Health Economics and Big Data Analytics Specjalność na studiach II stopnia Master in Economy, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

O kierunku 

 • Health Economics and Big Data Analytics to stacjonarne studia dualne (II stopnia) o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia, prowadzone w jęz. angielskim.
 • Celem studiów jest przygotowanie analityków danych w jednostkach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych oraz samodzielnych pracowników działów Market Access w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją bądź dystrybucją technologii zdrowotnych.
 • W ramach prowadzonych staży studenci zostaną przygotowani do praktycznego zastosowania pozyskanej wiedzy teoretycznej, biorąc aktywny udział w analizie danych ekonomicznych dotyczących mechanizmów finansowania świadczeń i technologii zdrowotnych
 • Studia prowadzone w trybie stacjonarnym (studia dzienne).
 • Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poznajcie liderkę programu

dr hab. Katarzyna Kolasa ma prawie 20 lat doświadczenia zawodowego w sektorze ochrony zdrowia. W przeszłości pracowała w globalnych i regionalnych funkcjach HEOR w AstraZeneca oraz BiogenIdec, które mają swoje siedziby odpowiednio w Szwecji i Szwajcarii. W Bristol Myers Squibb i Lundbeck prowadziła zespoły ds. Dostępu do rynku w Europie Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. Jej praktyczne umiejętności z zakresu ekonomiki zdrowia zostały opracowane w podczas sześcioletniego zatrudnienia w radzie hrabstwa Kalmar w Szwecji. W Akademii Leona Koźmińskiego prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną. Jest również liderką nowego anglojęzycznego programu magisterskiego Health Economics and Big Data Analytics, który otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dla kogo 

 • Absolwenci kierunków ekonomia, zdowie publiczne, finanse i rachunkowość, informatyka, matematyka lub inne pokrewne kierunki.

Atuty programu 

 • Praktyczny charakter studiów:
  - udział pracodawców w powstaniu i prowadzeniu studiów, od rekrutacji aż po proces dyplomowania
  - kształcenie przemienne - równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w Uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy,
  - płatne staże u wiodących pracodawców z obszaru ochrony zdrowia – dostęp do najnowszych technik analitycznych i praktycznych oraz najczęściej stosowanych rozwiązań
  - jednodniowe wizyty studyjne, planowane wizyty w działach Research & Development – w polskiej innowacyjnej firmie farmaceutycznej oraz polskiej innowacyjnej firmie wyrobów medycznych oraz wizyty w Komisji Zdrowia Sejmu RP oraz Ministerstwie Zdrowia.
 • Innowacyjny system nauczania - oparty na najnowszych osiągnięciach z dziedziny ekonomiki zdrowia, zdefiniowany z perspektywy potrzeb płatnika, świadczeniodawcy, producenta technologii zdrowotnych oraz pacjenta.
 • Międzynarodowy charakter studiów
  - wykładowy język angielski,
  - międzynarodowa kadra naukowa z wiodących zagranicznych ośrodków akademickich
  -  realizacja części programu kształcenia i jego efektów w międzynarodowych instytucjach
  - w programie studiów 2 zagraniczne wizyty studyjne: w Parlamencie Europejskim oraz w EMA - Europejskej Agencji Rejestracji z siedzibą w Amsterdamie
  - staże zagraniczne skierowane do pięciu najlepszych studentów (wg średniej ocen z pierwszego roku studiów)

  Partnerzy Programu: IQVIA (Partner wiodący), Astellas Pharma, Bayer, Biogen Poland, Evidera, Fundacja MY Pacjenci, Fundacja Onkologiczna Alivia, HealthQuest, Instytut Arcana, Janssen-Cilag Polska, Johnson&Johnson Polska, Sanofi-Aventis, Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska, ZRx Outcomes Research Inc.

   

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

Studia mają za zadanie przygotować absolwentów łączących:

  • wiedzę z zakresu ekonomiki zdowia i stosowanych w ochronie zdrowia metod analiz ekonomicznych
  • umiejętności analizy danych dotyczących alokacji środków na świadczenia zdrowotne na poziomie mikro i makro
  • znajomości technik modelowania danych dotyczących efektywności leczenia

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podjąć pracę jako specjaliści w instytucjach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych, a także przedsiębiorstwach odpowiadających za produkcję bądź dystrybucję technologii zdrowotnych, w tym jako:

  • specjaliści ds. analiz ekonomicznych
  • analitycy danych
  • specjaliści w zespołach Market Access (dział przygotowujący wnioski o finansowanie produktów farmaceutycznych z budżetu państwa)

Źródła wiedzy 

Studenci ALK mają nieograniczony dostęp do wielu źródeł wiedzy, co pozwala im gromadzić informacje służące do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych. W ramach studiów ALK zapewni m.in. dostęp do:

-  baz danych, w tym m.in. baz zawierających informacje na temat promocji i sprzedaży leków
- oprogramowania statystycznego i analitycznego oraz interpretowanego języka programowania, niezbędnych do tworzenia, zarządzania i integrowania baz danych oraz przeprowadzania analizy statystycznej
- zasobów biblioteki ALK, w tym m.in. do międzynarodowego czasopisma naukowego "Value in Health"

Wybrane przedmioty 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
  • Introduction to Health Economics
  • Introduction to Health
   Tecgnology Assessment
  • Epidemology
  • Biostatistics
  • Healthcare Systems
   in the European Union
  • Healthcare Financing Models
  • Statistical Methods in Healthcare
  • Health Econometrics
  • Methodology of Economic Modelling in Healthcare
  • Healthcare databases.
   Data Privacy and Security
  • Artificial Intelligence in Healthcare/Predictive Modelling in Healthcare
  • Big Data Analysis
  • Advanced Statistical Methods
   for Real World Data Analysis

   

   PRZEDMIOTY OGÓLNE

    • Contemporary Economics
    • Decision-Making Simulation Games
    • Economic Modelling
    • Mathematical Economics
    • Managerial Economics
    • Social Economy
    • Global Economy
    • Social and Health Insurance System
    • Economic Law of the European Union
   PRZEDMIOTY DO WYBORU
    • Market Access at Pharma Company
    • Data Analytics at HTA Agency
    • Data Analytics at Healthcare Provider
    • MA Seminar

   Organizacja zajęć 

   • Studia stacjonarne

   Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

   Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

   Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

   Zasady naboru 

   Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu pisemnego (test online). Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

   Wymagane dokumenty 

   Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

   • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
   • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
   • kserokopia dowodu osobistego (do wglądu)
   • CV w języku angielskim
   • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
   • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
   • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy przeszli rozmowę kwalifikującą lub ukończyli studia w języku angielskim, lub na egzaminie maturalnym  z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów  lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
    Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
   • deklarację uczestnictwa w projekcie (pdf)
   • oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

   Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

   Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

   Opłata rekrutacyjna na ten program wynosi 260 zł dla obywateli UE oraz 390 zł dla kandydatów spoza Unii Europejskiej.
   Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

   Opłaty 

   Health Economics and Big Data Analytics Płatność za semestr
   Studia stacjonarne, opłata semestralna x
   Opłata rekrutacyjna - Unia Europejska x
   Opłata rekrutacyjna - spoza Unii x

   Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia


   Kontakt 


   Dana Duda
   +48 22 519 22 69
   danaduda@kozminski.edu.pl

   Pobierz broszurę: