Projekty zrealizowane 

OPIS PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH 

Przedstawiamy zrealizowane projekty badawcze i badania ewaluacyjne.

 

Międzynarodowa sieć wspierania badan i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich.

Projekt z realizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego w partnerstwie z Stowarzyszeniem Edukacja dla Przedsiębiorczości (Lider), Uniwersytetem w Bergen, Uniwersytetem Ekonomicznym w  Katowicach, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Narodowym Punktem Kontaktowym, Politechnika Wrocławską i Politechniką  Częstochowską.

Celem projektu było zbudowanie polsko-norweskiej płaszczyzny współpracy badawczej poprzez: opracowanie modelowego rozwiązania związanego z zarządzaniem projektami badawczymi i transferem wiedzy dla polskich uczelni; zdefiniowanie obszarów badawczych będących w przyszłości przedmiotem wspólnie podejmowanych prac badawczych; przyjęcie zasad przyszłej współpracy badawczej w tym powołanie „międzynarodowej sieci badawczej”.

Wspólnie podejmowane były działania związane z organizowaniu warsztatów, seminariów i innych form szkoleń mających na celu podnoszenie kompetencji badaczy w obszarze np. metodologii badań, zarządzania projektami badawczymi itp.

Opracowany został zestaw „dobrych praktyk”, zasady działania uczelnianego i centralnego biura wspierania badań i transferu wiedzy oraz zasady współpracy badawczej: wspólna metodologia badań, powoływanie zespołów badawczych, zarządzanie projektami, komunikacja pomiędzy partnerami itd. Podpisany został List intencyjny o współpracy i powołaniu „międzynarodowej sieci badawczej”. Uruchomiono BDB i BDP (bazy danych). Partnerzy zainteresowani są tworzeniem interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych.

Termin realizacji 01.04.2014-30.06.2015

Lider Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości

Partnerzy Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet w  Bergen, Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Narodowy Punkt Kontaktowy, Politechnika Wrocławska, Politechnika  Częstochowska

Budżet projektu 376 236 zł

ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników

Projekt zrealizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa (lider) oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1  Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.  

Logo_Activ50__1.png

Głównym celem projektu  było wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie możliwości utrzymania zatrudnienia pracujących osób po 50 roku życia.
Innowacyjnością proponowanego rozwiązania było wypracowanie narzędzi, które przyczynią się do wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących po 50 roku życia w województwie mazowieckim oraz pomoc przy podnoszeniu ich konkurencyjności na rynku pracy.

W wyniku realizacji projektu powstały trzy innowacyjne produkty:
•    PORADNIK POLITYKI ZARZĄDZANIA WIEKIEM W MŚP wraz filmem promującym zarządzanie wiekiem i równość szans ze względu na wiek, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
•    NARZĘDZIE DIAGNOZUJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE OSÓB PRACUJĄCYCH 50+ w MŚP
•    NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Akademia Leona Koźmińskiego była odpowiedzialna za przygotowanie narzędzia diagnozującego kompetencje zawodowe osób 50+ służące badaniu luk kompetencyjnych pracowników względem wymogów stawianych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy. W ramach prac nad produktem finalnym i jego udoskonalania uczestnikom/uczestniczkom zaproponowane zostało poradnictwo zawodowe – spotkania z coachem oraz dopasowany do potrzeb tej grupy wiekowej cykl szkoleń. Jednym z elementów było także dokonanie oceny przydatności narzędzia, określenia dalszych kierunków jego rozwoju, lepszego dopasowania do potrzeb osób 50+. Elementem kończącym ten proces było wdrożenie usprawnień i udogodnień w użytkowaniu narzędzia diagnostycznego poprzez przygotowanie produktu w formie platformy informatycznej umożliwiającej przeprowadzenie testów psychometrycznych i kompetencyjnych on-line.
Innowacyjność proponowanego rozwiązania polega na zastosowaniu e-testów psychometrycznych i kompetencyjnych dla pracujących osób 50+ oraz umożliwiających, poprzez krzyżową analizę udzielanych odpowiedzi, ułożenie konkretnego planu dalszego rozwoju.

Więcej informacji na stronie: www.activ50plus.kozminski.edu.pl

 

Termin realizacji 01.04.2013-30.06.2015
Lider Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Budżet projektu 1 996 250,00 zł
Budżet Akademii Leona Koźmińskiego 494 257,87 zł

 

 

Badanie ewaluacyjne „PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW BRANŻY STOMATOLOGICZNEJ”

Zamawiający: Techdent Jacek Oksiński

Wykonawca: Akademia Leona Koźmińskiego

Zakres badania: Badanie ewaluacyjne dotyczyło projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw „PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW BRANŻY STOMATOLOGICZNEJ”. Badanie ewaluacyjne obejmowało:

 1. grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu, tj. lekarzy stomatologów, techników dentystycznych oraz personel pomocniczy zatrudniony i zameldowany na terenie Mazowsza, samodzielnie wyrażający chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych (410 osób)
 2. wykonawców poszczególnych zadań projektowych
 3. zespół zarządzający projektem

Celem prowadzonej ewaluacji było:

 1. określenie stopnia zgodności realizacji z przyjętymi na etapie programowania założeniami
 2. ocena stopnia osiągania założonych rezultatów twardych i miękkich
 3. identyfikacja mocnych i słabych stron projektu
 4. podniesienie skuteczności i efektywności prowadzonych działań

Okres realizacji badana: 26/11/2012-31/12/2012

Autorzy raportu: Daria Kubiak, Edyta Siuda

Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+

Projekt zrealizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego w partnerstwie z Instytutem SMG/KRC Poland Media w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele 

 • stworzenie synergicznego i holistycznego programu aktywizacji zawodowej osób starszych, 50+.
 • Analiza dotychczasowych badań i projektów aktywizujących osoby starsze, 50+
 • Diagnoza trudności w aktywizacji zawodowej osób starszych, 50+ przez przeprowadzenie badań w województwie mazowieckim
 • Opracowanie kompleksowego programu aktywizacji osób starszych
 • Konsultacje założeń programu z głównymi interesariuszami: pracodawcami i pracownikami organizacji rynku pracy, oraz samymi pracownikami.
 • Wzrost wiedzy nt. specyfiki aktywizacji osób starszych.

Wyniki badań dostępne są na stronie www.50plus.kozminski.edu.pl

Termin realizacji 16.08.2010 -  16.07.2012 

Lider Akademia Leona Koźmińskiego

Partnerzy Millward Brown SMG/KRC 

Wartość projektu 1 853 131,48 zł

 

 

 

 

Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030"

Projekt zrealizowany przez konsorcjum uczelni publicznych i niepublicznych, w skład którego obok Akademii Leona Koźmińskiego wchodzą Politechnika Warszawska – lider projektu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polsko–Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Szkoła Główna Handlowa. Wsparcie finansowe jakie otrzymał pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanego w ramach Poddziałania 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Cele:

 • Określenie strategicznych dziedzin kształcenia i modeli ewolucji szkół wyższych w perspektywie 2030 roku w Gospodarce Opartej na Wiedzy dla Warszawy i Mazowsza/Województwa Mazowieckiego, poprzez: 
 • Określenie strategicznych dziedzin kształcenia na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy w 4 obszarach nauki: technika, nauki społeczne, biologia, nauki humanistyczne,
 • Określenie modelu ewolucji i działania szkół wyższych różnych typów w kierunku organizacji kształcącej efektywnie na potrzeby gospodarki,
 • Identyfikacja uwarunkowań społecznych i gospodarczych niezbędnych do skutecznego wdrożenia projektu w życie,
 • Wytypowanie kluczowych ścieżek postępowania ułatwiających współpracę między szkołami wyższymi i sferą gospodarczą w fazie wdrożenia.
 • Określenie ścieżek skutecznego wdrażania projektu poprzez budowę powiązań między szkolnictwem podstawowym i średnim a szkolnictwem wyższym w regionie.

Wyniki prowadzonych badań dostępne są na stronie www.akademickiemazowsze2030.pl

Termin realizacji  30.10.2009 -  28.02.2012

Lider Politechnika Warszawska

Partnerzy Akademia Leona Koźmińskiego, Polsko–Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Szkoła Główna Gospodarstwa, Szkoła Główna Handlowa.Wiejskiego,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wartość projektu 5 466 384,20 zł

 

 

Ewaluacja Projektu „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”. Celem jego realizacji było uzyskanie informacji potrzebnych dla oszacowania przebiegu i efektów wykonania projektu poprzez systematyczne badanie jego społecznej i ekonomicznej jakości. Po zakończeniu badań opracowano raport końcowy, w którym oprócz oceny podjętych podczas realizacji projektu działań, znajdują się również rekomendacje dla doskonalenia procesów wdrażania projektów unijnych. Badanie zakończono w czerwcu 2011 r. 

Zobacz raport końcowy.

O projekcie „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” czytaj na stronie: www.stolicabiznesu.warszawa.pl 

Badanie motywów, postaw i czynników determinujących przyjmowanie postaw

Badanie prowadzono w ramach monitoringu prawidłowości realizacji Modułu A projektu “Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” i wydatkowania przyznanego wsparcia finansowane ze środków działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie było prowadzone w trzech etapach: badanie ex ante mające na celu ustalenie stanu wyjściowego, badania skutków szkolenia w oparciu o zmiany w systemie wartości i motywacji uczestników i badania zmian związanych z osobistym doświadczeniem w ramach realizacji projektu biznesowego, realizowanego w trakcie rozliczenia przez uczestnika dotacji otrzymanej na jego realizację. 

Projekt realizowany był przez Zespół z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji pod kierownictwem prof. Tadeusza Tyszki. Badanie zakończono w czerwcu 2011 r. 

O projekcie „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” czytaj na stronie www.stolicabiznesu.warszawa.pl  

 

Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w

kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu

/07/06/2010-31/08/2010/ (zobacz referencje)

Zamawiający:
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wykonawca:
Akademia Leona Koźmińskiego 

Zakres badania:
•  Ocena potencjału organizacyjnego IP, w tym potencjału kadrowego.
•  Ocena skuteczności systemu zarządzania i wdrażania:
- czy zapewnia możliwość osiągnięcia celów ustalonych dla Priorytetu III PO KL,
- czy zapewnia skuteczne i efektywne wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację Priorytetu III PO KL.
•  Identyfikacja największych zagrożeń (ryzyk) mających znaczenie dla realizacji Priorytetu III PO KL.

Autorzy raportu końcowego:
Daria Kubiak – Kierownik badania
dr Mirosław Sosnowski
dr Małgorzata Skrzek-Lubasińska
Kinga Paciorek

Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych

w transporcie

/16.07.2009 r. -  30.11.2009 r./ (zobacz referencje)

Projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji „Fundusze europejskie na poziomie NSS” - II edycja organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Wykonawca: 
Akademia Leona Koźmińskiego

Zakres badania:
Celem projektu było dokonanie przeglądu nowoczesnych metod oceny oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie, a także praktyczny pilotaż metod stosowanych stosunkowo rzadko, ale mogących istotnie usprawnić proces pomiaru efektów  projektów transportowych, finansowanych z funduszy unijnych.
Przeprowadzenie badań empirycznych polegających na praktycznym przetestowaniu wybranych metod:
- pomiaru efektu netto zmian płynności ruchu na odcinkach dróg;
- pomiaru efektu synergii pomiędzy inwestycjami infrastrukturalnymi i taborowymi w transporcie kolejowym.
W ramach prowadzonych badań empirycznych:
1. zebranie danych pierwotnych, w tym:
- wywiady na trzech porównywalnych liniach, obsługiwanych pociągami osobowymi i służących do codziennych dojazdów do wielkich aglomeracji m.in. z dawnych miast wojewódzkich. Wywiady prowadzono w dwóch etapach: na etapie pierwszym zebrane zostały informacje o zwyczajach związanych z poruszaniem się koleją. Wyniki tego badania posłużyły po pierwsze do określenia realistycznych warunków, które mogły pojawić się w badaniu conjoint, po drugie zaś jako pilotaż narzędzia badawczego. Ogólnie na tym etapie badania przeprowadzono 635 wywiadów. Na etapie drugim przeprowadzono ogółem 520 wywiadów.
- wizje lokalne na wybranych do testowania metodologii szacowania efektu netto interwencji skrzyżowaniach (zebrano dokumentację w postaci zdjęć). 
2. zebranie danych wtórnych – zakup baz danych od NaviExpert, pozyskanie danych z GDDKiA, innych niezbędnych do prowadzonych analiz
3. dokonanie studium literatury i dokumentacji projektowej oraz innych danych wtórnych (w tym wewnętrznych zasobów danych beneficjentów – np. Generalnego Pomiaru Ruchu itp.)
4. przetworzenie i przeanalizowanie zebranych danych
5. dokonanie szczegółowego opisu metody oraz opracowanie wniosków o charakterze metodologicznym
6. opracowanie raportu końcowego z badań.

Autorzy raportu końcowego:
dr Dominika Wojtowicz
dr Michał Wolański
Bartosz Ledzion 
Łukasz Widła 
Konsultacje:
dr Anna Bielecka
Michał Gil
dr Jana Pieriegud

Zobacz publikację

Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i

wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego

/09.03.2009 r. – 25.05.2009 r./ (zobacz referencje)

Zamawiający:
Ministerstwo Zdrowia
Wykonawca: 
Akademia Leona Koźmińskiego  
Zakres badania:

- Wskazanie podmiotów, które w sposób formalny lub nieformalny uczestniczą we wdrażaniu projektu.
- Określenie, czy istnieje jasny, adekwatny i precyzyjny podział obowiązków/zadań pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w realizacji projektu.
- Ocena potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego instytucji realizujących projekt pod kątem adekwatności w stosunku do realizowanych zadań.
- Analiza powiązań oraz dystynkcji pomiędzy projektem systemowym WCPR, a projektem indywidualnym Sieć Teleinformatyczna 112.
- Analiza otoczenia prawno-formalnego projektu.
- Ocena stopnia przygotowania projektu do realizacji.

Autorzy raportu końcowego:
Magdalena Kuśmierz – Ewaluator, Zastępca Kierownika projektu
Małgorzata Matysiak-Kusiak - Ewaluator 

Justyna Ratajczak - Ewaluator
dr Piotr Chmielewski - Ekspert w dziedzinie zarządzania kryzysowego i powiadamiania ratunkowego
Kinga Paciorek – Ekspert w dziedzinie funduszy europejskich

 

Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG

do realizacji projektów i absorpcji środków

//06.10.2008 r. – 15.12.2008 r./ (zobacz referencje)

Zamawiający: 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Wykonawca: 
Akademia Leona Koźmińskiego
Zakres badania:
• Zbadanie dotychczasowego doświadczenia beneficjentów w realizacji dużych projektów inwestycyjnych,
• Ocena jakości struktur odpowiedzialnych za przygotowanie oraz realizację projektów w instytucjach beneficjentów,
• Analiza stanu przygotowania projektów indywidualnych do realizacji,
• Identyfikacja "obszarów krytycznych" mających największe znaczenie dla wdrożenia poszczególnych projektów,
• Ocena skuteczności procesu komunikacji w ramach struktury systemu zarządzania i wdrażania projektów indywidualnych 7.Osi Priorytetowej PO IG.
Autorzy raportu końcowego:
Daria Kubiak – Kierownik projektu
Magdalena Kuśmierz – Ewaluator
Małgorzata Matysiak-Kusiak - Ewaluator
Kinga Paciorek – Ewaluator

Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora

infrastruktury transportowej

/07.08.2008 r. – 21.12.2008 r./ 

Projekt powstał w wyniku realizacji projektu w ramach Konkursu Dotacji "Fundusze strukturalne 
na poziomie NSS", finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

Wykonawca:
Akademia Leona Koźmińskiego


Zakres badania:
• stworzenie studium state of the art (bieżącego stanu wiedzy), dotyczącego efektu netto, ze szczególnym uwzględnieniem sektora infrastrukturalnego;
• zaprojektowanie i wykonanie pilotażowego badania efektu netto na przykładzie wybranego projektu „Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych”, realizowanego w ramach SPO-Transport;
• uwzględnienie w pomiarach efektu netto także aspektów środowiskowych związanych ze zmianą presji inwestycji na środowisko
• wyciągnięcie wniosków, pozwalających na stworzenie metodologii i systemu oceny efektu netto projektów z zakresu inwestycji w infrastrukturę transportową realizowanych w przyszłości.


Autorzy raportu końcowego:
dr Dominika Wojtowicz – Kierownik projektu
Elżbieta Kozłowska
Bartosz Ledzion
Łukasz Widła
Alicja Weremiuk
Michał Wolański 

Zobacz publikację

Ocena systemu zarządzania PO KL na poziomie regionalnym (woj. świętokrzyskie)

/18.08.2008 r. – 31.10.2008 r./ (zobacz referencje)

Zamawiający:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wykonawca:
Instytut Analiz Europejskich i Akademia Leona Koźmińskiego - konsorcjum

Zakres badania:
• Ocena skuteczności procesu komunikacji i współpracy osób i struktur w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie PO KL, 
• Analiza funkcjonalność systemu zarządzania zasobami ludzkimi w IP i IP2 w aspekcie realizowanych zadań w ramach PO KL (komponent regionalny),
• Ocena stopnia adekwatności i skuteczności procedur stosowanych w procesie wdrażania PO KL w regionie.

Autorzy raportu końcowego:
Kinga Paciorek – Kierownik projektu
Dr Dominika Wojtowicz
Magdalena Kuśmierz
Szymon Wierciński

 

Ewaluacja ZPORR w Województwie Mazowieckim

/19.05.2006 r. – 28.08.2006 r./ (zobacz referencje)

Zamawiający:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Wykonawca:
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (obecna Akademia Leona Koźmińskiego) 

Zakres badania:
• Ocena rezultatów osiąganych przez Program w wyniku wybranych do realizacji projektów dofinansowywanych w ramach ZPORR,
• Analiza stopnia komplementarności wybranych do dofinansowania projektów,
• Analiza wskaźników wdrażanych projektów.

Autorzy raportu końcowego:
Andrzej Kuśmierz – kierownik projektu
Karol Olejniczak
Bartosz Ledzion
Anna Domaradzka
Dominika Bielecka
Monika Kur 
Marcin Fabisiewicz
Elżbieta Kozłowska
Katarzyna Cymbarewicz
Kinga Paciorek