Prakseologia 

Brak wyników do pokazania

Informacje ogólne i cele pisma 

„Prakseologia” jest ogólnopolskim czasopismem ukazującym się nieprzerwanie od 1962 roku, przez pierwsze cztery lata jako „Materiały prakseologiczne”. Stanowi miejsce debaty nad sprawnością i etycznością działania oraz prezentacji dokonań naukowych, odwołujących się zarówno do filozofii, jak i innych dyscyplin, w tym dyscyplin praktycznych. Szczególne miejsce wśród tych ostatnich zajmują teoria organizacji i zarządzania, będące przedmiotem sprawnościowej refleksji i badań od początku istnienia czasopisma. Stopniowo owa refleksja zaczęła być poszerzana o wątki etyczne, co sprawiło, że problematyka etyki życia gospodarczego stanowi znaczącą część zawartości pisma.

W „Prakseologii” publikowane są teksty zaawansowane teoretycznie i prezentujące wyniki badań empirycznych, nawiązujące do tradycji, a także najnowszych osiągnięć nauki, cechujące się nowatorstwem w warstwie koncepcyjnej i metodologicznej. Publikujemy również polemiki i debaty oraz recenzje książek.


Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism punktowanych MNISW za rok 2019 liczba punktów za publikację w "Prakseologii" wynosi 20.


Od marca 2012 roku „Prakseologia” jest wydawana w kooperacji IFiS PAN i Akademii Leona Koźmińskiego.


Spis treści do bieżącego numeru 161/2019, dostępny jest tu
ARTYKUŁY

Tadeusz Kowalik Systemowe źródła obecnego kryzysu światowego

Marcin Piątkowski Źródła światowego kryzysu. Wnioski na przyszłość

 

Grzegorz Grzeszczyk Efektywna implementacja środków ADR szansą dla tradycyjnego postępowania sądowo-administracyjnego

Małgorzata Kucharczyk Organizacja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych

 

Agnieszka Dłutek, Agnieszka Zasikowska Model pozafinansowej oceny kapitału intelektualnego jednostek badawczo-rozwojowych

Piotr Mikołajewski Skuteczne zarządzanie – ale co z jego metodą? Czy dziś potrzeba nam 8 metod?

 

MISCELLANEA

Witold Morawski Strategia racjonalistyczna i jej ograniczenia w badaniach polskiej transformacji – uwagi na marginesie książki A.K. Koźmińskiego How It All Happened. Esseys In Political Economy of Transition

Jolanta Tkaczyk, Svetlana Gudkova Przegląd czasopism

Artykuły

 

Grzegorz W. Kołodko Światowy kryzys i jego implikacje dla Polski

Łukasz Sułkowski O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania

Wojciech Gasparski Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu

Mieczysław Dobija Zarządzanie transakcjami walutowymi w warunkach fluktuacji kursu

Tomasz Zalega Praca zdalna a społeczeństwo informacyjne

Waldemar Walczak Orientacja na cele w zarządzaniu projektami

Piotr Tarka Specyfika rynku młodzieżowego jako obszaru celowych i ukierunkowanych oddziaływań w strategiach firm fonograficznych

Bogusław Balza Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Miscellanea

 

Krzysztof Jackowicz, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

Artykuły


Tadeusz Winkler-Drews
Fuzje giełd – giełda fuzji

Anna Zorska Changes in the Innovation Activity of Transnational Corporations. Implications for Poland

Urszula Świerczyńska-Kaczor Interakcja konsument-przedsiębiorstwo w trójwymiarowym Internecie. Wyniki badania użytkowników Second Life

Dorota Dobija O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości

Monika Sak-Skowron Sieci, sieci medyczne i efekty sieciowe w służbie zdrowia

Katarzyna Kolasa Jak prowadzić analizy farmakoekonomiczne – czego nas uczą doświadczenia innych krajów?

Przemysław Jończyk Instytucjonalizacja sektora opieki zdrowotnej w Polsce

Dominika Wojtowicz Determinanty sprawności instytucji samorządowych – w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego

Tomasz Lewandowski Mała elektrownia wodna – inwestycja celu publicznego

Miscellanea

Ewa Kwiatkowska, Svetlana Gudkova Przegląd czasopism

ARTYKUŁY

 

Bogdan Nogalski Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw

Oskar Kowalewski Kryzysy finansowe a udział zagranicznych podmiotów w sektorze bankowym

Katarzyna Stabryła Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej

Benedykt Puczkowski  Economic differentiation of Poland and the United Kingdom measured with the Knowledge Economy Index (KEI) in comparison with the G7 countries

Beata Radzka Nowy i stary instytucjonalizm. Spotkanie socjologii i ekonomii

Justyna Przychodzeń, Wojciech Przychodzeń  Szara strefa a nierówności dochodowe w gospodarkach posocjalistycznych

Barbara Kucharczyk Czy jednolite globalne standardy przyczynią się do wzrostu bogactwa społeczeństw, a zatem ich większego dobrobytu?

Przemysław Hensel Kultura i reformowanie sektora publicznego

Patrycja Ilasz-Kłoda Instytucjonalizacja bezpiecznego obrotu elektronicznego w Polsce

 

MISCELLANEA

Krzysztof Jackowicz, Svetlana Gudkova Przegląd czasopism

Issue Summary