Aktualność 

Nowy kierunek studiów II stopnia "Unijne i międzynarodowe Prawo Handlowe".

30.05.2018

Od przyszłego roku akademickiego
w Kolegium Prawa
rusza nowy kierunek studiów II stopnia

Unijne i międzynarodowe Prawo Handlowe


Zdaniem dr Anny Pudło (Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej w ALK), opiekuna merytorycznego, „program dwuletnich studiów magisterskich unijne i międzynarodowe prawo handlowe wychodzi naprzeciw przede wszystkim wyzwaniom dwojakiego rodzaju:
•    Pomyślany jest jako z natury program interdyscyplinarny, ukierunkowany na uzyskanie w niezbędnym zakresie wiedzy i umiejętności nie tylko z zakresu tych nauk prawnych, które powiązane są z prowadzeniem międzynarodowej działalności handlowej, lecz także nauk o zarządzaniu i ekonomii oraz stosunków międzynarodowych. Tego rodzaju interdyscyplinarne wykształcenie zapewni absolwentom programu mocną pozycję na rynku pracy.
•    Od strony dydaktycznej jest zorientowany na praktykę i ma umożliwić studentowi uzyskanie wiedzy i umiejętności prowadzenia w praktyce transgranicznej działalności handlowej (warsztaty, konwersatoria, ćwiczenia i przedmioty wymagające udziału w zewnętrznych wydarzeniach – konferencjach oraz spotkaniach krajowych i międzynarodowych).”

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich oraz studiów magisterskich – osób działających lub zamierzających działać w biznesie międzynarodowym, zainteresowanych współpracą lub pracą w Unii Europejskiej, względnie w innych międzynarodowych organizacjach gospodarczych, dla urzędników i samorządowców zajmujących się działalnością transgraniczną.

  • Studia prowadzone są w języku polskim. Niemniej studia zapewniają możliwość pogłębienia znajomości słownictwa fachowego w językach roboczych UE – angielskim, francuskim i niemieckim. W tych językach, oprócz polskiego, może być przygotowana praca magisterska.
  • Zajęcia podczas studiów połączone są z aktywnością praktyczną studentów – spotkania z politykami i praktykami w związku z aktualnymi wydarzeniami, udział w konferencjach międzynarodowych, możliwość uczestnictwa w wyjeździe studyjnym do instytucji UE.
  • Program kształcenia zakłada nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego, który zdominowany jest przez zajęcia warsztatowe oraz kontakt z wybitnymi teoretykami i praktykami. Prowadzone moduły, w tym seminarium magisterskie, pozwalają także studentom uczestniczyć w aktualnie prowadzonych w Akademii oraz innych wiodących ośrodkach akademickich badaniach naukowych nad prawnymi zagadnieniami transgranicznej działalności handlowej, jak również wnieść swój wkład w ich rozwój.
  • W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: działania rynku wewnętrznego UE, międzynarodowej ochrony praw człowieka, międzynarodowego obrotu handlowego, prawa energetycznego UE, procedur postępowania przed sądami unijnymi, współczesnych standardów ochrony inwestycji zagranicznych, transgranicznej działalności gospodarczej, arbitrażu międzynarodowego, negocjacji międzykulturowych, ochrony danych osobowych.

Informator

powrót / back