Health Economics and Big Data Analytics Studia II stopnia na kierunku Master in Economy, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Wyniki rekrutacji na studia dofinansowane Master in Economics - Health Economics and Big Data Analytics 

OBEJRZYJ SPECJALNY WEBINAR O PROGRAMIE HEALTH ECONOMICS AND BIG DATA ANALYTICS Z LEGIĄ WARSZAWA: Webinar dostępny tutaj.

O kierunku 

Health Economics and Big Data Analytics (ekonomika zdrowia i analityka danych) - HEBDA to studia dualne o profilu praktycznym, prowadzone w języku angielskim.

Ekonomika zdrowia jest nową, dynamicznie rozwijającą się dziedziną ekonomii, która ma zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia. Dostarcza ona metod i narzędzi analitycznych do badań skuteczności, wydajności i wartości technologii medycznych, których ostatecznym celem jest optymalna alokacja zasobów opieki zdrowotnej. Świat biznesu obecnie przechodzi przez rewolucję przez wzrastającą znaczenie dużych zasobów danych tzw. Big Data i sektor opieki zdrowotnej nie jest wyjątkiem. Tygodnik "The Economist" twierdzi, że to dane a nie ropa są najbardziej wartościowym zasobem XXI wieku. Więcej informacji o konieczności rozwoju ekonomiki zdrowia oraz wykorzystaniu, przetwarzaniu i analizie związanych z nią odpowiednich danych finansowych (big data): tutaj. W nadchodzących latach przewidziane jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny ekonomii.

Poznaj partnerów programu: Bayer, Fresenius, Legia Warszawa oraz Instytut ARCANA! 

Unikatowe atuty programu 

 • Innowacyjny system nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia z dziedziny ekonomiki zdrowia i zdefiniowany z perspektywy potrzeb płatnika, świadczeniodawcy, producenta technologii zdrowotnych oraz pacjenta.
 • Celem programu jest przyswojenie wiedzy specjalistycznej i wykształcenie umiejętności w obszarze analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem  danych zdrowotnych w przemyśle farmaceutycznym i innych powiązanych branżach.
 • Wśród kadry naukowej znajdują się wykładowcy z wiodących zagranicznych ośrodków akademickich m.in. z Hochschule Neubrandenburg, University of Illinois, National and Kapodistrian University of Athens, Lund University, University of York, i University of Ljubljana.
 • Prawie 75% czesnego pokrywane jest ze środków UE.

Praktyczne aspekty programu 

 • Program HEBDA ma unikalny praktyczny charakter - program jest realizowany w formie zajęć praktyczno-dydaktycznych w ALK i 6-ścio miesięcznych staży odbywanych u wiodących pracodawców z branży medycznej i farmaceutycznej. Dzięki temu mają dostęp do najnowszych technik analitycznych i praktycznych oraz najczęściej stosowanych rozwiązań.
 • Pracodawcy zaangażowali się w proces powstawania programu studiów i uczestniczą w jego realizacji od rekrutacji aż po proces dyplomowania.
 • Podczas studiów zaplanowane są wizyty studyjne w działach Research & Development polskich innowacyjnych przedsiębiorstw: w firmie farmaceutycznej oraz u producenta wyrobów medycznych, a także wizyty w Komisji Zdrowia Sejmu RP i Ministerstwie Zdrowia.
 • W programie studiów znajdują się także dwa zagraniczne wyjazdy: do Parlamentu Europejskiego oraz do EMA - Europejskiej Agencji Rejestracji z siedzibą w Amsterdamie.

Partner strategiczny programu:

Publiczny Partner Merytoryczny:

Partnerzy merytoryczni, którzy zadeklarowali udział w programie:

 

 

LIDERKĄ PROGRAMU JEST PROF. KATARZYNA KOLASA, która posiada ponad 20-letnie doświadczenie akademickie i zawodowe w sektorze ochrony zdrowia. Pracowała na regionalnych i globalnych stanowiskach działów Health Economics & Outcomes Research (HEOR) w AstraZeneca z siedzibą w Szwecji i BiogenIdec z siedzibą Szwajcarii. W firmach Bristol Myers Squibb i Lundbeck kierowała zespołami ds. dostępu do rynku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) i krajach nordyckich.

Więcej o liderce programu

Prof. Katarzyna Kolasa przez ostatnie cztery lata zdobywała doświadczenie z zakresu wyzwań związanych z ustalaniem cen i refundacją wyrobów medycznych. Od 2016 roku reprezentuje Straub Medical jako Global Market Access Lead, będąc głównym konsultantem zewnętrznym dla tej szwajcarskiej firmy rodzinnej. Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Senior HEOR Director w GE Healthcare.

Prof. Kolasa posiada tytuł doktora z dziedziny ekonomiki zdrowia i jest autorką blisko 40 publikacji naukowych z dziedziny oceny technologii medycznych i farmakoekonomii. Opiniuje artykuły nadsyłane do tak prestiżowych czasopism jak: Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, International Journal for Equity in Health oraz International Journal of Technology Assessment.

Rozległą wiedzę z zakresu ekonomii zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w Yorku, Uniwersytecie w Lund i Uniwersytecie w Bergen, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z ekonomiki zdrowia i polityki zdrowotnej, organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego.

Prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK.  Wizją Zakładu jest stanie się wiodącym polskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie zdrowia cyfrowego w Europie. Współpracuje ściśle z ekonomicznymi partnerami z Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu w Atenach, Uniwersytetu Illinois, Uniwersytetu w Yorku oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie.

Prof. Kolasa została nominowana przez Ministerstwo Nauki do reprezentowania Polski w COST Action CA17117, COST Association "Towards an International Network for Evidence based Research in Clinical Health Research". Od stycznia 2019 roku jest współprzewodniczącą Global Special Interest Group for Digital Health utworzonej w ISPOR.

