Aktualność 

Grant Sonata BIS na utworzenie zespołu badawczego dla prof. Anny Błachnio - Parzych.

01.03.2019

Kolegium Prawa ALK ma zaszczyt poinformować, że Pani Profesor Anna Błachnio - Parzych z Katedry Prawa Karnego otrzymała dofinansowanie na utworzenie zespołu badawczego w ramach grantu Sonata Bis przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Pani Profesor startowała w konkursie z projektem pt.
Gwarancja odpowiedzialności penalnej
a odpowiedzialność administracyjno-karna
.

"Projekt badawczy dotyczy problemu sprowadzającego się do pytania, czy i w jakim zakresie zasady stanowiące gwarancje odpowiedzialności penalnej, czyli karnej w najszerszym tego słowa znaczeniu, powinny znaleźć zastosowanie w odniesieniu do odpowiedzialności administracyjno-karnej. Przedmiotem prowadzonych badań będą następujące gwarancje: zasada winy, zasada legalności (nullum crimen sine lege), prawo do obrony i prawo do sądu. 

Powodem podjęcia tej problematyki badawczej jest obserwowany od początku lat 90-tych ubiegłego wieku rozwój odpowiedzialności za delikty administracyjne zagrożone karami pieniężnymi znacznie przekraczającymi maksymalny wymiar kary grzywny przewidzianej w Kodeksie karnym. Do czasu dokonania przez prawodawcę w 2017 r. nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i wprowadzenia Działu IVa „Administracyjne kary pieniężne”, w razie braku przepisów odrębnych, postępowanie w przedmiocie tej odpowiedzialności toczyło się na podstawie przepisów, które dotyczyły także innych spraw administracyjnych. Dlatego potrzeba podjęcia badań dotyczących zakresu zastosowania wymienionych wcześniej gwarancji w odniesieniu do tej odpowiedzialności istniała od dawna, ale dokonana przez prawodawcę nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiła impuls dla sformułowania opisanego celu badawczego." - podsumowała Pani Profesor Anna Błachnio - Parzych.

Grant Sonata BIS to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Pani Profesor serdecznie gratulujmy i życzymy owocnej pracy!

powrót / back