Health Economics and Big Data Analytics Specjalność na studiach II stopnia Master in Economy, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Dzień otwarty – sobota, 16 marca, godz. 12:00 – przyjdź i dowiedz się więcej!

O kierunku 

PROGRAM JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Health Economics and Big Data Analytics (ekonomika zdrowia i analityka danych) - HEBDA to studia dualne o profilu praktycznym, prowadzone w języku angielskim.

Ekonomika zdrowia jest nową, dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Jest to dyscyplina ekonomii, która ma zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia. Ekonomika zdrowia dostarcza metod i narzędzi analitycznych do badań skuteczności, wydajności i wartości technologii medycznych, których ostatecznym celem jest optymalna alokacja zasobów opieki zdrowotnej. Więcej informacji o health economics i big data: tutaj. W nadchodzących latach przewidziane jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny ekonomii.

Program jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  i został uznany za najlepszy w tym konkursie.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra ekonomii. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Atuty programu 

HEALTH ECONOMICS AND BIG DATA ANALYTICS to specjalność na kierunku ekonomia. Jedyna tego typu w Polsce i jedna z niewielu w Unii Europejskiej. Innowacyjny system nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia z dziedziny ekonomiki zdrowia i zdefiniowany z perspektywy potrzeb płatnika, świadczeniodawcy, producenta technologii zdrowotnych oraz pacjenta.

Celem programu jest przyswojenie wiedzy specjalistycznej i wykształcenie umiejętności w obszarze analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem  danych zdrowotnych w przemyśle farmaceutycznym i innych powiązanych branżach.

Dualna forma studiów oznacza praktyczny ich charakter - program jest realizowany w formie zajęć dydaktycznych w ALK i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. Pracodawcy zaangażowali się w proces powstawania programu studiów i uczestniczą w jego realizacji od rekrutacji aż po proces dyplomowania.

W trakcie studiów studenci realizują płatne staże u wiodących pracodawców z obszaru ochrony zdrowia. Dzięki temu mają dostęp do najnowszych technik analitycznych i praktycznych oraz najczęściej stosowanych rozwiązań. Najlepsi studenci wyjadą na staże zagraniczne.

Podczas studiów zaplanowane są wizyty studyjne w działach Research & Development polskich innowacyjnych przedsiębiorstw: w firmie farmaceutycznej oraz u producenta wyrobów medycznych, a także wizyty w Komisji Zdrowia Sejmu RP i Ministerstwie Zdrowia.

W programie studiów znajdują się także dwa zagraniczne wyjazdy: do Parlamentu Europejskiego oraz do EMA - Europejskiej Agencji Rejestracji z siedzibą w Amsterdamie. 

Wśród kadry naukowej znajdują się wykładowcy z wiodących zagranicznych ośrodków akademickich m.in. z Hochschule Neubrandenburg, University of Illinois, National and Kapodistrian University of Athens, Lund University, University of York, Eötvös Loránd University i University of Ljubljana.

Prawie 75% czesnego pokrywane jest ze środków UE.

 

LIDERKĄ PROGRAMU JEST PROF. KATARZYNA KOLASA, która posiada ponad 20-letnie doświadczenie akademickie i zawodowe w sektorze ochrony zdrowia. Pracowała na regionalnych i globalnych stanowiskach działów Health Economics & Outcomes Research (HEOR) w AstraZeneca z siedzibą w Szwecji i BiogenIdec z siedzibą Szwajcarii. W firmach Bristol Myers Squibb i Lundbeck kierowała zespołami ds. dostępu do rynku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) i krajach nordyckich.

Więcej o liderce programu

Prof. Katarzyna Kolasa
Przez ostatnie cztery lata zdobywała doświadczenie z zakresu wyzwań związanych z ustalaniem cen i refundacją wyrobów medycznych. Od 2016 roku reprezentuje Straub Medical jako Global Market Access Lead, będąc głównym konsultantem zewnętrznym dla tej szwajcarskiej firmy rodzinnej. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Senior HEOR Director w GE Healthcare.

Prof. Kolasa posiada tytuł doktora z dziedziny ekonomiki zdrowia i jest autorką blisko 40 publikacji naukowych z dziedziny oceny technologii medycznych i farmakoekonomii. Opiniuje artykuły nadsyłane do tak prestiżowych czasopism jak: Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, International Journal for Equity in Health oraz International Journal of Technology Assessment.

Rozległą wiedzę z zakresu ekonomii zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w Yorku, Uniwersytecie w Lund i Uniwersytecie w Bergen, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z ekonomiki zdrowia i polityki zdrowotnej, organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego.

Prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK.  Wizją Zakładu jest stanie się wiodącym polskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie zdrowia cyfrowego w Europie. Współpracuje ściśle z ekonomicznymi partnerami z Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu w Atenach, Uniwersytetu Illinois, Uniwersytetu w Yorku oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie.

