Master in Management Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Według rankingu "Financial Times" – Global Master in Management 2019 anglojęzyczny program magisterski ALK z zakresu zarządzania został sklasyfikowany na 42. miejscu na świecie. Z Polski oprócz ALK w rankingu znalazła się tylko jedna uczelnia: Szkoła Główna Handlowa – 58 miejsce. Więcej informacji.
 • Master in Management to autorski program Akademii Leona Koźmińskiego. Celem programu jest przygotowanie absolwentów do sprostania wymaganiom międzynarodowego rynku dzięki nabyciu szerokiej gamy kompetencji biznesowych, znajomości narzędzi analitycznych i umiejętności zastosowania ich w praktyce.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykładowców ALK oraz renomowanych uczelni zagranicznych. Wykładowcami są również praktycy biznesu z całego świata.
 • Podczas nauki wykorzystywane są profesjonalne studia przypadków, opracowane m.in. przez Harvard Business School.
 • Poprzez wybór jednego z trzech zakresów studiów, a także przedmiotów fakultatywnych (elective courses) studenci tworzą własną ścieżkę edukacyjną w oparciu o swoje zainteresowania i zdolności.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania (Master in Management) oraz suplement do dyplomu zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
 • Niewątpliwym atutem jest wielonarodowe i wielokulturowe środowisko, które stwarza szczególny klimat - czy to podczas dyskusji podczas zajęć, czy to podczas innych aktywności, takich jak spotkania kół naukowych, zajęcia sportowe itd.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Hande Gulsen, Turkey, Kozminski University student

Kozminski University is very prestigious and successful university. It was ranked 28th at ”Financial Times” when I applied 2 years ago. Still on, one of the best! Moreover, Warsaw is a student city that all students need to experience in their life. I love my University. The best of our program is opposite to traditional education there are both individual and group working assignments which improve the student's both ways. Secondly, every lecture includesımplementation of strategies so the students do not know only theoretical side but also they have practice possibility. It is a great opportunity to have international friends, learning their culture and enjoying activities together.

 

Marcus Hulsdau, Germany, Kozminski University student

I am generally very interested in Central and Eastern Europe as I see it as the economic engine for Europe for the next two or three decades. Kozminski University is the only university where business is taught on an adequate level and where a lot of people from Eastern and Western Europe meet. I consider KU as one of the most important places in terms of future business in Europe. Though I am not naive, to make that happen students and professors have to stick to a commitment to high quality education. My favorite thing about the KU are the people. I was happy to meet here quite a few really amazing people who are motivated to do things. People who are not satisfied with the status quo. This environment and the support from the university staff make it fun to study here. During the exam period the library is open until 5 am and I used it very intensively. But when the security guy welcomed me with a handshake I realized that I definitely spent too much time there.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • formułowania, ewaluacji oraz wdrażania strategii firmy
 • antycypowania i reagowania na gwałtowne zmiany otoczenia
 • zarządzania złożonymi projektami biznesowymi, w ramach ograniczonego budżetu i czasu
 • wiodących koncepcji zarządzania strategicznego, wyników najnowszych badań oraz najlepszych praktyk biznesowych
 • komunikacji i negocjacji (wystąpienia publiczne, praca zespołowa, negocjacje wielostronne i międzykulturowe, myślenie lateralne)
 • przeprowadzania samodzielnych, krytycznych analiz organizacji, modeli biznesowych i strategii
 • oceniania procesów biznesowych w sposób całościowy w różnych, zmiennych środowiskach
 • rozwiązywania typowych problemów organizacyjnych i sposobów ich diagnozowania
 • komunikacji z klientem i rozumienia podstaw międzynarodowych kontraktów handlowych
 • zarządzania ludźmi w kontekście międzynarodowym i globalnym
 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań

Efekty kształcenia dla programu (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie w języku angielskim można podjąć pracę:

 • w międzynarodowych firmach, w których jest wymagana biegła znajomość biznesowego języka angielskiego oraz umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku
 • w firmach krajowych i zagranicznych, międzynarodowych korporacjach - w biurach marketingu, reklamy, public relations
 • w pionie zarządzania zasobami ludźmi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz administracji publicznej
 • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
 • w agencjach konsultingowych lub we własnej firmie doradzającej w zakresie strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, marketingu, w tym e-marketingu, oraz zarządzania ludźmi.
 • w oddziałach firm zagranicznych w Polsce
 • w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku specjalisty ds. rozwoju rynków zagranicznych
 • w instytucjach administracji oraz organizacjach pozarządowych jako specjalista ds. współpracy zagranicznej
 • we własnym przedsiębiorstwie współpracującym z partnerami zagranicznymi lub wchodzącym na międzynarodowe rynki

Zakresy* 

 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie strategiczne

* Zakresy studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Współczesne koncepcje zarządzania (Management in Context & Contemporary Management Theory)
  • Zastosowania statystyki matematycznej (Application of Mathematical Statistics)
  • Makroekonomia i ekonomika przedsiębiorstwa (Macroeconomics and Business Economics)
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  • Międzynarodowe strategie przedsiębiorstw (International Business Strategy)
  • Sztuczna inteligencja w biznesie (Artificial Intelligence in Business)
  • Metody badawcze (Research Methods)
  • Zarządzanie międzykulturowe (Cross Cultural Management)
  • Przedsiębiorczość i tworzenie nowego biznesu (Entrepreneurship & New Venture Development)
  • Społeczności otwartej współpracy (Open Collaboration Communities)
  • Rachunkowość dla decyzji strategicznych (Accounting for Strategic Decisions)
  • Psychologia w zarządzaniu (Psychology in Management)
  • Przywództwo (Leadership)
  • Innowacje i kreatywność (Innovativeness and creativity)
  • Marketing międzynarodowy (International Marketing)
  • Międzynarodowe prawo gospodarcze (International Business Law)
  • Zarządzanie operacyjne (Operations management)
  • Przedmioty do wyboru (Elective Courses)
  • Seminarium magisterskie (Dissertation Seminar)
PRZEDMIOTY z zakresu ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI
 • Tworzenie innowacyjnej organizacji (Designing Innovative Organizations)
 • Innowacyjne zarządzanie procesem rozwoju nowego produktu (New Product Development Process and Innovative Project Management)
 • Innowacyjne techniki badawcze oraz zarządzanie wiedzą (Innovative Research Techiniques and Knowledge Management)
 • Myślenie projektowe i innowacje w sferze usług (Design Thinking and Service Design in Innovative Processes)
 • Laboratorium innowacyjnego zarządzania (Innovative Management Lab)
 • Strategie innowacji (Strategy of Innovation)
PRZEDMIOTY z zakresu ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
 • Marketing strategiczny (Strategic Marketing)
 • Fuzje i przejęcia (Mergers & Aqusitions)
 • Negocjacje strategiczne (Strategic Negotiations)
 • Projekt konsultingowy (Consulting Project)
 • Klasyka strategii: przewaga strategiczna i  budowanie wartości (Strategy Classics: Competitive Advantage and Value Creation)
 • Strategiczna gra symulacyjna (Strategic Management Game)

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • CV w języku angielskim
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Ocena aplikacji i test wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Master's Program in Management Płatność za semestr
Studia stacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 2270 zł)
11250
Studia niestacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 1790 zł)
8850
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia


Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl