Aktualność 

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

09.01.2017

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki. W ramach konkursu dopuszcza się typ projektu II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej;
  • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej);
  • jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
  • uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
  • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

  • podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy;
  • urzędy wojewódzkie;
  • jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej;
  • przedsiębiorstwa;
  • organizacje pozarządowe.

Wnioski należy składać w terminie: od 30 września 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 65 000 000,00 PLN. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

W konkursie minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż 4 mln PLN a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln EURO.

powrót / back