Digital Marketing Studia II stopnia na kierunku Master in Management, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

ZAPRASZAM NA STUDIA 

W obecnych czasach nikogo już nie trzeba przekonywać do faktu, że digital marketing to ważny element działania każdej firmy. Widać wyraźnie, że każda organizacja – mała czy duża, prywatna czy publiczna, internetowa czy tradycyjna – jest dotknięta cyfrową transformacją i każda z nich korzysta z marketingu internetowego lub przynajmniej stara się to robić.

Zakres studiów z Digital Marketing to pierwszy w Polsce dwuletni program magisterski nakierowany na wykształcenie świetnie przygotowanych, nowoczesnych marketerów, rozumiejących cyfrowy świat i zmiany, jakie wywołuje on w każdej firmie czy organizacji. Marketerów, którzy nie tylko świetnie zrealizują zadania związane z pozyskaniem klienta, ale będą w stanie zmieniać strategie działania firmy.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami dot. programu Master in Digital Marketing. Programu innowacyjnego, prowadzonego przez świetnych specjalistów i uznanych profesorów z dorobkiem w e-biznesie. Programu, którego partnerami są takie marki jak Accenture, Brand24, Sotrender, Salesmanago czy NapoleonCat.

Jeśli chcesz poznać, jak budować strategie e-marketingowe, jak dobrze tworzyć strony internetowe, sklepy on-line, jak posługiwać się narzędziami Google czy Facebook, jak tworzyć grafiki oraz video, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w biznesie czy jakie modele biznesowe będą najlepsze dla danej organizacji on-line – to jest to program właśnie dla Ciebie. Dzięki zakresowi studiów Digital Marketing szybko zbudujesz karierę we współczesnym zdigitalizowanym świecie.

Zapraszamy na nasze studia!

prof. Grzegorz Mazurek
Lider zakresu studiów z Digital Marketing

O KIERUNKU 

Digital Marketing to nowy, innowacyjny zakres studiów na kierunku zarządzanie, prowadzony w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Studia mają w zamierzeniu wykształcić współczesnego menedżera marketingu, który:

 • biegle porusza się w warunkach gospodarki cyfrowej, rozumie współczesny świat i współczesnego klienta
 • wie, jak Internet może zmienić nie tylko marketing, ale i całą organizację, i wie, jak skutecznie taką zmianę może wdrożyć
 • rozumie, jak współczesne technologie, tj. social media, mobile, sztuczna inteligencja czy automation zmieniają funkcjonowanie firmy 
 • biegle zaplanuje strategię, plan i zadania związane z marketingiem internetowym (w tym social media marketingiem)
 • doskonale zna i potrafi wykorzystywać narzędzia on-line związane z promocją on-line (np. Facebook Ads, Google Adwords, systemy do automatyzacji marketingu czy systemy e-mail marketingowe)
 • wie, jak uruchomić i poprowadzić sklep internetowy, rozumie możliwości wynikające ze stosowania modeli biznesowych on-line (np. crowdsourcing, sharing economy, model freemium etc.)
 • doskonale zna analitykę webową, potrafi posługiwać się takimi narzędziami jak Google Analytics, Brand24, Sotrender, NapoleonCat i wieloma innymi
 • zna podstawy grafiki komputerowej oraz przygotowania materiałów video on-line
 • potrafi współpracować w środowisku wirtualnym (virtual teams)
 • w trakcie studiów wielokrotnie miała styk z praktyką e-marketingową i e-biznesową
 • dostrzega szanse rozwoju każdej organizacji, wynikające z fenomenu cyfrowej transformacji, przez którą przechodzi każda firma czy instytucja
 • może swobodnie funkcjonować w środowisku międzynarodowym dzięki realizowaniu programu w języku angielskim

ATUTY KIERUNKU 

 • Partnerami studiów są uznane marki ze świata digital, w tym: Accenture, Sotrender, Brand24, Salesmanago, NapoleonCat które oferują studentom m.in. staże, programy certyfikacyjne, bezpłatny dostęp do narzędzi internetowych, wykłady gościnne i spotkania z praktykami.
 • Program zakresu studiów skomponowany jest z wielu przedmiotów specjalistycznych (ponad 800 godzin dydaktycznych), realizowanych w formie interaktywnych warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów komputerowych i wykładów.
 • Zajęcia prowadzone są przez świetnych wykładowców oraz wysokiej klasy specjalistów
  e-marketingu
  o ogromnym doświadczeniu w e-marketingu i e-biznesie.
 • Studenci są w bezpośrednim kontakcie z firmami z sektora nowych technologii, biorąc udział
  w zajęciach z praktykami oraz realizując projekty z obszaru e-marketingu i e-biznesu dla konkretnych firm.
 • Absolwent Digital Marketing zdobędzie ogromny wachlarz konkretnych kompetencji i umiejętności pozwalających na szybkie budowanie kariery praktycznie w każdej firmie.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania (Master in Management) oraz suplement do dyplomu zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (major in Digital Marketing).
 • Studenci są zachęcani do skorzystania z półrocznego pobytu w jednej z 200 renomowanych uczelni z całego świata, w ramach programu wymiany międzynarodowej, oraz do skorzystania z płatnych staży zagranicznych.

