Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego
„Legislacja podatkowa”

 
Odbędzie się 6 listopada 2019 r.
w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59  w Warszawie

ORGANIZATORZY:

                                    

 

PATRONATY:

 

patronat medialny

patronat medialny

Opis wydarzenia:

Jesteśmy ostatnio świadkami wielu przedsięwzięć legislacyjnych mających na celu, między innymi, poprawę efektywności systemu podatkowego. Liczne zmiany przepisów podatkowych mogą zasadniczo zmienić system podatkowy w Polsce oraz wpłynąć na zmianę poziomu obciążeń fiskalnych co w dłuższej perspektywie może  oddziaływać na poziom inwestycji zarówno tych finansowanych ze źródeł krajowych, jak i z zagranicy. W związku z tym niezwykle istotnym zagadnieniem jest zapewnienie nie tylko prawidłowego procesu legislacyjnego ale również odpowiednie przygotowanie aparatu skarbowego oraz podatników do stosowania nowych rozwiązań prawnych. Dynamizm i rozległość zachodzących w Polsce zmian legislacyjnych pozwalają przypuszczać, że istnieje potrzeba zorganizowania konferencji o charakterze naukowo - dydaktycznym, która będzie płaszczyzną wymiany poglądów przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków.

 

Cele konferencji:

Naukowa refleksja nad procesami legislacyjnymi zachodzącymi w systemie prawa podatkowego służyć będzie analizie i ocenie szeregu fundamentalnych dla tego systemu zagadnień takich jak zabezpieczenie praw podatników, w tym przedsiębiorców, respektowanie wartości i standardów konstytucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektyw płynących z art. 84 i 217 Konstytucji RP, oraz innych jej postanowień wynikających chociażby z zasad proporcjonalności, sprawiedliwości czy też niedziałania prawa wstecz.  

Planowane wydarzenie naukowe stanowi również doskonałą okazję do zaprezentowania  dorobku naukowego Pani Profesor dr hab. Alicji Pomorskiej – długoletniego kierownika Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Autorce licznych prac naukowych, obejmujących wnikliwą analizę i ocenę poszczególnych rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę wraz ze wskazówkami oraz postulatami pozwalającymi na usprawnienie stanu prawnego w zakresie finansów publicznych.

 

Uczestnicy:

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli środowiska naukowego, praktyków: doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych, przedstawicieli administracji skarbowej, jak również studentów oraz innych osób, którym bliskie są problemy leżące w obszarze prawa podatkowego.

Zapraszamy do udziału w konferencji. Warunkiem udziału jest rejestracja uczestnika poprzez poniżej zamieszczony formularz.

Komitet Naukowy 

Prof. dr hab. Jan Głuchowski – Przewodniczący Komitetu
Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
dr hab. Andrzej Kabat prof. ALK
Prof. dr hab. Cezary Kosikowski
Małgorzata Militz  Zastępca Przewodniczącego Mazowieckiego Oddziału Krajowej Reprezentacji Doradców Podatkowych, Doradca Podatkowy
Prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. UMCS
Prof. dr hab. Wanda Wójtowicz

Komitet Organizacyjny

dr hab. Artur Mudrecki prof. ALK – współprzewodniczący Komitetu, Zakład prawa finansowego i podatkowego ALK
Paweł Trojanek Przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych - współprzewodniczący Komitetu – Doradca podatkowy
dr Wojciech Dmoch – Doradca podatkowy  
dr Rafał Pasternak – sekretarz Konferencji, Zakład prawa finansowego i podatkowego ALK
dr Robert Zieliński - Zakład prawa finansowego i podatkowego ALK

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

PRELEGENCI

 

 

 

 

 

Kontakt:

dr hab. Artur Mudrecki: amudrecki@kozminski.edu.pl
dr Wojciech Dmoch: wdmoch@kozminski.edu.pl
dr Rafał Pasternak: rpasternak@kozminski.edu.pl
dr Robert Zieliński: rzielinski@kozminski.edu.pl
w sprawach organizacyjnych: konferencje@kozminski.edu.pl