Master in Finance and Accounting Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o programie (w języku angielskim) 

DOŁĄCZ DO SPECJALNEGO WEBINARIUM O PROGRAMIE MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING: 28.01.2020!
Więcej informacji o webinarze tutaj.

Atuty kierunku 

 • Program magisterski z zakresu finansów, prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego, w 2018 r. w światowym rankingu edukacyjnym dziennika "Financial Times" Global Masters in Finance zajął 17. miejsce na świecie, jako najlepszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji
 • Program uzyskał CFA Institute Recognition, co potwierdza, że zawiera treści zgodne z wymaganiami egzaminów CFA oraz Kodeksem Etyki i Standardów Profesjonalnego Postępowania CFA Institute. Więcej informacji
 • Absolwenci kierunku uzyskują zwolnienie z egzaminów w ramach zdobywania prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA (egzaminy AB, MA, FA, LW, PM, FR, FM). Dodatkowo absolwenci, którzy ukończą specjalność Corporate Reporting and Accounting, otrzymają zwolnienia jeszcze z 2 egzaminów (TX i AA). Więcej informacji
 • ALK jest partnerem akademickim CAIA Association zrzeszającym profesjonalistów z zakresu inwestycji alternatywnych. Dzięki tej współpracy studenci Akademii mają możliwość otrzymania specjalnego stypendium, a także dostęp do bogatych baz danych stowarzyszenia. 
 • Akademia Leona Koźmińskiego została partnerem akademickim GARP (Global Association of Risk Professionals), wiodącego stowarzyszenia profesjonalistów zarządzających ryzykiem, które zajmuje się m.in. rozwojem zawodów związanych z tym obszarem. Program naszego Master in Finance and Accounting obejmuje co najmniej 70% materiału, który należy przyswoić, by zdać egzamin z zakresu Financial Risk Management. Więcej informacji
 • Program studiów magisterskich przygotowuje studentów do kariery zawodowej w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku pracy. Program skupia się na aktywnym zaangażowaniu studentów w pracę zespołową i dyskusje z wykładowcami i kolegami dotyczące złożonych problemów i studiów przypadku.
 • Od października 2019 r. studenci będą korzystać z laboratorium finansowego opartego o technologie Bloomberga. Otrzymają dostęp do pełnego serwisu oraz dodatkowych funkcji edukacyjnych największej agencji informacyjnej na świecie, specjalizującej się w dostarczaniu danych finansowych. Będą więc pracować w oparciu o rzeczywiste analizy, wskaźniki i informacje ze wszystkich rynków finansowych na świecie.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z finansów i rachunkowości (Master in Finance and Accounting) oraz suplement do dyplomu zawierający informację o zakresie ukończonych studiów).
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

PARTNERZY PROGRAMU:

        

Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Abhimanyu Somal, India, Kozminski University student

I chose Kozminski University because of the ”Financial Times” Ranking, the multicultural environment and the fact that it is located in Warsaw. I like the informal study environment where I can approach my teachers at any time with questions that I may have. The fact that most of the courses offered are practical and there is minimal rote learning. Finance and Accounting is a great degree to have at this day and age and I believe it will open up a lot of opportunities for me in the future.

 

Manuel Millor Garcia De Alba, Mexico, Kozminski University student

I believe, occasionally, serendipity plays a significant role in life. As for me, I had the fortune to take the road that was less traveled by. I decided to go international. I have found in Kozminski University an elite business school, where I had the opportunity to meet extraordinary people and business contacts, which whom, I am sure I will establish lifetime relationships.

Zobacz prezentację programu z udziałem jego liderów (W Języku angielskim) 

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • zarządzania finansami, inwestycjami oraz bankowości
 • analizy, planowania inwestycji, rozwiązywania problemów finansowych i doradztwa
 • międzynarodowych standardów w rachunkowości
 • doradztwa, efektywnej komunikacji oraz pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć pracę:

 • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
 • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
 • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Programy Double Degree 

W trakcie toku studiów student kierunku Master in Finance and Accounting ma możliwość wyjazdu na drugim roku do jednej z naszych partnerskich uczelni na tzw. program double degree, dzięki któremu otrzyma nie tylko dyplom Akademii Leona Koźmińskiego, ale również naszej partnerskiej uczelni!

Dostępne programy double degree w ramach kierunku Master in Finance and Accounting:

Zakresy* 

 • Finanse przedsiębiorstw (Corporate Finance - CFA track)
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (Corporate Accounting and Reporting - ACCA track)
 • Bankowość międzynarodowa - przeciwdziałanie praniu pieniędzy (International Banking - Anti-Money Laundering) - specjalność prowadzona pod patronatem Citibank International, PLC

* Zakres zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Oś czasu studiów 

 • Advanced Corporate Finance
 • Corporate Financial Reporting
 • Quantitative and Qualitative Research Methods
 • Communication and Negotiation Skills
 • Advanced Macroeconomics
 • Big Data Analysis
 • Modern Banking Systems
 • Introduction to AML and Compliance in Banking
 • Career Track Seminar

 

 

 

 • Application of Statistics and Econometrics in Finance and Accounting
 • Corporate Valuation and Fundamental Analysis
 • Advanced Financial Reporting
 • Advanced Management Accounting
 • Financial Instruments and Financial Risk Management
 • Advanced SQL
 • Ethical Issues in Finance and Accounting
 • Psychology of Financial Markets
 • Dissertation Seminar

  • Mergers and Acquisitions
 • Corporate Governance and Control
 • Programming in Finance
 • Dissertation Seminar

 

 Wybierz jeden z trzech dostępnych zakresów:

 • Corporate Finance (CFA Track)
 • Corporate Reporting (ACCA Track)
 • AML and International Banking


 • Dissertation Seminar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wyboru:

 1. Dwa dodatkowe przedmioty
 2. 8-tygodniowa praktyka

 

Wymiana Międzynarodowa
Spędź semestr w jednej z 200 naszych partnerskich uczelni.
Program Double Degree
Spędź jeden lub dwa semestry w jednej z naszych partnerskich uczelni i zdobądź drugi dyplom.
Przejdź na kolejny poziom!

Studiując Master in Finance możesz być pewien, że zapewniliśmy Ci drogę rozwoju w przyszłości.
Możesz kontynuować naukę na kolejnym poziomie i zdobyć niezbędne kwalifikacje, aby być bardziej atrakcyjnym w branży finansowej.

Więcej informacji

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • CV w języku angielskim
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Ocena aplikacji i test wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Master's Program in Finance and Accounting Płatność za semestr
Studia stacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 2270 zł)
11250
Studia niestacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 1790 zł)
8850
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia


Kontakt 


 

Dana Duda
+48 22 519 22 69
admission@kozminski.edu.pl