Master in Big Data Science Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

KU Online Open Day – 4 czerwca, czwartek, godz. 11:00 lub 17:00
Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich zainteresowanych programych do uczestnictwa w KU Online Open Day, który będzie przeprowadzony online w j. angielskim na naszej platformie facebook: facebook.com/kozminski.

O kierunku 

Pierwszy semestr programu jest gotowy do przeprowadzenia ONLINE, w razie potrzeby zajęcia mogą być prowadzone w środowisku wirtualnym.

Zapraszamy do dołaczenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 • Master in Big Data Science to studia II stopnia prowadzone w języku angielskim.
 • Studenci nabywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz do rozwiązywania problemów z tym związanych, poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych współczesnej analityki.
 • Absolwenci kierunku będą umieli wykonywać analizy i wykorzystywać ich rezultaty do procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej oraz biznesowej.
 • Studia prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym (studia dzienne).
 • Zostań analitykiem danych z certyfikatem Microsoft. Dzięki partnerstwu z Microsoft Polska w ramach programu, nasi studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w specjalnych warsztatach prowadzonych przez pracowników firmy, które umożliwią zdanie egzaminu na certyfikat Microsoft. Microsoft oferuje również stypendia dla najlepszych studentów, dzięki którym będą zwolnieni z opłaty egzaminacyjnej!

Partnerzy programy:

 

 


 

 

 

Zakres studiów dostępny w ramach programu:

W pierwszym semestrze studiów studenci mają możliwość wyboru zakresu Health Economics & Big Data Analytics. W tym przypadku absolwent otrzyma dyplom magisterski Big Data Science w zakresie Health Economics & Big Data Analytics.

 

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

 • Absolwenci kierunku będą posiadali umiejętności coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy, tzn. łączące wiedzę ekonomiczną, wiedzę o rynkach finansowych, metodach ilościowych z umiejętnościami z zakresu programowania R. Są to osoby przygotowane do prowadzenia szeroko pojętej analityki danych, analizy rynków finansowych, researchu instytucjonalnego.
 • Studenci od początku studiów zdobywają praktyczne doświadczenie poprzez współpracę z globalnymi firmami.
 • W trakcie studiów stale poszerzają swoją wiedzę poprzez udział w dodatkowych szkoleniach i kursach.
 • Studia przygotowują do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę jako:

  • Menedżer Big Data Analytics
  • Konsultant ds. Business Intelligence
  • Analityk rynku finansowego
  • Analityk biznesowy
  • Konsultant biznesowy
  • Specjalista w każdym dziale firmy, gdzie znajomość finansów i Big Data jest koniecznością
  • Pracownik działu finansowego w międzynarodowej korporacji lub instytucji finansowej

Źródła wiedzy 

Studenci ALK mają nieograniczony dostęp do wielu źródeł wiedzy, co pozwala im gromadzić informacje służące do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych. ALK zapewnia dostęp do baz: Reuters, BankScope, EMIS, Infinancials, stanowiących niezbędny zestaw narzędzi do analizy biznesowej. Bazy danych umożliwiają śledzenie najnowszych wyników badań w dziedzinie ekonomii i finansów.

Dzięki specjalnej umowie nasi studenci mają dostęp do materiałów publikowanych w Financial Times, co gwarantuje im szeroką wiedzę polityczną i finansową.

Pracownicy ALK publikują wyniki swoich badań w czasopismach branżowych, takich jak Journal of Corporate Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Stability, Emerging Markets Review.

Wybrane przedmioty 

  • Advanced Corporate Finance
  • Building Research Models in R
  • Elements of Descriptive Statistics and Statistical Inference
  • Introduction into VBA in Quantitive Analysis
  • Statistical Hypothesis and Properties Using R
  • Analysis of Financial Data Relationships
  • Linear Regressions in Analysis
  • Construction and Exploration of Databases
  • Methods of Data Cleaning and Aggregation
  • Oracle for Creation of Databases
  • Development of Project Management Skills with Negotiation Elements
  • Financial Corporate Reporting
PRZEDMIOTY Z ZAKRESU BDA
  • Analysis of Financial Markets
  • Advanced Analysis of Financial Markets
  • Bayesian Financial Analysis
  • Financial Mathematics
  • Financial Economics with Macroelements
  • Introduction into Reuters, Bloomberg and Other Databases
  • Introduction into R, SAS, Matlab and Mathematica
  • Introduction into Hadoop
  • Data Processing in the Cloud
  • Data Security
  • Financial Data Mining
  • Methods of Multidimensional Data Analysis
  • Data Analysis and Simulations Using R
  • Making Big Data Analytics Interactive, Using PowerPivot, SharePoint, Tableau and MicroStrategy
  • Methods of Data Visualization and Reporting, Using MO and Tableau
PRZEDMIOTY DO WYBORU
  • Panel Data Analysis
  • Analysis of Time-Series Data
  • Simulations and Predictions
  • Financial Data Optimazation
  • Elementary of Text Mining on Financial Markets
  • Webmining
  • Social Media
  • Venture Capital Funding
  • Hacker Culture
  • Financial Analysis and Reporting
  • Financial Budgeting
  • Advanced Corporate Finance
  • Operations Research
  • Marketing Research
  • Economic Research
  • Using Python
  • Using SQL
  • Using SAS

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • CV w języku angielskim
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty można składać w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126 lub pocztą. W związku z pandemią zachęcamy do składania notarialnych kopii dokumentów pocztą.

UWAGA! W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16.03.20 do odwołania Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie działać w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:30. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Skontaktuj się z naszym zespołem rekrutacyjnym! 

Dana Duda

Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

Adam Miziołek

Starszy specjalista ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

admission@kozminski.edu.pl

Opłaty 

Studia stacjonarne I rok II rok
Płatność za semestr
11 900 12 500
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 2 400 5 x 2 520

Opłata rekrutacyjna: 100

 

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku programów prowadzonych w języku angielskim będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 7 500 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 750 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w powyższy baner.

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl