Double Degree Master in Management with Hull University Business School Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

Hull University Business School (Wielka Brytania) jest znana ze światowej klasy badań, a także kadry naukowo-dydaktycznej, wykorzystującej w nauczaniu i pracach badawczych najnowsze metody i narzędzia oraz kładącej duży nacisk na praktyczny wymiar oferowanej studentom wiedzy. Stosowane jest holistyczne podejście do biznesu, tzw. Connected Thinking. Ta nowatorska perspektywa pozwala studentom lepiej zauważać ważne połączenia funkcjonujące w międzynarodowym środowisku biznesowym. Rozwija też umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów, jak również wprowadzania niezbędnych zmian. 


W Hull University Business School studenci spędzają czwarty semestr studiów.  Wybierają jeden z 3 zakresów studiów. Program jest przeznaczony dla ograniczonej liczby studentów Master in Management, prowadzonego w ALK. Kandydaci są wybierani na podstawie średniej ocen z toku studiów (GPA) oraz zaangażowania w życie Akademii. Studia są prowadzone w trybie stacjonarnym.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • specjalistycznej ekspertyzy i najnowszych rozwiązań praktycznych
  • unikalnych umiejętności zawodowych i personalnych, zwiększających możliwości zatrudnienia
  • kwalifikacji ekonomicznych i biznesowych, zdobywanych w trakcie analiz danych, przy użyciu metod ilościowych
  • znajomości i rozumienia zasad ekonomicznych, analizy ekonomicznej oraz ich zastosowania w biznesie
  • rozumienia sektorów finansowego i bankowego oraz ich wagi w funkcjonowaniu globalnego rynku
  • zdolności do rozpoznania i zareagowania na dylematy etyczne oraz problemy związane z CSR

Zakresy 

  • Economics and Business,
  • Money, Banking and Finance.

Organizacja zajęć 

  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Następnie w trakcie pierwszego roku studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na Master in Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree

Paulina Seroka

tel. +48 22 519 24 93 

pseroka@kozminski.edu.pl

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl