Czego dotyczy projekt MORE?

Projekt MORE koncentruje się na możliwościach adaptacji zasad oraz metod i technik  ewaluacji interwencji publicznych na potrzeby realizacji Oceny Skutków Regulacji.

Projekt MORE obejmuje następujące działania:

  • analizę w zakresie możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań w systemie oceny skutków regulacji prawnych w Polsce,
  • analizę rozwiązań systemowych i metodologicznych dotyczących OSR funkcjonujących w Europie i na świecie,
  • opracowanie dwóch publikacji, wnoszących wkład w podwyższanie jakości oceny wpływu polskich regulacji,
  • opracowanie modeli (planów badawczych) wykorzystujących podejście i metody stosowane w ewaluacji polityk i programów publicznych,
  • wdrożenie wybranych planów badawczych w celu zbadania skutków czterech wybranych regulacji (2 procesy OSR ex ante oraz 2 procesy OSR ex post)
  • przeprowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystania wypracowanego modelu w procesie OSR,
  • stworzenie systemu forów dyskusji nad społeczno-ekonomicznymi efektami planowanych i wdrożonych regulacji prawnych.

Pełna nazwa projektu MORE brzmi:  Ocena Skutków Regulacji Oparta na dowodach. Model wykorzystania istniejących dowodów analityczno-ewaluacyjnych w procesie oceny społeczno-ekonomicznych efektów planowanych regulacji.

Projekt realizuje konsorcjum składające się z instytucji szkolnictwa wyższego i firm. Liderem projektu jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Partnerami są: Uniwersytet Jagielloński, DCF Consulting Sp. z o.o., Fundacja Idea Rozwoju, HMR Doradztwo Strategiczne S.C. Stanisław Mazur Jacek Radwański

 

W bieżącym numerze czasopisma MBA.CE zamieszczona została sekcja specjalna poświęcona problematyce oceny wpływu regulacji "Towards better regulations – the role of regulatory impact assesment in modern states’ lawmaking systems”. 

Projekt realizowany jest od 1 maja 2014 do 29 kwietnia 2016 w ramach I konkursu Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Media o projekcie 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach Programu Innowacje Społeczne