Double Degree Master in Management with ESCP Europe Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

ESCP Business School, założona w 1819 roku, jest najstarszą uczelnią biznesową na świecie. Jej misją jest stworzenie nowego pokolenia liderów międzynarodowego biznesu i przygotowanie ich do wykorzystywania możliwości wynikających z różnorodności kulturowej. 

ESCP Business School ze swoimi sześcioma kampusami w Berlinie, Londynie, Madrycie, Turynie, Paryżu i Warszawie oferuje edukację biznesową o unikatowym, międzykulturowym charakterze i globalne spojrzenie na  zagadnienia międzynarodowego zarządzania. 

Uczelnia kładzie nacisk na zdobywanie przez studentów doświadczenia zawodowego. Obowiązkowe praktyki  trwają 40 tygodni.  Można je odbywać w dowolnym kraju na świecie.

Studenci Master's Program in Management w ALK mogą dołączyć do tożsamego kierunku w ESCP w Paryżu na drugim roku. Wybierani są oni po pierwszym semestrze na podstawie średniej ocen z toku studiów (GPA) i akademickiego zaangażowania. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • znajomości metod zarządzania najwyższej jakości
  • zaawansowanej wiedzy w dziedzinie zarządzania międzykulturowego
  • praktycznego doświadczenia, zdobytego dzięki studium przypadków, tworzenia projektów i odbywania staży
  • zdolności do życia i pracy w bardzo umiędzynarodowionym środowisku
  • globalnej perspektywy dzisiejszej ekonomii

Organizacja zajęć 

  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Po przyjęciu na standardowy program studenci składają aplikację na udział w programie double degree z ESCP. Zasady naboru na Master in Management można zobaczyć TUTAJ.

Przy naborze Aplikujący na ten program double degree muszą spełniać wymogi wskazane przez ESCP. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje:

Koordynator programów double degree

Paulina Seroka
tel. +48 22 519 24 93
pseroka@kozminski.edu.pl

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl