Master in Finance and Accounting Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o programie (w języku angielskim) 

DOŁĄCZ DO SPECJALNEGO WEBINARIUM O PROGRAMIE
MASTER IN FINANCE AND ACCOUNTING: 17.12.2018!
Więcej informacji o webinarze tutaj.

Atuty kierunku 

 • Program magisterski z zakresu finansów, prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego, w 2018 r. w światowym rankingu edukacyjnym dziennika "Financial Times" Global Masters in Finance zajął 17. miejsce na świecie, jako najlepszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji
 • Program uzyskał CFA Institute Recognition, co potwierdza, że zawiera treści zgodne z wymaganiami egzaminów CFA oraz Kodeksem Etyki i Standardów Profesjonalnego Postępowania CFA Institute. Więcej informacji
 • Absolwenci kierunku uzyskują zwolnienie z egzaminów w ramach zdobywania prestiżowej międzynarodowej kwalifikacji zawodowej ACCA Association of Chartered Certified Accountants (egzaminy F1-5, F7, F9). Dodatkowo absolwenci, którzy ukończą specjalność Corporate Reporting and Accounting, otrzymają zwolnienia jeszcze z 2 egzaminów (F6 i  F8). Więcej informacji
 • ALK jest partnerem akademickim CAIA Association zrzeszającym profesjonalistów z zakresu inwestycji alternatywnych. Dzięki tej współpracy studenci Akademii mają możliwość otrzymania specjalnego stypendium, a także dostęp do bogatych baz danych stowarzyszenia. 
 • Program studiów magisterskich przygotowuje studentów do kariery zawodowej w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku pracy. Program skupia się na aktywnym zaangażowaniu studentów w pracę zespołową i dyskusje z wykładowcami i kolegami dotyczące złożonych problemów i studiów przypadku.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

PARTNERZY PROGRAMU:

Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

 

Abhimanyu Somal, India, Kozminski University student

I chose Kozminski University because of the ”Financial Times” Ranking, the multicultural environment and the fact that it is located in Warsaw. I like the informal study environment where I can approach my teachers at any time with questions that I may have. The fact that most of the courses offered are practical and there is minimal rote learning. Finance and Accounting is a great degree to have at this day and age and I believe it will open up a lot of opportunities for me in the future.

 

Manuel Millor Garcia De Alba, Mexico, Kozminski University student

I believe, occasionally, serendipity plays a significant role in life. As for me, I had the fortune to take the road that was less traveled by. I decided to go international. I have found in Kozminski University an elite business school, where I had the opportunity to meet extraordinary people and business contacts, which whom, I am sure I will establish lifetime relationships.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • zarządzania finansami, inwestycjami oraz bankowości
 • analizy, planowania inwestycji, rozwiązywania problemów finansowych i doradztwa
 • międzynarodowych standardów w rachunkowości
 • doradztwa, efektywnej komunikacji oraz pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku

Efekty kształcenia dla kierunku (pdf)

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć pracę:

 • we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze, firmy brokerskie), w korporacjach międzynarodowych oraz w sektorze publicznym
 • w sektorze prywatnym jak i publicznym na stanowisku kontrolera, księgowego, audytora lub specjalisty w podobnej dziedzinie
 • w agencji konsultingowej lub własnej firmie świadczącej usługi finansowe i doradcze przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym

Specjalności* 

 • Finanse przedsiębiorstw (Corporate Finance - CFA track)
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (Corporate Accounting and Reporting - ACCA track)
 • Bankowość międzynarodowa - przeciwdziałanie praniu pieniędzy (International Banking - Anti-Money Laundering) - specjalność prowadzona pod patronatem Citibank International, PLC

* Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  • Zaawansowane finanse przedsiębiorstw (Advanced Corporate Finance)
  • Sprawozdawczość finansowa w korporacjach (Corporate Financial Reporting)
  • Metodologia badań ilościowych i jakościowych (Quantitative and Qualitative Research Methods)
  • Komunikacja i negocjacje (Communication and Negotiation Skills)
  • Zastosowanie statystyki i ekonometrii w finansach i rachunkowości (Application of Statistics and Econometrics in Finance and Accounting)
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  • Makroekonomia zaawansowana (Advanced Macroeconomics)
  • Analiza Big Data (Big Data Analysis)
   Psychologia rynkow finansowych (Psychology of Financial Markets)
  • Wspólczesne systemy bankowe (Modern Banking Systems)
  • Wstęp do AML i Compliance w bankowości (Introduction to AML and Compliance in Banking)
  • Analiza biznesowa (Business Analysis)
  • Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (Corporate Valuation and Fundamental Analysis)
  • Zaawansowana sprawozdawczość finansowa (Advanced Financial Reporting) 
  • Zaawansowana rachunkowość zarządcza (Advanced Management Accouting)
  • Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym (Financial Instruments and Financial Risk Management)
  • SQL: poziom zaawansowany (Advanced SQL)
  • Problemy etyczne w finansach i rachunkowości (Ethical Issues in Finance and Accounting)
  • Fuzje i przejecia (Mergers and Acquisitions)
  • Zaawansowane metody pomiaru efektywności działania (Advanced Methods for Performance Management)
  • Finansowe gry symulacyjne (Finance Simulation Games)
  • Praktyki zarządcze i nadzór korporacyjny (Corporate Governance and Control)
  • Przedmioty do wyboru (Elective Courses)
  • Seminarium magisterskie (Dissertation Seminar)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: Finanse przedsiębiorstw (Corporate Finance)
 • Analiza portfelowa (Portfolio Analysis)
 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych (Innovations in Investment Project Appraisal)
 • Wycena instrumentów pochodnych i zaawansowane metody zarządzania ryzykiem finansowym (Derivatives Valuation and Advanced Risk Management)
 • Inwestycje alternatywne (Alternative Investments)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ (Corporate Reporting and Accounting)
 • Podatki w strategii przedsiębiorstw (Taxes in Corporate Strategy)
 • Zaawansowane metody audytu i kontroli (Advanced Audit and Asurance)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: BANKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA - PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY (International Banking - Anti-Money Laundering)
 • Regulacje bankowe i ich stosowanie (Compliance in Banking)
 • Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym (Financial Crime Prevention)
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (Anti Money Laundering)
 • Zarządzanie aktywami i pasywam banku (Bank Asset and Liability Management)

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali obowiązujące różnice programowe.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu osobistego (do wglądu)
 • CV w języku angielskim
 • referencje od co najmniej 1 osoby
 • list motywacyjny
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni obywatele Polski, którzy przeszli rozmowę kwalifikującą lub ukończyli studia w języku angielskim, lub na egzaminie maturalnym  z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów  lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wynosi 950 zł dla obywateli UE oraz 1450 zł dla kandydatów spoza Unii Europejskiej.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Master's Program in Finance and Accounting Płatność za semestr
Studia stacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 2210 zł)
10950
Studia niestacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 1760 zł)
8700
Opłata rekrutacyjna - Unia Europejska 950
Opłata rekrutacyjna - spoza Unii 1450

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia


Kontakt 


Dana Duda
+48 22 519 22 69
danaduda@kozminski.edu.pl