Digital Marketing Studia II stopnia, 2-letnie, specjalność na kierunku Master in Management, uzyskany tytuł: magister

ZAPRASZAM NA STUDIA 

W obecnych czasach nikogo już nie trzeba przekonywać do faktu, że digital marketing to ważny element działania każdej firmy. Widać wyraźnie, że każda organizacja – mała czy duża, prywatna czy publiczna, internetowa czy tradycyjna – jest dotknięta cyfrową transformacją i każda z nich korzysta z marketingu internetowego lub przynajmniej stara się to robić.

Specjalność Digital Marketing to pierwszy w Polsce dwuletni program magisterski nakierowany na wykształcenie świetnie przygotowanych, nowoczesnych marketerów, rozumiejących cyfrowy świat i zmiany, jakie wywołuje on w każdej firmie czy organizacji. Marketerów, którzy nie tylko świetnie zrealizują zadania związane z pozyskaniem klienta, ale będą w stanie zmieniać strategie działania firmy.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami dot. programu Master in Digital Marketing. Programu innowacyjnego, prowadzonego przez świetnych specjalistów i uznanych profesorów z dorobkiem w e-biznesie. Programu, którego partnerami są takie marki jak Accenture, Brand24, Sotrender czy Salesmanago.

Jeśli chcesz poznać, jak budować strategie e-marketingowe, jak dobrze tworzyć strony internetowe, sklepy on-line, jak posługiwać się narzędziami Google czy Facebook, jak tworzyć grafiki oraz video, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w biznesie czy jakie modele biznesowe będą najlepsze dla danej organizacji on-line – to jest to program właśnie dla Ciebie. Dzięki specjalności Digital Marketing szybko zbudujesz karierę we współczesnym zdigitalizowanym świecie.

Zapraszamy na nasze studia!

prof. Grzegorz Mazurek
Lider specjalności Digital Marketing

O KIERUNKU 

Digital Marketing to nowa, innowacyjna specjalność na kierunku zarządzanie, prowadzona w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Studia mają w zamierzeniu wykształcić współczesnego menedżera marketingu, który:

 • biegle porusza się w warunkach gospodarki cyfrowej, rozumie współczesny świat i współczesnego klienta
 • wie, jak Internet może zmienić nie tylko marketing, ale i całą organizację, i wie, jak skutecznie taką zmianę może wdrożyć
 • rozumie, jak współczesne technologie, tj. social media, mobile, sztuczna inteligencja czy automation zmieniają funkcjonowanie firmy 
 • biegle zaplanuje strategię, plan i zadania związane z marketingiem internetowym (w tym social media marketingiem)
 • doskonale zna i potrafi wykorzystywać narzędzia on-line związane z promocją on-line (np. Facebook Ads, Google Adwords, systemy do automatyzacji marketingu czy systemy e-mail marketingowe)
 • wie, jak uruchomić i poprowadzić sklep internetowy, rozumie możliwości wynikające ze stosowania modeli biznesowych on-line (np. crowdsourcing, sharing economy, model freemium etc.)
 • doskonale zna analitykę webową, potrafi posługiwać się takimi narzędziami jak Google Analytics, Brand24, Sotrender i wieloma innymi
 • zna podstawy grafiki komputerowej oraz przygotowania materiałów video on-line
 • potrafi współpracować w środowisku wirtualnym (virtual teams)
 • w trakcie studiów wielokrotnie miała styk z praktyką e-marketingową i e-biznesową
 • dostrzega szanse rozwoju każdej organizacji, wynikające z fenomenu cyfrowej transformacji, przez którą przechodzi każda firma czy instytucja
 • może swobodnie funkcjonować w środowisku międzynarodowym dzięki realizowaniu programu w języku angielskim

ATUTY KIERUNKU 

 • Partnerami studiów są uznane marki ze świata digital, w tym: Accenture, Sotrender, Brand24, Salesmanago, które oferują studentom m.in. staże, programy certyfikacyjne, bezpłatny dostęp do narzędzi internetowych, wykłady gościnne i spotkania z praktykami.
 • Program specjalności skomponowany jest z wielu przedmiotów specjalistycznych (ponad 800 godzin dydaktycznych), realizowanych w formie interaktywnych warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów komputerowych i wykładów.
 • Zajęcia prowadzone są przez świetnych wykładowców oraz wysokiej klasy specjalistów
  e-marketingu
  o ogromnym doświadczeniu w e-marketingu i e-biznesie.
 • Studenci są w bezpośrednim kontakcie z firmami z sektora nowych technologii, biorąc udział
  w zajęciach z praktykami oraz realizując projekty z obszaru e-marketingu i e-biznesu dla konkretnych firm.
 • Absolwent specjalności Digital Marketing zdobędzie ogromny wachlarz konkretnych kompetencji i umiejętności pozwalających na szybkie budowanie kariery praktycznie w każdej firmie.
 • Studenci są zachęcani do skorzystania z półrocznego pobytu w jednej z 200 renomowanych uczelni z całego świata, w ramach programu wymiany międzynarodowej, oraz do skorzystania z płatnych staży zagranicznych.


