Master in Finance and Accounting Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o programie (w języku angielskim) 

Atuty kierunku 

Informacje dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

Zapraszamy do dołaczenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

 • Program magisterski z zakresu finansów, prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego, w 2020 r. w światowym rankingu edukacyjnym dziennika "Financial Times" Global Masters in Finance zajął 20. miejsce na świecie, jako najlepszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Zobacz również jak ranking wpływa na dalszy rozwój kariery absolwentów tutaj. Więcej informacji
 • Program uzyskał CFA Institute Recognition, co potwierdza, że zawiera treści zgodne z wymaganiami egzaminów CFA oraz Kodeksem Etyki i Standardów Profesjonalnego Postępowania CFA Institute. Więcej informacji
 • Absolwenci kierunku uzyskują zwolnienie z egzaminów w ramach zdobywania prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA (egzaminy AB, MA, FA, LW, PM, FR, FM). Dodatkowo absolwenci, którzy ukończą specjalność Corporate Reporting and Accounting, otrzymają zwolnienia jeszcze z 2 egzaminów (TX i AA). Więcej informacji
 • ALK jest partnerem akademickim CAIA Association zrzeszającym profesjonalistów z zakresu inwestycji alternatywnych. Dzięki tej współpracy studenci Akademii mają możliwość otrzymania specjalnego stypendium, a także dostęp do bogatych baz danych stowarzyszenia. 
 • Akademia Leona Koźmińskiego została partnerem akademickim GARP (Global Association of Risk Professionals), wiodącego stowarzyszenia profesjonalistów zarządzających ryzykiem, które zajmuje się m.in. rozwojem zawodów związanych z tym obszarem. Program naszego Master in Finance and Accounting obejmuje co najmniej 70% materiału, który należy przyswoić, by zdać egzamin z zakresu Financial Risk Management. Więcej informacji
 • Program studiów magisterskich przygotowuje studentów do kariery zawodowej w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku pracy. Program skupia się na aktywnym zaangażowaniu studentów w pracę zespołową i dyskusje z wykładowcami i kolegami dotyczące złożonych problemów i studiów przypadku.
 • Od października 2019 r. studenci będą korzystać z laboratorium finansowego opartego o technologie Bloomberga. Otrzymają dostęp do pełnego serwisu oraz dodatkowych funkcji edukacyjnych największej agencji informacyjnej na świecie, specjalizującej się w dostarczaniu danych finansowych. Będą więc pracować w oparciu o rzeczywiste analizy, wskaźniki i informacje ze wszystkich rynków finansowych na świecie.
  W trakcie pandemii koronawirus studenci naszej Akademii mogą bezpłatnie korzystać z treści Bloomberga. Darmowa subskrypcja jest możliwa przez trzy miesiące w okresie od 22 kwietnia do 31 lipca. Zainteresowane osoby będą mogły korzystać z niej na komputerach oraz w aplikacji mobilnej. Więcej informacji
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z finansów i rachunkowości (Master in Finance and Accounting) oraz suplement do dyplomu zawierający informację o zakresie ukończonych studiów).
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

PARTNERZY PROGRAMU:

           

Programy Double Degree 

W trakcie toku studiów student kierunku Master in Finance and Accounting ma możliwość wyjazdu na drugim roku do jednej z naszych partnerskich uczelni na tzw. program double degree, dzięki któremu otrzyma nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale również naszej partnerskiej uczelni!

Kliknij w logo uczelni partnerskiej, aby dowiedzieć się więcej na temat uczelni, która Cię interesuje.

Dostępne programy double degree w ramach kierunku Master in Finance and Accounting:

Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Abhimanyu Somal, India, Kozminski University student

I chose Kozminski University because of the ”Financial Times” Ranking, the multicultural environment and the fact that it is located in Warsaw. I like the informal study environment where I can approach my teachers at any time with questions that I may have. The fact that most of the courses offered are practical and there is minimal rote learning. Finance and Accounting is a great degree to have at this day and age and I believe it will open up a lot of opportunities for me in the future.