Profil prof. Kolasy, który zawiera dorobek naukowy

ADRESACI STUDIÓW 

 • Absolwenci ekonomii i kierunków pokrewnych pragnący poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu ekonomiki zdrowia
 • Osoby zainteresowane tematyką big data, które chcą rozwijać swoją ścieżkę kariery w kierunku przetwarzania i analityki dużych zbiorów danych, w szczególności danych sektora farmaceutycznego i branż pokrewnych
 • Pracownicy sektora opieki zdrowotnej odpowiedzialni za podział i alokację zasobów w ochronie zdrowia lub osoby pragnące rozpocząć swoją karierę w tym obszarze

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w obszarze ochrony zdrowia w skali mikroekonomicznej, makroekonomicznej, regionalnej, globalnej oraz międzynarodowej, w tym rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • układu i powiązań instytucjonalnych w sektorze ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i działających w nim podmiotów gospodarczych
 • roli ekonomiki zdrowia w procesie organizacji systemu opieki zdrowotnej
 • wykorzystania zaawansowanych metod statystycznych do analizy danych
 • prognozowania i modelowania procesów ekonomicznych z wykorzystaniem modelowania predykcyjnego oraz algorytmów decyzyjnych, w tym np. budowania modelu efektywności leczenia dla technologii zdrowotnych
 • interpretowania przepisów prawa gospodarczego oraz analizy otoczenia prawnego jednostek działających w sferze ochrony zdrowia
 • oceny opłacalności wprowadzania przez podmioty gospodarcze na rynek nowych rozwiązań innowacyjnych
 • analizowania skutków polityki zdrowotnej państwa z zastosowaniem narzędzi statystycznych, w tym  danych dotyczących lecznictwa otwartego i zamkniętego
 • analizowania danych na potrzeby badań naukowych w obszarze farmacji, wyposażenia medycznego, ubezpieczeń zdrowotnych i cyfrowej opieki zdrowotnej
 • pozyskiwania i analizowania danych na potrzeby działów sprzedaży i marketingu podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki zdrowotnej (w tym cyfrowej), firm farmaceutycznych, producentów sprzętu medycznego oraz firm ubezpieczeniowych

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów z zakresu HEBDA w języku angielskim można podjąć pracę w:

 • instytucjach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych
 • przedsiębiorstwach odpowiadających za produkcję bądź dystrybucję technologii zdrowotnych

Przykładowe stanowiska pracy:

 • Health Economics Advisor
 • Health Data Scientist
 • Health Economics Value Consultant
 • Clinical Outcomes Consultant
 • Health Outcomes Manager
 • Market Access Manager

Źródła wiedzy 

Studenci ALK mają nieograniczony dostęp do wielu źródeł wiedzy, co pozwala im gromadzić informacje służące do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych. W ramach studiów ALK zapewnia dostęp m.in. do:

 • baz danych, w tym m.in. baz zawierających informacje na temat promocji i sprzedaży leków
 • oprogramowania statystycznego i analitycznego oraz interpretowanego języka programowania, niezbędnych do tworzenia, zarządzania i integrowania baz danych oraz przeprowadzania analizy statystycznej
 • zasobów biblioteki ALK, w tym m.in. do międzynarodowego czasopisma naukowego "Value in Health"
 • Anonimowe dane Real World Evidence dot. dużych populacji, informujące o historii oraz wzorcach leczenia pacjentów. (Bazy danych IQVIA)

 

Wybrane przedmioty 

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU HEBDA
  • Introduction to Health Economics
  • Introduction to Health
   Tecgnology Assessment
  • Epidemiology
  • Biostatistics
  • Healthcare Systems
   in the European Union
  • Healthcare Financing Models
  • Statistical Methods in Healthcare
  • Health Econometrics
  • Methodology of Economic Modelling in Healthcare
  • Healthcare Databases.
   Data Privacy and Security
  • Artificial Intelligence in Healthcare/Predictive Modelling in Healthcare
  • Big Data Analysis
  • Advanced Statistical Methods
   for Real World Data Analysis

   

   PRZEDMIOTY OGÓLNE

    • Contemporary Economics
    • Decision-Making Simulation Games
    • Economic Modelling
    • Mathematical Economics
    • Managerial Economics
    • Social Economy
    • Global Economy
    • Social and Health Insurance System
    • Economic Law of the European Union
   PRZEDMIOTY DO WYBORU
    • Market Access at Pharma Company
    • Data Analytics at HTA Agency
    • Data Analytics at Healthcare Provider
    • MA Seminar

   Organizacja zajęć 

   • Studia stacjonarne

   Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

   Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

   Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

   Zasady naboru 

   Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu pisemnego (test online). Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

   Wymagane dokumenty 

   Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

   • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
   • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
   • dowód osobisty do wglądu
   • CV w języku angielskim
   • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
   • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
   • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Business - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
    Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
   • deklarację uczestnictwa w projekcie (pdf)
   • oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

   Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

   Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126. Rekrutacja rozpoczyna się 4 lutego i będzie przebiegać według poniższego schematu:

    

   Pierwszy nabórDrugi nabórTrzeci nabór
   Składanie dokumentów04.02 - 20.05.201921.05 - 20.07.201921.07 - 20.09.2019
   Data testu wstępnego online23.05.201923.07.201923.09.2019
   Ogłoszenie wyników naboru29.05.201906.08.201927.09.2019

    

   Opłata rekrutacyjna na ten program wynosi 100 zł.

   Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

   Kontakt 


    

   Dana Duda
   +48 22 519 22 69
   admission@kozminski.edu.pl