PARTNERZY PROGRAMU:

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • wszechstronnego wykorzystania Internetu i technologii sieciowych w marketingu – budowaniu strategii, planów i zadań e-marketingowych
 • tworzenia i zarządzania stronami internetowymi
 • współpracy i zarządzania relacjami ze współczesnym klientem
 • budowania popularności firmy w sieci (e-promocja)
 • obsługi narzędzi, tj. Google Adwords i Google Analytics, Facebook Ads oraz systemów marketing automation, CRM czy analitycznych
 • projektowania i prowadzenia interakcji z klientami z wykorzystaniem mediów społecznościowych (social media marketing)
 • analizowania informacji on-line (web analityka)
 • zarządzania projektami IT oraz zarządzania zespołem realizującym te projekty
 • wirtualnego zarządzania zespołem
 • wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie
 • realizacji praktycznego projektów e-marketingowego dla wybranej firmy
 • podstaw grafiki komputerowej i montowania materiałów video

Efekty kształcenia dla programu (pdf)

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Po ukończeniu studiów na specjalności Digital Marketing w języku angielskim można podjąć pracę w:

 • firmach „tradycyjnych” (tzw.„brick and mortar”), traktujących Internet i marketing internetowy jako konieczne rozszerzenie obszaru dla swoich działań promocyjnych czy sprzedażowych
 • firmach „transformujących się (tzw. „bricks and clicks”), pragnących wykorzystać nowe możliwości, które oferuje Internet w pozyskiwaniu klienta, współpracy z obecnymi odbiorcami oraz w całościowym transformowaniu modelu biznesowego (tzw. „digital transformation”)
 • firmach internetowych (tzw. „pure clicks”), chcących umocnić swoją pozycję na wirtualnym rynku i z jeszcze większą siłą eksploatować przewagi i potencjał środowiska digital w swojej działalności
 • firmach konsultingowych, agencjach interaktywnych, agencjach social media etc. świadczących usługi związane z Internetem dla innych firm
 • firmach z sektora nowych technologii
 • startupach oraz wszelkich nowych przedsięwzięciach biznesowych

Przykłady stanowisk pracy, do których będzie przygotowany absolwent specjalności Master in Digital Marketing:

 • Digital Marketing Manager
 • Social Media Marketing Manager
 • Digital Transformation Officer
 • Marketing Manager/ Marketing Coordinator
 • Marketing and Communication Manager
 • Relationship Management Analyst
 • Project Manager
 • Consultant in Digital Marketing
 • E-commerce Manager
 • Community Manager
 • Web Analyst

WYBRANE PRZEDMIOTY 

  • Sztuczna inteligencja w biznesie (Artificial Intelligence in Business)
  • Cyfrowa transformacja (Digital transformation)
  • Podstawy zarządzania projektami (Principles of Project Management)
  • Analiza danych biznesowych (Business Data Mining)
  • CRM i automatyzacja marketingu (CRM and Marketing Automation)
  • Wirtualne zespoły (Virtual Teams)
  • Prawne aspekty wirtualizacji (Legal Aspects of Virtualization)
  • Projekt e-konsultingowy  (Digital Consulting Project)
  • Analiza portfolio klientów (Customer Portfolio Analysis)
  • E-marketing II (Digital Marketing II)
  • E-handel i strategia e-biznesu (E-commerce and e-business Strategy)
  • Projektowanie i zarządzanie stroną internetową (Web Design and Management)
  • Analityka webowa (Digital Analytics)
  • Marketing w mediach społecznościowych (Social Media Marketing)
  • Zarządzanie doświadczeniami konsumentów (Customer Experience Management)
  • Wideo i grafika komputerowa (Video and Graphic Design)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

ZASADY NABORU 

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • CV w języku angielskim
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany (w przypadku dokumentów wysyłanych pocztą)
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/126.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku angielskim wynosi 950 zł dla obywateli UE oraz 1450 zł dla kandydatów spoza Unii Europejskiej.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji - studia II stopnia 

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru (powyżej).

2

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji. 

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

4

Ocena aplikacji i test wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

OPŁATY 

Master in Digital Marketing Płatność za semestr
Studia stacjonarne, opłata semestralna
(pięć rat po 2210 zł)
10950
Opłata rekrutacyjna - Unia Europejska 950
Opłata rekrutacyjna - spoza Unii 1450

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studiaRealizowane przedmioty >>>

Organizacja zajęć >>>Zasady naboru >>> Opłaty >>>