. Andrzej K. Koźmiński, założyciel uczelni i przewodniczący Rady Powierniczej.

Dr hab. prof. ALK Robert Rządca będzie kontynuował swoją misję jako prorektor ds. badań naukowych i jednocześnie zastępca rektora. Jego wielkim sukcesem w mijającej kadencji jest wprowadzenie systemu zachęt i usprawnień organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu działalności naukowo-badawczej, m.in. wzmocnienie roli Biura Obsługi Działalności Naukowej, wzrost liczby wartościowych publikacji, liczne projekty grantowe, otwarcie na rynek chiński. Własną działalność naukową i dydaktyczną prof. Rządca realizuje w obszarze negocjacji, a związany jest z Katedrą Strategii.

Prorektorem ds. dydaktycznych zostaje dr hab. prof. ALK Aleksander Maziarz z Katedry Prawa Administracyjnego, Publicznego, Gospodarczego i Handlowego, czynny adwokat i dydaktyk, a także praktyk od dłuższego czasu wspierający organizację dydaktyki w ALK od strony formalno-prawnej.

Prorektorem ds. współpracy z zagranicą będzie dr hab. prof. ALK Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, związana z Katedrą Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym. Prowadzi badania nad sztuczną inteligencją (AI), angażuje się w rozwijanie studiów doktoranckich i dyplomowych, realizuje własne projekty grantowe, jest znaną popularyzatorką nauki i nowych technologii.

Urzędujący w obecnej kadencji dr hab. prof. ALK Bartłomiej Nowak pozostanie na stanowisku prorektora, jednakże zmieni się zakres jego obowiązków. Jako prorektor ds. współpracy z otoczeniem będzie odpowiadał za te obszary aktywności, które mają największy wpływ na bliższe i dalsze otoczenie uczelni. Wiąże się to z międzynarodowym systemem BSIS (Business School Impact System), którego akceptację ALK uzyskała w 2020 roku, a w kolejnych latach zamierza rozwijać i wzmacniać ten obszar aktywności. Prof. Nowak będzie też nadzorował i koordynował pracę dziekanów.

W skład ścisłego kierownictwa uczelni wchodzą również dziekani trzech kolegiów. Dziekanem Kolegium Zarządzania zostaje dr hab. prof. ALK Mariola Ciszewska-Mlinarič, badaczka innowacyjnych strategii wzrostu i zarządzania międzynarodowego, łączy dydaktykę na wszystkich poziomach nauczania z pracą naukową i praktyką menedżerską. Prof. Mlinarič kieruje Kolegium Zarządzania już od roku, będzie więc kontynuowała rozpoczęte zadanie.

Nie zmieni się również dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii, którym dalej pokieruje ekonomista z dużym dorobkiem naukowym i sukcesami w dydaktyce – dr hab. prof. ALK Jacek Tomkiewicz.

Dziekanem Kolegium Prawa zostanie natomiast dr hab. prof. ALK Robert Zieliński, związany z ALK od początku kariery naukowej, wychowanek uczelni, który w 2003 roku obronił tu pracę magisterką z zarządzania, a następnie kontynuował studia prawnicze, obronił doktorat i uzyskał habilitację. Jego specjalnością są finanse publiczne i prawo podatkowe.

Senat i Rada Powiernicza podziękowała dotychczasowym władzom uczelni za udaną kadencję 2016-2020, charakteryzującą się utrzymaniem dobrej reputacji ALK w kraju i za granicą, stabilną sytuacją finansową, gwarantującą niezależność uczelni, umiejętnym rozwijaniem oferty dydaktycznej i inicjowaniem badań naukowych.
 
Szczególnie podziękowania w postaci wybitego na tę okoliczność srebrnego medalu otrzymał kończący urzędowanie po 9 latach rektor dr hab. prof. ALK Witold Bielecki. Napis na medalu głosi: RECTOR MAGNIFICUS 2011-2020. Medal umieszczono na turkusowej skale, symbolizującej przywiązanie prof. Bieleckiego do koncepcji turkusowej organizacji, której podwaliny niewątpliwie zbudował.

powrót / back