Cel i misja SFoP

Celem projektu jest - opracowanie, promocja oraz pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą. Analiza dotyczyć będzie 6 warszawskich dzielnic: Ochoty i Woli, Pragi-Południe oraz Targówka, Ursynowa i Wilanowa poprzez ,,usieciowienie’’ przedsiębiorców, ze wskazanych dzielnic, oraz wdrożenie skutecznych metod i instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez organy samorządowe.

Projekt inicjuje działania, które będą kontynuowane w systemowych programach dzielnic na rzecz wspierania przedsiębiorczości i lepszego wykorzystania potencjału przedsiębiorców dla rozwoju społeczności lokalnych. Rozwój przedsiębiorczości wzmacnia kondycję lokalnych społeczności, a dodatkowo wspiera mechanizmy tworzenia nowych miejsc pracy i promuje samozatrudnienie.

W ramach projektu przewidziano stworzenie 6 portali dzielnicowych (społecznościowe portale dla przedsiębiorców) obsługiwanych przez przypisane do dzielnic Animatorki wspomagane przez Moderatorów (redaktorów treści). Powstały materiały video przedstawiające dobre praktyki dotyczące adaptacji MSP i zarządzania firmą w warunkach zmian gospodarczych oraz liczne badania i publikacje naukowe w języku polskim oraz angielskim. Spotkania w dzielnicach z udziałem przedsiębiorców jak również konferencje lokalne mają dać początek lokalnym systemom wsparcia.

Zwieńczeniem projektu była międzynarodowa konferencja, która odbyła się w lipcu w nobliwych wnętrzach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pt. "Przedsiębiorcze Miasta" na temat skutecznych form wspierania Małych Średnich Przedsiębiorstw na poziomie lokalnym.

Okres realizacji projektu 01.09.2012-31.10.2014.

 

Współpraca przedsiębiorców z lokalną administracją (Urzędem Dzielnicowym).

Idea wsparcia przedsiębiorczości lokalnej zajmuje podstawowe miejsce w koncepcji funkcjonowania każdej zgłoszonej do projektu dzielnicy. W realizacji projektu będziemy wykorzystywać doświadczenia i wzorce, które sprawdziły się już w innych krajach. W tym celu korzystamy ze wsparcia samorządów miast partnerskich i zagranicznych specjalistów, zajmujących się tą problematyką.

Oprócz bieżących spraw, które przedsiębiorcy załatwiają indywidualnie w Urzędach Dzielnicowych (np. rejestracja działalności gospodarczej, zezwolenia i koncesja) istnieje cała gama zagadnień, które dotykają wszystkich przedsiębiorców. Chodzi tu przykładowo o lokalne plany zagospodarowania czy też lokalne programy inwestycyjne. Niestety na ogół środowiska przedsiębiorców nie posiadają sformalizowanych metod uzgodnienia i prezentowania własnych interesów poprzez np. stowarzyszenia.

Dzięki wdrożeniu Projektu SFoP, przedsiębiorcy mogli się lepiej poznać i nawiązać relacje biznesowe na poziomie dzielnicy. Także zidentyfikować wspólne dla środowiska problemy i priorytety oraz skutecznie je prezentować, w kontaktach z lokalną administracją. Realizacja projektu przyczyniła się również do wzmocnienia potencjału lokalnej administracji, dzięki wdrożeniu nowoczesnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości oraz podniesieniu kwalifikacji kadr, odpowiedzialnych za kontakty z przedsiębiorcami.


Z życia Projektu