Prof. Kolasa została nominowana przez Ministerstwo Nauki do reprezentowania Polski w COST Action CA17117, COST Association "Towards an International Network for Evidence based Research in Clinical Health Research". Od stycznia 2019 roku jest współprzewodniczącą Global Special Interest Group for Digital Health utworzonej w ISPOR.

ADRESACI STUDIÓW 

 • Absolwenci ekonomii i kierunków pokrewnych pragnący poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu ekonomiki zdrowia
 • Osoby zainteresowane tematyką big data, które chcą rozwijać swoją ścieżkę kariery w kierunku przetwarzania i analityki dużych zbiorów danych, w szczególności danych sektora farmaceutycznego i branż pokrewnych
 • Pracownicy sektora opieki zdrowotnej odpowiedzialni za podział i alokację zasobów w ochronie zdrowia lub osoby pragnące rozpocząć swoją karierę w tym obszarze

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • ekonomiki zdrowia jako dziedziny nauki i jej związków z innymi dyscyplinami
 • funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych (np. producentów wyrobów medycznych, placówek opieki zdrowotnej i instytucji administracji publicznej) w ujęciu mikroekonomicznym, makroekonomicznym, regionalnym, międzynarodowym i globalnym, w tym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • wpływu globalizacji na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych oraz na potencjalne zagrożenia epidemiologiczne
 • uwarunkowań działania podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej, w tym podmiotów z sektora opieki zdrowotnej
 • prognozowania i modelowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem algorytmów modelowania predykcyjnego i podejmowania decyzji (np. budowa modelu efektywności leczenia dla technologii medycznych)
 • metod i narzędzi wykorzystywanych do pozyskiwania i analizy danych

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na specjalności HEBDA w języku angielskim można podjąć pracę w:

 • instytucjach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych
 • przedsiębiorstwach odpowiadających za produkcję bądź dystrybucję technologii zdrowotnych

Przykładowe stanowiska pracy:

 • Health Economics Advisor
 • Health Data Scientist
 • Health Economics Value Consultant
 • Clinical Outcomes Consultant
 • Health Outcomes Manager
 • Market Access Manager

Źródła wiedzy 

Studenci ALK mają nieograniczony dostęp do wielu źródeł wiedzy, co pozwala im gromadzić informacje służące do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych. W ramach studiów ALK zapewnia dostęp m.in. do:

 • baz danych, w tym m.in. baz zawierających informacje na temat promocji i sprzedaży leków
 • oprogramowania statystycznego i analitycznego oraz interpretowanego języka programowania, niezbędnych do tworzenia, zarządzania i integrowania baz danych oraz przeprowadzania analizy statystycznej
 • zasobów biblioteki ALK, w tym m.in. do międzynarodowego czasopisma naukowego "Value in Health"

 

Wybrane przedmioty 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
  • Introduction to Health Economics
  • Introduction to Health
   Tecgnology Assessment
  • Epidemology
  • Biostatistics
  • Healthcare Systems
   in the European Union
  • Healthcare Financing Models
  • Statistical Methods in Healthcare
  • Health Econometrics
  • Methodology of Economic Modelling in Healthcare
  • Healthcare databases.
   Data Privacy and Security
  • Artificial Intelligence in Healthcare/Predictive Modelling in Healthcare
  • Big Data Analysis
  • Advanced Statistical Methods
   for Real World Data Analysis

   

   PRZEDMIOTY OGÓLNE

    • Contemporary Economics
    • Decision-Making Simulation Games
    • Economic Modelling
    • Mathematical Economics
    • Managerial Economics
    • Social Economy
    • Global Economy
    • Social and Health Insurance System
    • Economic Law of the European Union
   PRZEDMIOTY DO WYBORU
    • Market Access at Pharma Company
    • Data Analytics at HTA Agency
    • Data Analytics at Healthcare Provider
    • MA Seminar

   Organizacja zajęć 

   • Studia stacjonarne

   Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

   Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

   Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

   Zasady naboru 

   Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu pisemnego (test online). Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

   Wymagane dokumenty 

   Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

   • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
   • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
   • dowód osobisty do wglądu
   • CV w języku angielskim
   • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
   • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
   • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Business - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
    Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
   • deklarację uczestnictwa w projekcie (pdf)
   • oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

   Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

   Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126. Rekrutacja rozpoczyna się 4 lutego i będzie przebiegać według poniższego schematu:

    

   Pierwszy nabórDrugi nabórTrzeci nabór
   Składanie dokumentów04.02 - 20.05.201921.05 - 20.07.201921.07 - 20.09.2019
   Data testu wstępnego online23.05.201923.07.201923.09.2019
   Ogłoszenie wyników naboru29.05.201906.08.201927.09.2019

    

   Opłata rekrutacyjna na ten program wynosi 100 zł.

   Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

   Opłaty 

   Health Economics and Big Data Analytics Płatność za semestr
   Studia stacjonarne, opłata semestralna 2900 zł
   Opłata rekrutacyjna 100 zł

    

   Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia


   Kontakt 


   Dana Duda
   +48 22 519 22 69
   danaduda@kozminski.edu.pl