Double Degree Master in Finance and Accounting with University of Rome Tor Vergata Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

 • W sierpniu 2017 r. Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę z University of Rome Tor Vergata dotyczącą wspólnej realizacji studiów magisterskich w języku angielskim z zakresu finansów i rachunkowości.
 • Corocznie na drugi rok studiów w Rzymie może wyjechać 3 studentów prowadzonego w ALK programu Master in Finance and Accounting, a kryteriami kwalifikacji jest wysoka średnia ocen z toku studiów w pierwszym semestrze i zaangażowanie w życie uczelni.
 • Absolwenci programu otrzymają dwa dyplomy: magistra finansów i rachunkowości, wydany przez ALK, oraz dyplom  Master in Science in Finance and Banking naszej uczelni partnerskiej.
 • Master in Finance and Banking University of Rome Tor Vergata jest pełnym dwuletnim programem w języku angielskim, którego celem jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie finansów. Prowadzący ten program Wydział Ekonomii i Finansów University of Rome Tor Vergata znajduje się w 10% najlepszych wydziałów ekonomicznych na świecie według rankingu RePec/Ideas (maj 2017).
 • The University of Rome Tor Vergata jest stosunkowo młodym uniwersytetem: powstał w 1982 roku. Został zaprojektowany na wzór kampusów anglosaskich: zajmuje powierzchnię 600 hektarów i mieści ważne instytucje badawcze, takie jak CNR i Włoska Agencja Kosmiczna - ASI.
  Misją Uniwersytetu jest kształcenie, prowadzenie badań naukowych oraz wprowadzanie innowacji technologicznych, organizacyjnych i społecznych niezbędnych do osiągnięcia prawdziwie zrównoważonego rozwoju zgodnie z przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r. celami zrównoważonego rozwoju. Mając to na uwadze, Uniwersytet ściśle współpracuje z państwowymi i prywatnymi instytutami badawczymi, włoskimi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi, sektorem prywatnym  i organizacjami non-profit.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali obowiązujące różnice programowe.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • CV w języku angielskim
 • referencje od co najmniej 1 osoby
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy przeszli rozmowę kwalifikującą lub ukończyli studia w języku angielskim, lub na egzaminie maturalnym  z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów  lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • kserokopię paszportu, ważnej wizy lub karty pobytu
 • zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wynosi 950 zł dla obywateli UE oraz 1450 zł dla kandydatów spoza Unii Europejskiej.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Master's Program in Finance and Accounting Płatność za semestr
Studia stacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 2210 zł)
10950
Opłata rekrutacyjna - Unia Europejska 950
Opłata rekrutacyjna - spoza Unii 1450

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia


Kontakt 


Dana Duda
+48 22 519 22 69
danaduda@kozminski.edu.pl