 

Partnerzy programu:

 

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • Wszechstronnego wykorzystania Internetu i technologii sieciowych w marketingu – budowaniu strategii, planów i zadań e-marketingowych
 • Tworzenia i zarządzania stronami internetowymi
 • Współpracy i zarządzania relacjami ze współczesnym klientem
 • Budowania popularności firmy w sieci (e-promocja)
 • Obsługi narzędzi, tj. Google Adwords i Google Analytics, Facebook Ads oraz systemów marketing automation, CRM czy analitycznych
 • Projektowania i prowadzenia interakcji z klientami z wykorzystaniem mediów społecznościowych (social media marketing)
 • Analizowania informacji on-line (web analityka)
 • Zarządzania projektami IT oraz zarządzania zespołem realizującym te projekty
 • Wirtualnego zarządzania zespołem
 • Wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie
 • Realizacji praktycznego projektów e-marketingowego dla wybranej firmy
 • Podstaw grafiki komputerowej i montowania materiałów video

Efekty kształcenia dla programu (pdf)

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Po ukończeniu studiów w zakresie Digital Marketing w języku angielskim można podjąć pracę w firmach:

 • „Tradycyjnych” (tzw.„brick and mortar”), traktujących Internet i marketing internetowy jako konieczne rozszerzenie obszaru dla swoich działań promocyjnych czy sprzedażowych
 • „Transformujących się (tzw. „bricks and clicks”), pragnących wykorzystać nowe możliwości, które oferuje Internet w pozyskiwaniu klienta, współpracy z obecnymi odbiorcami oraz w całościowym transformowaniu modelu biznesowego (tzw. „digital transformation”)
 • Internetowych (tzw. „pure clicks”), chcących umocnić swoją pozycję na wirtualnym rynku i z jeszcze większą siłą eksploatować przewagi i potencjał środowiska digital w swojej działalności
 • Konsultingowych, agencjach interaktywnych, agencjach social media etc. świadczących usługi związane z Internetem dla innych firm
 • Z sektora nowych technologii
 • Start-upach oraz wszelkich nowych przedsięwzięciach biznesowych

 

Przykłady stanowisk pracy, do których będzie przygotowany absolwent zakresu Master in Digital Marketing:

 • Digital Marketing Manager
 • Social Media Marketing Manager
 • Digital Transformation Officer
 • Marketing Manager/ Marketing Coordinator
 • Marketing and Communication Manager
 • Relationship Management Analyst
 • Project Manager
 • Consultant in Digital Marketing
 • E-commerce Manager
 • Community Manager
 • Web Analyst

WYBRANE PRZEDMIOTY 

  • Sztuczna inteligencja w biznesie (Artificial Intelligence in Business)
  • Cyfrowa transformacja (Digital transformation)
  • Podstawy zarządzania projektami (Principles of Project Management)
  • Analiza danych biznesowych (Business Data Mining)
  • CRM i automatyzacja marketingu (CRM and Marketing Automation)
  • Wirtualne zespoły (Virtual Teams)
  • Prawne aspekty wirtualizacji (Legal Aspects of Virtualization)
  • Projekt e-konsultingowy  (Digital Consulting Project)
  • Analiza portfolio klientów (Customer Portfolio Analysis)
  • E-marketing II (Digital Marketing II)
  • E-handel i strategia e-biznesu (E-commerce and e-business Strategy)
  • Projektowanie i zarządzanie stroną internetową (Web Design and Management)
  • Analityka webowa (Digital Analytics)
  • Marketing w mediach społecznościowych (Social Media Marketing)
  • Zarządzanie doświadczeniami konsumentów (Customer Experience Management)
  • Wideo i grafika komputerowa (Video and Graphic Design)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

ZASADY NABORU 

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • CV w języku angielskim
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji - studia II stopnia 

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru (powyżej).

2

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji. 

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

4

Ocena aplikacji i test wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

OPŁATY 

Master in Digital Marketing Płatność za semestr
Studia stacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 2270 zł)
11250
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studiaRealizowane przedmioty >>>

Organizacja zajęć >>>Zasady naboru >>> Opłaty >>>