Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@kozminski.edu.pl .

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozminski.edu.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: przeprowadzenia zapisów, organizacji i realizacji spotkań otwartych i wydarzeń organizaowanych przez ALK, przesyłania zaproszeń, powiadomień i informacji handlowych przeznaczonych dla członków społeczności Akademii Leona Koźmińskiego, między innymi o otwartych spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, życiu uczelni i ofercie edukacyjnej, dotyczące Akademii Leona Koźmińskiego oraz partnerów Akademii, wysyłanych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Pani/Pana dane osobowe w postaci Pani / Pana wizerunku przetwarzane będą w celu realizacji działań promocyjnych oraz marketingowych przez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych, wykonanych w związku z organizacją i realizacją MBA Open Day, w materiałach promocyjnych dotyczących Akademii Leona Koźmińskiego i jej oferty edukacyjnej.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów sms, operatorzy systemów e-mail marketingu, drukarnie, podmioty audytorskie.

6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

12. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

13. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w ust. 1 i 2.

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.