KONTAKT

Wanda Widziszewska
wandaw@kozminski.edu.pl

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59 03-130 Warszawa

 

ETYKA BIZNESU – INWENCJE I INNOWACJE

Rok bieżący jest rokiem, w którym przypada 25. rocznica transformacji politycznej i gospodarczej w naszym kraju. Wymiar etyczny dokonanych i wciąż dokonywanych działań był i w coraz większym stopniu jest wymiarem znaczącym, choć nie zawsze uwzględnianym zawczasu w należytym stopniu. Ważną składową tego wymiaru jest etyka biznesu. W książce będącej pokłosiem Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Etyki Biznesu pisaliśmy co następuje:

„Zagadnienia etyki biznesu, gospodarki i zarządzania (żartobliwie opatrywane akronimem EBIGOZA) są uprawiane od kilku lat systematycznie przez grono specjalistów skupione w Zespole Etyki Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii, będącego członkiem zbiorowym European Business Ethics Network (EBEN) z siedzibą w Holandii. Jesienią 1994 r. uczeni ci, korzystając z uprzejmego zaproszenia Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, postanowili spotkać się w Łodzi na wspólnej konferencji poświęconej etyce biznesu. Było to pierwsze spotkanie wykładowców etyki biznesu z niemal wszystkich wyższych uczelni w Polsce, na których jest już ona przedmiotem nauczania lub w niedługim czasie ma zostać wprowadzona do programu kształcenia studentów.” [Dietl i Gasparski 1997, Etyka biznesu, Warszawa, PWN, s.8].

Po dwudziestu latach od tego wydarzenia odnotować z zadowoleniem można, że etyka biznesu znalazła swe miejsce nie tylko w programach nauczania, ale także zajęła poczesne miejsce pośród dyscyplin filozoficznych reprezentowanych na kolejnych Polskich Zjazdach Filozoficznych począwszy od VI (Toruń 1966) po IX (Wisła 2012). Dyscyplina stopniowo zaczęła owocować praktycznymi zastosowaniami składającymi się na to co nazwano etyczną infrastrukturą biznesu. Znacząco przyczyniło się do tego powstanie środowiska skupionego wokół Centrum Etyki Biznesu, jednostki wspólnej IFiS PAN i Akademii Leona Koźmińskiego. Fakt ten został doceniony przez International Society of Business, Economics and Ethics organizujące co cztery lata światowe kongresy zwane olimpiadami etyki biznesu. Piąty Światowy Kongres ISBEE odbył się w Warszawie w Akademii Leona Koźmińskiego,
a w przedstawionym na nim raporcie o stanie etyki biznesu w świecie współczesnym stwierdzono: “W  Polsce, są obecnie 44 uznane przez państwo uniwersytety. Niemal we wszystkich z nich etyka biznesu lub CSR są wykładane w takiej czy innej formie.” [Rossouw and Stǘckelberger 2012, Global Survey of Business Ethics in Training, Teaching and Research, Geneva. Globethics.net. Global 5, s. 223]. Stwierdzono przy tym, że “jak pokazuje przykład Polski, [...] penetracja etyki biznesu wzrosła gwałtownie” [ibid.] w tej części Europy.

            Zmiany dokonujące się w działalności gospodarczej, ekscesy tej gospodarki oraz innowacje społeczne z nią związane skłaniają do tego, by nie ograniczać się do podsumowań minionego dwudziestolecia, lecz podjąć próbę poszukiwania odpowiedzi na wyzwania doby współczesnej. Czas więc na twórczą refleksję nad etyką biznesu, na inwencje i innowacje teoretyczne, metodologiczne, edukacyjne oraz dotyczące moralnego wymiaru praktyki życia gospodarczego. Zaproszenie kierujemy do wszystkich interesariuszy, bowiem leży to w ich żywotnym interesie.

 

 


Prof. dr hab. Wojciech Gasparski

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (VAT zw.) i jest jednakowy dla wszystkich, niezależnie od zadeklarowanego czasu udziału. Koszt obejmuje: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji, materiały konferencyjne, lunch. Studenci Akademii Leona Koźmińskiego ze wszystkich poziomów nauczania mogą uzyskać zgodę na bezpłatny udział w sesjach konferencji – po wysłaniu formularza zgłoszeniowego.

PATRONAT MEDIALNY