Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Atuty kierunku 

 • Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw to specjalność na kierunku zarządzanie, który wg rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2016 został sklasyfikowany na 42. miejscu na świecie oraz jako najlepszy w Polsce i w Europie Środkowej.
 • Program jest współtworzony na bazie programów ELA - Europejskiego Towarzystwa Logistycznego i CSCMP - organizacji Council of Supply Chain Management Professionals.
 • W ramach realizacji programu studenci spotykają się z praktykami biznesu logistycznego i wizytują firmy.
 • Zajęcia prowadzone są przez naukowców i dydaktyków, którzy zdobywali doświadczenie m.in. w takich ośrodkach jak Oxford University, University of Ohio, Uniwersytet Warszawski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Opakowań, mających stały ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, a także uznanych praktyków polskiego biznesu logistycznego i konsultingowego w obszarach logistycznych posiadających bogate doświadczenie dydaktyczne..
 • Wiele zajęć prowadzonych jest w formach interaktywnych.
 • Studenci mają możliwość uzyskania tytułu zawodowego Candidate European Senior Logistician Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) lub Senior Logistician.
 • Studia objęte będą w przyszłości również programem certyfikacyjnym amerykańskiej organizacji Council of SupplyChain Management Professionals (CSCMP), umożliwiając uzyskanie certyfikatu zawodowego o charakterze globalnym oraz stanie się częścią światowej sieci profesjonalistów logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci

 

Łukasz Makarewicz, student ALK, Prezes Koła Naukowego Młodych Menedżerów Logistyki, Transportu i Zakupów

Uruchomienie nowej specjalności w ramach kierunku zarządzanie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku, gdzie transport odgrywa coraz większą rolę. Studiujący nową specjalność studenci będą mieli możliwość zdobycia unikalnej wiedzy z tematyki transportu, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia w ALK potwierdzonego najważniejszymi akredytacjami oraz doświadczonej kadrze akademickiej osoby wybierające tę specjalność mogą być pewne, że zyskają wiedzę, która zostanie doceniona na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

 

Szymon Pomianek, student ALK

Uczestnicy nowej specjalności w Akademii Leona Koźmińskiego będą mieli możliwość poznać współczesne zagadnienia z zakresu: transportu, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Program obejmuje zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych związanych z rynkiem TSL. Atrakcyjność kierunku podnosi również współpraca uczelni z licznymi firmami logistycznymi. Atutem specjalności jest praktyczna wiedza, jaką uzyskują absolwenci kierunku, a ta pomoże w podejmowaniu codziennych wyzwań na szybko zmieniającym się rynku.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, pozwalającą na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym, w szczególności tych związanych z działaniami logistycznymi i zarządzaniem łańcuchami dostaw przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, telematycznych i internetowych oraz zjawisk partnerstwa, kooperacji, integracji
 • modeli biznesowych np. operatora, integratora czy dyrygenta
 • rozwiązywania złożonych problemów logistycznych w dynamicznie zmieniających się sytuacjach organizacyjnych, np. tworzenia, konfiguracji i rekonfiguracji  i budowy struktur łańcuchów dostaw, działania w sieciach logistycznych, współpracy międzyorganizacyjnej
 • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw, w tym e-logistyki
 • prowadzenia  diagnoz (analiz, interpretacji i ocen) w oparciu o złożone  dane uwzględniające szeroki kontekst podejmowanych działań biznesowych
 • aktywnego uczestnictwa w procesie planowania i podejmowania decyzji strategicznych
 • formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na bazie znajomości specyfiki, potencjału, możliwości, jakie dają organizacji nowe technologie i nowe sposoby działania oraz  środowisko biznesowe oczekujące wysokoefektywnych, odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw
 • sprawnej współpracy międzyorganizacyjnej na bazie teorii kosztów transakcyjnych, teorii sieci, partnerstwa logistycznego i kooperacji
 • kompetencji poznawczych, które umożliwiają samodzielną identyfikację luk  w praktyce biznesowej
 • modeli i strategii logistycznych
 • projektowania i modelowania łańcuchów logistycznych
 • marketingu usług logistycznych
 • logistyki w e-commerce
 • e-logistyki i rozwiązań SAP
 • zarządzania sieciami, transportem i sieciami dostaw
 • multi i intermodalizmu
 • zarządzanie konfliktem i zaufaniem w łańcuchach dostaw

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na specjalności zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw można podjąć pracę jako:

 • operator logistyczny
 • spedytor międzynarodowy
 • pracownik przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych wdrażających rozwiązania  logistyczne
 • pracownik firm transportowych wszystkich sektorów transportu
 • operator wielkich centrów dystrybucyjnych i magazynowych
 • pracownik przedsiębiorstw działających w sektorze transportowo-spedycyjno-logistycznym
 • pracownik instytucji publicznych, administracyjnych i samorządowych współdziałających z branżą TSL
 • osoba współpracująca w firmie rodzinnej
 • osoba prowadząca własne rozwijające się lub zamierzające działać w sektorze TSL przedsiębiorstwo

Wybrane przedmioty 

  • Ekonomia menedżerska
  • Prawne aspekty zarządzania
  • Cyfrowa transformacja
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Zarządzanie operacyjne
  • Metody statystyczne
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Zarządzanie strategiczne
  • Struktura i procesy - diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
  • Metodologia badań
  • Przywództwo/ Człowiek w organizacji
  • Zarządzanie marketingowe
  • Konwersatoria w j. angielskim
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
  • Podstawy zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw
  • Koncepcje, modele i strategie zarządzania łańcuchami, sieciami i przepływami w łańcuchu dostaw
  • Gra symulacyjna – Laboratorium SAP
  • Rachunek kosztów działań i controlling operacyjny w logistyce i łańcuchach dostaw
  • Planowanie popytu i zarządzanie zapasami
  • Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów
  • Projektowanie, modelowanie i reinżynieria łańcuchów dostaw
  • Zarządzanie dystrybucją i przepływem produktów w sieciach dostaw
  • Zarządzanie magazynem i centrum logistycznym
  • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
  • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w łańcuchach dostaw
  • Zarządzanie transportem
  • Menedżerska gra logistyczna
  • Marketing usług logistycznych
  • Logistyka w e-commerce

Realizując program studiów student ma obowiązek wybrać dwa konserwatoria w języku angielskim, np.

 • Humanitarian Logistics
 • The Graphs and Logistic Network
 • Project Management in Logistics
 • Maritime Logistics
 • Integrated and Robust Supply Chains
 • Conflict Management and Trust in Supply Chain
 • Logistics Information Systems and Automatic Identification in the Supply Chain

Organizacja zajęć 

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku 2018:

 • 29 czerwca (piątek)
 • 20 lipca (piątek)
 • 3 września (poniedziałek)
 • 15 września (sobota)
 • 21 września (piątek)

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa bezpośrednia lub przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128.  
Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw Płatność za semestr
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 880 zł)
4300
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 16 marca, godz. 12:00
 • 13 kwietnia, godz. 12:00
 • 25 maja, godz. 12:00
 • 29 czerwca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 7 września, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Pobierz broszurę: