Double Degree Master in Management with KEDGE Business School Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

KEDGE Business School, stworzona wspólnie przez Euromed Management (Marsylia) i Bordeaux Ecole de Management (Bordeaux), jest największą uczelnią biznesową we Francji. Posiada, tak jak ALK, trzy korony akredytacyjne – AACSB, EQUIS i AMBA.

Po ukończeniu trzeciego semestru Master's Program in Management w ALK student otrzymuje możliwość kontynuowania nauki na czwartym semestrze w KEDGE Business School w Bordeaux. Do wyboru są 4 specjalności. Duży nacisk położony jest na zdobywanie doświadczenia zawodowego, w czym pomaga program obowiązkowych 20-tygodniowych praktyk. 

Program jest przewidziany dla 3 studentów. Kandydaci są wybierani po pierwszym semestrze na podstawie średniej ocen z toku studiów (GPA) i zaangażowania w życie uczelni. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in z zakresu:

 • wiedzy o głównych zagadnieniach strategicznych i wynikach najnowszych badań naukowych
 • znajomości interesujących studiów przypadków i praktyk zawodowych
 • umiejętności i narzędzi do pokonywania wyzwań zarządzania różnorodnością
 • zdolności do przewidywania i reagowania pod presją na nagłe zmiany środowiska
 • umiejętności i narzędzi potrzebnych do skutecznego stworzenia, oceny i realizacji nowych, konkurencyjnych strategii
 • zdolności do wykonywania złożonych zadań biznesowych, nie przekraczając budżetu i limitu czasowego
 • kompetencji w zarządzaniu międzykulturowym
 • umiejętności i narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia niezależnych analiz organizacji oraz modeli i strategii biznesowych
 • zdolności do oceny procesów zarządczych w zróżnicowanych środowiskach
 • wiedzy o typowych problemach organizacji i ich następstwach

Specjalności 

 • Global management,
 • Finance,
 • Supply chain,
 • Marketing (70% w j. francuskim)

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali obowiązujące różnice programowe.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego (do wglądu)
 • CV w języku angielskim
 • referencje od co najmniej 1 osoby
 • list motywacyjny
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy przeszli rozmowę kwalifikującą lub ukończyli studia w języku angielskim, lub na egzaminie maturalnym  z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów  lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wynosi 950 zł dla obywateli UE oraz 1450 zł dla kandydatów spoza Unii Europejskiej.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Master's Program in Management Płatność za semestr
Studia stacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 2210 zł)
10950
Opłata rekrutacyjna - Unia Europejska 950
Opłata rekrutacyjna - spoza Unii 1450

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia


Kontakt 


Dana Duda
+48 22 519 22 69
danaduda@kozminski.edu.pl