Konferencja finansowana z projektu pt."Analiza wykorzystania ewaluacji jako narzędzia zarządzania strategicznego rozwojem na poziomie regionu" w ramach projektu Santander Universidades, wspierający wartościowe inicjatywy naukowo-badawcze szkół wyższych

 

Konferencja

Ewaluacja programów operacyjnych w ramach polityki spójności

2007-2013 – doświadczenia i wnioski na przyszłość

 

Materiały

Cel i przedmiot konferencji

Cel i przedmiot konferencji 

Podjęcie dyskusji na temat perspektyw i kierunków zmian w sposobie realizacji badań ewaluacyjnych, które pozwolą uczynić ewaluację użytecznym narzędziem wspierania procesu zarządzania programami operacyjnymi w perspektywie 2014-2020 i szerzej, narzędziem usprawniania polityk publicznych.

Konferencję rozpocznie prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach projektu  „Analiza wykorzystania ewaluacji jako narzędzia zarządzania strategicznego rozwojem na poziomie regionu”. Badania objęły polskie i hiszpańskie regiony i realizowane przez nie programy operacyjne 2007-2013, a wyniki wskazują zarówno na niską jakość realizowanych badań jak i niski stopień wykorzystania wniosków i rekomendacji z ewaluacji przy podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania programami operacyjnymi.
Druga sesja konferencji poświęcona zostanie przedstawieniu doświadczeń aktorów pełniących różne role w procesie ewaluacji i reprezentujących w związku z tym odmienne perspektywy:

 • systemową – przedstawiciele Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej,
 • zamawiających i odbiorców ewaluacji – Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi,
 • wykonawców -  firmy ewaluacyjne.

Prelegenci zostaną poproszeni o omówienie mocnych i słabych stron ewaluacji (w tym poszczególnych uczestników tego procesu) w latach 2007-2013, pożądanych kierunków zmian na lata 2014-2020 i oczekiwań względem pozostałych uczestników systemu ewaluacji polityki spójności.
Kolejna sesja posłuży zaprezentowaniu rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności funkcjonowania jednostek ewaluacyjnych. W jej ramach przestawiona zostanie idea rozszerzenia działań podejmowanych przez jednostki ewaluacyjne i uczynienia z nich tzw. „brokerów wiedzy” – jednostek zajmujących się kompleksowo wspieraniem, tworzeniem, wymianą i wykorzystaniem wiedzy w ramach i pomiędzy instytucjami.

Konferencję zwieńczy panel dyskusyjny oraz sesja pytań odpowiedzi, podczas której wszyscy uczestnicy będą mogli odnieść się do prezentowanych wyników badań oraz propozycji zwiększenia wykorzystania ewaluacji jako narzędzia wspierającego realizację programów operacyjnych i polityk publicznych.

Adresaci konferencji

Adresaci konferencji 

 • przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych i instytucji wykorzystujących wyniki ewaluacji,
 • przedstawiciele firm realizujących ewaluacje i inne badania społeczno-gospodarcze,
 • akademicy i studenci zainteresowani zarządzaniem publicznym,
 • pozostali przedstawiciele administracji zainteresowani kwestią podnoszenia jakości i efektywności polityk publicznych i „evidence based policy”.

Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM KONFERENCJI

 • 10:30-11:00

Rejestracja uczestników

 • 11:00

Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, katedra ekonomii ALK

 • 11:10-11:40

Podniesienie użyteczności ewaluacji i jednostek ewaluacyjnych

 1. Jednostki ewaluacyjne jako brokerzy wiedzy - dr Karol Olejniczak, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski (EUROREG - UW)

 • 11:40 - 12:30

Ewaluacja jako narzędzie zarządzania strategicznego -wyniki badań

 1. Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programem operacyjnym w Polsce - Tomasz Kupiec, doktorant ALK
 2. Ewaluacja w Polsce na tle innych państw Europejskich - studium przypadku wykorzystania ewaluacji w Hiszpanii - dr Dominika Wojtowicz katedra ekonomii ALK, Sustainable Development Center ALK, dr Marek Michalski Universidad Rey Juan Carlos, Madryt, Hiszpania

 • 12:30-13:30

Jakość, użyteczność, mocne i słabe strony procesu ewaluacji 2007-2013. Pożądane kierunki zmian na lata 2014-2020 - perspektywa praktyków

 1. Perspektywa systemu ewaluacji - Tomasz Kot, Naczelnik Wydziału Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  
 2. Perspektywa odbiorcy badania - Sławomir Sobieszek, Dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 3. Perspektywa wykonawcy badania - dr Marta Mackiewicz, Ecorys Polska Sp. z o.o. i Szkoła Główna Handlowa

 • 13:30-14:30

Panel dyskusyjny (z udziałem prelegentów) - dr Dominika Wojtowicz, katedra ekonomii ALK

 • 14:30

Zakończenie konferencji, obiad

Czas i miejsce (dojazd) 

Konferencja odbędzie się 6 marca 2014 w Warszawie, w godzinach 10.30-15.00, w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego mieszczącej się przy ulicy ul. Jagiellońskiej 57/59. Sala Senatu D202

Dojazd tramwajem z dworca centralnego zajmuje do 30 minut (przystanek Pimot). Sprawdź jak dojechać.


Wyświetl większą mapę

Sposób zgłoszenia i kontakt 

Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować na adres mailowy ewaluacja@kozminski.edu.pl

 • imię, nazwisko
 • reprezentowaną instytucję
 • adres mailowy
 • telefon

Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego br.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem ewaluacja@kozminski.edu.pl, bądź nr. telefonu 22 519 21 35 lub 512 810 825.