Double Degree Master in Management with Lancaster University Management School Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

  • Absolwenci programu uzyskują uporządkowany wgląd w teoretyczny i praktyczny wymiar organizacji i procesu zarządzania, a także świadomość i zrozumienie ciągłych zmian następujących w otoczeniu, w którym przyjdzie im funkcjonować.
  • Studenci przyswajają wiedzę m.in. z zakresu nauk społecznych, która skonfrontowana ze współczesną organizacją pozwala dostrzec i pojąć  złożoność i różnorodność procesu zarządzania w konkurencyjnym międzynarodowym środowisku.
  • Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej europejskiej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.
  • Studia są realizowane we współpracy z Lancaster University Management School (Wielka Brytania), w której studenci spędzają drugi rok nauki.
  • O przyjęcie na ten program mogą starać się studenci ALK, którzy ukończyli pierwszy semestr Master’s Program in Management. W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę wysoka średnia ocen z toku studiów i zaangażowanie w życie uczelni.
  • Studenci otrzymują dwa dyplomy: Akademii Leona Koźmińskiego i Lancaster University Management School.
  • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Zakresy 

  • Logistics & Supply Chain Management
  • Information Technology Management & Organizational Change

Organizacja zajęć 

  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Następnie w trakcie pierwszego roku studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na Master in Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree

Paulina Seroka

tel. +48 22 519 24 93 

pseroka@kozminski.edu.pl

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl