Master in Big Data Science Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

O kierunku 

Informacje dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.


Zapraszamy do dołaczenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 • Master in Big Data Science to studia II stopnia prowadzone w języku angielskim.
 • Studenci nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania problemów z tym związanych, poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki.
 • Absolwenci kierunku będą umieli wykonywać analizy i wykorzystywać ich rezultaty do procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej oraz biznesowej.
 • Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym (studia dzienne).
 • Zostań analitykiem danych z certyfikatem Microsoft. Dzięki partnerstwu z Microsoft Polska w ramach programu, nasi studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w specjalnych warsztatach prowadzonych przez pracowników firmy, które umożliwią zdanie egzaminu na certyfikat Microsoft. Microsoft oferuje również stypendia dla najlepszych studentów, dzięki którym będą zwolnieni z opłaty egzaminacyjnej!

Partnerzy programy:

 

Zakres studiów dostępny w ramach programu:

W pierwszym semestrze studiów studenci mają możliwość wyboru zakresu Health Economics & Big Data Analytics. W tym przypadku absolwent otrzyma dyplom magisterski Big Data Science w zakresie Health Economics & Big Data Analytics.

 

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

 • Absolwenci kierunku będą posiadali umiejętności coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy, tzn. łączące wiedzę ekonomiczną, wiedzę o rynkach finansowych, metodach ilościowych z umiejętnościami z zakresu programowania R. Są to osoby przygotowane do prowadzenia szeroko pojętej analityki danych, analizy rynków finansowych, researchu instytucjonalnego.
 • Studenci od początku studiów zdobywają praktyczne doświadczenie poprzez współpracę z globalnymi firmami.
 • W trakcie studiów stale poszerzają swoją wiedzę poprzez udział w dodatkowych szkoleniach i kursach.
 • Studia przygotowują do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę jako:

  • Menedżer Big Data Analytics
  • Konsultant ds. Business Intelligence
  • Analityk rynku finansowego
  • Analityk biznesowy
  • Konsultant biznesowy
  • Specjalista w każdym dziale firmy, gdzie znajomość finansów i Big Data jest koniecznością
  • Pracownik działu finansowego w międzynarodowej korporacji lub instytucji finansowej

Źródła wiedzy 

Studenci ALK mają nieograniczony dostęp do wielu źródeł wiedzy, co pozwala im gromadzić informacje służące do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych. ALK zapewnia dostęp do baz: Reuters, BankScope, EMIS, Infinancials, stanowiących niezbędny zestaw narzędzi do analizy biznesowej. Bazy danych umożliwiają śledzenie najnowszych wyników badań w dziedzinie ekonomii i finansów.

Dzięki specjalnej umowie nasi studenci mają dostęp do materiałów publikowanych w Financial Times, co gwarantuje im szeroką wiedzę polityczną i finansową.

Pracownicy ALK publikują wyniki swoich badań w czasopismach branżowych, takich jak Journal of Corporate Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Stability, Emerging Markets Review.

Wybrane przedmioty 

  • Global economy
  • Quantitative and Qualitative Research Methods
  • Econometric modelling
  • Financial Mathematics
  • Project Management with Elements of Negotiation
  • Data Visualisation
  • Datadases
  • Introduction to Statistical Programs
  • Introduction to Programming with R
  • Data Processing to Pyton

   

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU BDA
  • Health Ecomonics
  • Introduction to health Technology Assessment
  • Models of Healthcare financing
  • Methogology of Economic Modelling in Healthcare
  • Big Data in Helath Economics
  • Advanced Statistical Methods for Real World Data Analysis
PRZEDMIOTY DO WYBORU
  • Image Processing
  • Deep Learning
  • Advanced Machine Learning
  • Amazon AWS
  • Microsoft Azure
  • Oracle Cloud
  • Python Applications
  • Database Management
  • R Applications
  • Panel Data Econometrics
  • Time Series Analysis
  • Optimalisation Methods
  • Algorithmic Trading
  • Natural Language Processing
  • Web Mining
  • Social Media
  • Venture Capital Funding
  • Hacer Culture

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

PRZENOSISZ SIĘ Z INNEJ UCZELNI? KLIKNIJ TUTAJ

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • CV w języku angielskim
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty można składać w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126 lub pocztą. W związku z pandemią zachęcamy do składania notarialnych kopii dokumentów pocztą.

UWAGA! W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16.03.20 do odwołania Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie działać w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:30. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Skontaktuj się z naszym zespołem rekrutacyjnym! 

Dana Duda

Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

Adam Miziołek

Starszy specjalista ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

admission@kozminski.edu.pl

Opłaty 

Studia stacjonarne I rok II rok
Płatność za semestr
11 900 12 500
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 2 400 5 x 2 520

Opłata rekrutacyjna: 100

 

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku programów prowadzonych w języku angielskim będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 7 500 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 750 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w powyższy baner.

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl