LIDER - Zapytanie ofertowe Transkrypcja wywiadów 

           

 

Akademia Leona Koźmińskiego

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/Lider
Transkrypcja wywiadów w ramach projektu:  „Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami”  finansowanego z NCBiR

 

1. Zleceniodawca

Akademia Leona Koźmińskiego
Ul. Jagiellońska 59
01-310 Warszawa

2. Informacje ogólne

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na transkrypcji z wywiadów.
2. Celem zapytania ofertowego jest wybór Wykonawcy, który wykona przedmiot
zamówienia, o którym mowa w pkt 1.
3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
4. W stosunku do zamówienia nie stosuje się Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest  usługa transkrypcji z wywiadów głównie w języku polskim, kilka w  języku angielskim - łącznie około 150 – 200 h.
2. Transkrypcja wywiadu polegać będzie na przeniesieniu treści nagrania w formie audio na plik w formacie doc. wiernie, bez poprawiania i redagowania tekstu.
3. Wykonawca zobowiązany jest  do  zachowania poufności danych zawartych w plikach.

4. Oferta

1. Oferta jest skierowana do podmiotów posiadających uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
2. Odpowiedź na zapytanie ofertowe powinno byś wysłane w formie i czasie określonym w  punkcie 7 niniejszego zapytania ofertowego i uwzględniać następujące informacje:
- dane oferenta
- cenę brutto (podaną w PLN) za transkrypcje  w języku polskim oraz osobno w  języku angielskim  -  (za 1 stronę A4)
- ilość znaków składających się na 1 stronę A4
- czas realizacji
- przybliżoną cenę (podaną w PLN)  transkrypcji 1 godzinnego wywiadu.
- przykładowy wzór umowy
3. Przewidywaną formą współpracy będzie umowa o współpracy.
4. Zamawiający będzie sukcesywnie (w okresie od marca 2015 r. do grudnia 2015 r.) przekazywał Wykonawcy pliki dźwiękowe, na podstawie których mają zostać sporządzone transkrypcje wywiadów. Preferowana jest forma przekazywania gotowej już transkrypcji przez Wykonawcę w formie załącznika wiadomości e-mail.

Wykonawca po otrzymaniu pliku dźwiękowego zobowiązuje się do sporządzenia transkrypcji do 3 dni roboczych od dnia otrzymania go od Zamawiającego.

5. Kryteria wyboru

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – 100%.

6. Termin realizacji

Termin zakończenia niezbędnych transkrypcji wynikający z harmonogramu projektu to 31 grudnia 2015 r.

7. Termin składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  nauka@kozminski.edu.pl w terminie do 12 marca 2015 z dopiskiem „Lider – transkrypcja wywiadów”.

8. Kontakt

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela kierownik projektu:  dr hab. Dominika Latusek - Jurczak, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, e-mail: latusek@kozminski.edu.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.