 

Manuel Millor Garcia De Alba, Mexico, Kozminski University student

I believe, occasionally, serendipity plays a significant role in life. As for me, I had the fortune to take the road that was less traveled by. I decided to go international. I have found in Kozminski University an elite business school, where I had the opportunity to meet extraordinary people and business contacts, which whom, I am sure I will establish lifetime relationships.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • zarządzania finansami, inwestycjami oraz bankowości
 • analizy, planowania inwestycji, rozwiązywania problemów finansowych i doradztwa
 • międzynarodowych standardów w rachunkowości
 • doradztwa, efektywnej komunikacji oraz pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć pracę:

 • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
 • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
 • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Zakresy* 

 • Finanse przedsiębiorstw (Corporate Finance - CFA track)
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (Corporate Accounting and Reporting - ACCA track)
 • Bankowość międzynarodowa (International Banking) - specjalność prowadzona pod patronatem Citibank Europe, PLC

* Zakres zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Oś czasu studiów 

 • Advanced Corporate Finance
 • Corporate Financial Reporting
 • Quantitative and Qualitative Research Methods
 • Communication and Negotiation Skills
 • Advanced Macroeconomics
 • Big Data Analysis
 • Modern Banking Systems
 • Career Track Seminar

 

 

 

 

 

 

 

 • Application of Statistics and Econometrics in Finance and Accounting
 • Corporate Valuation and Fundamental Analysis
 • Advanced Financial Reporting
 • Advanced Management Accounting
 • Financial Instruments and Financial Risk Management
 • Advanced SQL
 • Ethical Issues in Finance and Accounting
 • Psychology of Financial Markets
 • Dissertation Seminar

 

 

 

 

 • Mergers and Acquisitions
 • Corporate Governance and Control
 • Programming in Finance
 • Dissertation Seminar

 

 

 Wybierz jeden z trzech dostępnych zakresów:

 • Corporate Finance (CFA Track)
 • Corporate Reporting (ACCA Track)
 • International Banking

 • Dissertation Seminar
 • Trzy finansowe przedmioty do wyboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wyboru:

 1. Dodatkowe przedmioty o wartości 8 ECTS w ALK
 2. 8-tygodniowa praktyka

 

Wymiana Międzynarodowa
Spędź semestr w jednej z 200 naszych partnerskich uczelni.
Program Double Degree
Spędź jeden lub dwa semestry w jednej z naszych partnerskich uczelni i zdobądź drugi dyplom.
Przejdź na kolejny poziom!

Studiując Master in Finance możesz być pewien, że zapewniliśmy Ci drogę rozwoju w przyszłości.
Możesz kontynuować naukę na kolejnym poziomie i zdobyć niezbędne kwalifikacje, aby być bardziej atrakcyjnym w branży finansowej.

Więcej informacji

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

PRZENOSISZ SIĘ Z INNEJ UCZELNI? KLIKNIJ TUTAJ

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • CV w języku angielskim
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty można składać w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126 lub pocztą. W związku z pandemią zachęcamy do składania notarialnych kopii dokumentów pocztą.

UWAGA! W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16.03.20 do odwołania Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie działać w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:30. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Ocena aplikacji i test wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Skontaktuj się z naszym zespołem rekrutacyjnym! 

Dana Duda

Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

Adam Miziołek

Starszy specjalista ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

admission@kozminski.edu.pl

Opłaty 

Studia stacjonarne I rok II rok
Płatność za semestr
11 900 12 500
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 2 400 5 x 2 520

Studia niestacjonarne I rok II rok
Płatność za semestr
9 400 9 900
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 1 900 5 x 2 000

Opłata rekrutacyjna: 100

 

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku programów prowadzonych w języku angielskim będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 7 500 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 750 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w powyższy baner.

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych Master in Finance & Accounting będą mogli uzyskać to stypendium na jeden rok w wysokości 6 000 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 600 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w powyższy baner.

Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl