Master in Compliance & Crime Prevention in Business Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

ZAPRASZAM NA STUDIA 

Funkcje compliance w instytucjach finansowych przez ostatnie lata przeżywały okres bardzo dynamicznego rozwoju. Powodem tego było rosnące zagrożenie przestępczością finansową i koszty społeczno-ekonomiczne związane z tą formą przestępczości. Naturalną odpowiedzią na taki stan rzeczy jest tworzenie mechanizmów kontrolnych poprzez regulatory rynków. Studia magisterskie stworzone we współpracy z Citi są odpowiedzią akademicką na zapotrzebowanie rynku na wysokiej klasy specjalistów. Program zajęć został opracowany w oparciu o pięć komponentów.

Pierwszy z nich ma charakter wprowadzający do zagadnień ekonomii oraz finansów i prawa, realizowanych w pierwszym semestrze. Drugi z zajęciami kierunkowymi obejmuje zagadnienia rozszerzające tematykę pierwszego semestru, a także zagadnienia podstawowe z zakresu monitoringu zgodności i przeciwdziałania przestępstwom. Trzeci moduł to zajęcia o charakterze specjalistycznym, który realizowany jest w trybie wieczorowym w trakcie semestrów trzeciego i czwartego. Przedostatni moduł to ośmiotygodniowa praktyka zawodowa, której realizacja zalecana jest w semestrze trzecim i czwartym. Ostatni komponent to praca dyplomowa.

Istotą kierunku jest prowadzenie części zajęć przez praktyków biznesu z zespołów z obszaru compliance, anti money laundering, know your client. Dodatkowym atutem jest możliwość podjęcia pełnopłatnych praktyk w perspektywicznym zawodzie.

Błażej Podgórski, Ph.D.
Lider programu Master in Compliance & Crime Prevention in Business

O KIERUNKU 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 ZAMKNIĘTA.

Informacje dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

Zapraszamy do dołaczenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Master in Compliance & Crime Prevention in Business to dwuletni program prowadzony w języku angielskim, który wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na doświadczonych specjalistów w całej branży usług wspólnych
obejmujących IT, usługi księgowe oraz szeroko pojęte compliance. Obecnie zapotrzebowanie rynku sięga 350 tysięcy stanowisk pracy, a w samej Warszawie liczba ta wynosi 60 tysięcy i wciąż rośnie.

Absolwenci programu zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy na stanowisku kierowniczym w zakresie zarządzania ryzykiem, monitoringu zgodności i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Program ten jest idealny dla kandydatów, którzy mają już doświadczenie i chcą zaktualizować swoją wiedzę w zakresie monitoringu zgodności, przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontroli ryzyka instytucji finansowych.

Liderami programu są doświadczeni profesjonaliści, którzy wzięli udział w wielu międzynarodowych projektach dotyczących wdrażania departamentów przeciwdziałania praniu pieniędzy w korporacjach oraz efektywnego zarządzania ryzykiem. Pozwoliło im to zdobyć niezbędną wiedzę i dobre praktyki do opracowania programu, który odpowiada również potrzebom kandydatów myślących o przyszłości w przedsiębiorstwach finansowych.

Partner programu:

         

Słowo od partnera programu

Studia Fortune Business Insights wyliczyły globalną wartość szeroko pojętego rynku Compliance na 21 miliardów dolarów. Dalsze badania szacują kolejne wzrosty do wartości powyżej 57 miliardów dolarów w roku 2026*.
W Polsce jest to obecnie ponad 200 tysięcy miejsc pracy. Wyniki badań Fortune Business Insights pokazują, że ostatnie 10 lat, pomimo dużego skupienia na funkcji Compliance,
nie doprowadziło do zaadresowania problemu
i skali przestępczości finansowej.
Regulatorzy rynków finansowych i innych dziedzin gospodarki nie zamierzają liberalizować polityk związanych z kontrolą przepływu środków, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu
oraz przeciwdziałaniem przestępczości finansowej. W czerwcu 2019 roku na piętnastej edycji dorocznej konferencji ACAMS w Berlinie wyraz takiego stanowiska regulatorów UE dała Alexandra Joer Shroeder** – Zastępca Dyrektora Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej odpowiedzialna za budowę elementów 5 Dyrektywy Unijnej AML.
To wszystko stawia przed światem Compliance nowe wyzwania: jak dzisiaj wykorzystać potencjał biznesu i sprostać dzisiejszym wyzwaniom rynku w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej, przeciwdziałania praniu pieniędzy i zarządzaniu ryzykiem? Świat Compliance nadal
nie posiada rozwiązań skutecznie i w sposób zadowalający adresujących problem źródłowy
– przestępczości finansowej. Czy odpowiedzią będzie nowa technologia, sztuczna inteligencja
czy może uczenie maszynowe – to wszystko przed nami i kolejnymi specjalistami w dziedzinie Compliance.

Karol Wojtczak, Dyrektor Regionalny ds. Procedur i Szkoleń Globalnej Jednostki Analityki Finansowej, Citibank Europe Plc.

ATUTY KIERUNKU 

Charakter programu i stale rozwijająca się branża pozwala studentowi/absolwentowi na korzystanie z kluczowych wartości dodanych:

  • Sektor AML w Polsce oferuje obecnie do 200 000 miejsc pracy na rynku, co z kolei daje absolwentowi tego programu dużą szansę na rozpoczęcie kariery zawodowej
  • Polska staje się głównym europejskim centrum usług związanych z przestrzeganiem prawa i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
  • Partnerem programu jest Citibank Europe Plc., który obecnie jest jednym z największych graczy w branży usług wspólnych
  • Ponad 25% programu nauczania jest realizowane przez ekspertów z branży, których zapewnia partner programu
  • Partner oferuje płatne praktyki dla studentów programu
  • Zajęcia prowadzone głównie przez praktyków z doświadczeniem w wielu dziedzinach szeroko pojętego biznesu
  • Większość przedmiotów prowadzona jest w formie warsztatów opartych na prawdziwych case'ach biznesowych
  • Studenci będą uczestniczyć w warsztatach komputerowych z wykorzystaniem Baz Danych Finansowych Bloomberga

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • Analizy ryzyka w zakresie zgodności z przepisami, przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym
  • Porad dotyczących interpretacji ryzyka
  • Zarządzania przetworzonymi informacjami do celów oceny ryzyka
  • Kluczowej wiedzy i umiejętności analitycznej w zakresie zgodności, przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym
  • Wiedzy potrzebnej do budowania mechanizmów skutecznego zapobiegania przestępstwom finansowym i zarządzania nimi
  • Znajomości międzynarodowego prawodawstwa i wytycznych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych
    i Zjednoczonego Królestwa (Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej)

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Po ukończeniu programu Master in Compliance & Crime Prevention in Business prowadzonego w języku angielskim możesz pracować w:

  • Bankach
  • Międzynarodowych instytucjach finansowych
  • Spółkach giełdowych
  • Firmach ubezpieczeniowych
  • Instytucjach regulacyjnych rynku sektora publicznego

 

Przykłady zawodów, do których absolwent programu będzie dobrze przygotowany:

  • Urzędnik ds. zgodności
  • Urzędnik ds. zarządzania ryzykiem i kontrolą
  • Specjalista KYC (Know Your Customer)
  • Ekspert ds. monitorowania AML
  • Analityk monitorowania transakcji AML

WYBRANE PRZEDMIOTY 

Przedmioty podstawowe:
  • Introduction to Financial Markets
  • Introduction to Excel and SQL
  • Advanced Macroeconomics
  • Commercial Law
  • Microeconomics
  • Introduction to Banking
  • Tax Planning
Przedmioty kierunkowe:
  • Compliance
  • Introduction into Finance and Accounting
  • Introduction into Reuters, Bloomberg and other databases
  • Communications and Negotiations
  • Advanced SQL and VBA
  • Introduction to AML and Compliance in Banking
  • Financial Crime Prevention
  • Modern Banking System
  • Development of Project Management Skills
  • Psychology of Financial Markets
  • Financial Products
  • Application of Statistics and Econometrics in R

  • Information Security and Cyber Security
  • Structure framework for investigations
  • Banking Law
  • Modern Tax Strategy
  • Ethical Issues in Finance and Accounting
  • Risk and Control
  • Financial Intelligence Challenge
  • Corporate clients monitoring
Przedmioty do wyboru
  • Financial Scandals History
  • Preparation to ACAMS
  • Advanced AML and Compliance Risk Management
  • Dynamicaly evolving regulatory landscape
  • Advanced AML
  • Foreign Correspondent Banking
  • Retail clients monitoring
  • Advanced KYC and Name Screening
  • Identity Matching
  • The Power of KYC

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

ZASADY NABORU 

PRZENOSISZ SIĘ Z INNEJ UCZELNI? KLIKNIJ TUTAJ

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

  • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
  • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
  • dowód osobisty do wglądu
  • CV w języku angielskim
  • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
  • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
    Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty można składać w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126 lub pocztą. W związku z pandemią zachęcamy do składania notarialnych kopii dokumentów pocztą.

UWAGA! W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16.03.20 do odwołania Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie działać w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:30. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji - studia II stopnia 

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru (powyżej).

2

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji. 

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

4

Ocena aplikacji i test wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Skontaktuj się z naszym zespołem rekrutacyjnym! 

Dana Duda

Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

Adam Miziołek

Starszy specjalista ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

admission@kozminski.edu.pl

OPŁATY 

Studia stacjonarne I rok II rok
Płatność za semestr
11 900 12 500
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 2 400 5 x 2 520
Opłata rekrutacyjna: 100

 

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku programów prowadzonych w języku angielskim będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 7 500 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 750 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w powyższy baner.