Master in Applied Global Economics  Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

ZAPRASZAM NA STUDIA 

Jesteś pasjonatem globalnych rynków? Chcesz zrozumieć złożoność współczesnego życia gospodarczego? Czy jesteś wystarczająco ciekaw, aby odkryć geopolityczne otoczenie gospodarki?

A może chcesz posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności, które otworzą przed Tobą nowe możliwości rozwoju kariery – zarówno w biznesie, instytucjach międzynarodowych, doradztwie, jak i nauce?

Nie szukaj dalej. Program Master of Applied Global Economics to optymalne połącze
nie wiedzy i umiejętności, które z pewnością zaspokoją Twoją ciekawość i rozwiną Twoją karierę.

dr Waldemar Karpa, Katedra Ekonomii ALK
Lider programu Master in Applied Global Economics

O KIERUNKU 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 ZAMKNIĘTA.

Informacje dot. organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

Zapraszamy do dołaczenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.


Program Master in Applied Global Economics oferuje unikalną ofertę edukacyjną, łączącą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe, które razem stanowią niezbędny zestaw narzędzi dla nowoczesnego ekonomisty.

Cele programu są realizowane poprzez:

 • Innowacyjne, kompleksowe podejście z wielu perspektyw, dzięki czemu nauka staje się ciekawym doświadczeniem poznawczym. Kładziemy nacisk na interakcje między studentami oraz wykładowcami i dbamy, by zajęcia były powiązane z gospodarką realną w jak największym stopniu.
 • Głębokie zrozumienie współczesnej ekonomii i jej kontekstu geopolitycznego. Program Master in Applied Global Economics daje naprawdę szerokie spojrzenie na globalną gospodarkę.
 • Intensywne szkolenie z teorii ekonomii i ekonometrii są prowadzone przez doświadczonych dydaktyków, podczas gdy zagadnienia polityki gospodarczej  prezentują praktycy i eksperci. W ALK cenimy fachową wiedzę i doświadczenie.
 • Szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru – wspieramy indywidualne podejście do studentów i dajemy możliwość skupienia się na interesujących ich dziedzinach.
 • Nowoczesne podejście do metod ilościowych – angażujące, nowoczesne i przystępne metody opanowania ekonometrii.
Słowo od Dziekana

Współczesna gospodarka światowa charakteryzuje się dynamicznymi zmianami i rosnącą współzależnością. Coraz bardziej przewagę na konkurencyjnych rynkach zdobywają ci, którzy rozumieją, jak procesy gospodarcze zachodzące w różnych częściach świata wpływają na siebie i wzajemnie się przenikają.

Program Master in Applied Economics nie tylko pozwala zrozumieć, jak działa gospodarka światowa, ale także dostarcza narzędzi do analizy i pomiaru wpływu mechanizmów ekonomicznych i politycznych na sytuację konsumentów, przedsiębiorstw i gospodarek narodowych.

prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz
Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii

ATUTY KIERUNKU 

 • Wysokiej jakości merytoryczne i praktyczne przygotowanie do zawodu ekonomisty otwierającego możliwość dostępu do szerokiego wachlarza perspektyw zawodowych w obszarze ekonomii stosowanej
 • Kompleksowy program nauczania zbudowany jest w oparciu o czterofilarową i komplementarną strukturę, a mianowicie: odświeżenie, uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy teoretycznej; intensywne szkolenie w zakresie metod i narzędzi analizy ekonomicznej; znaczny nacisk na politykę gospodarczą; i wreszcie intensywny trening językowy
 • Inspirujące, angażujące i oparte na współpracy środowisko naukowe, oferujące możliwość wymiany pomysłów i dyskusji ze światowej klasy profesorami i praktykami
 • Możliwość rozwijania konkretnych zainteresowań w wybranej dziedzinie nauk ekonomicznych, z rozszerzoną gamą kursów do wyboru
 • Możliwość studiowania w dynamicznej stolicy gospodarczej i kulturalnej regionu Europy Środkowej
 • Studenci są zachęcani do skorzystania z semestralnego pobytu na jednej z 200 renomowanych uczelni z całego świata w ramach programu wymiany międzynarodowej. Dodatkowo studenci mają możliwość wyjazdu na płatny staż zagraniczny.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • Teorii szeroko rozumianej ekonomii
 • Nowoczesnych narzędzi analizy ekonomicznej
 • Metod kształtowania polityki ekonomicznej
 • Analizy jakościowej (statystyka/ ekonometria/ Big Data)
 • Płynności w korzystaniu i zrozumienie złożonego języka używanego w ekonomii globalnej

Ponadto:

 • Staniesz się częścią otwartej i międzynarodowej społeczności akademickiej
 • Będziesz mieć okazję poznać ludzi z całego świata i zbudować sieć kontaktów, z której będziesz korzystać przez całe życie
 • Twój dyplom będzie rozpoznawalny na całym świecie dzięki tzw. "potrójnej koronie", czyli "Triple Crown", oznaczającej trzy prestiżowe międzynarodowe akredytacje, jakie posiada uczelnia

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Po ukończeniu programu Master in Applied Global Economics w języku angielskim można podjąć pracę w:

 • Międzynarodowych korporacjach i organizacjach
 • Agencjach Rozwoju Gospodarczego
 • Badaniach/ Akademiach
 • Krajowym i międzynarodowym sektorze publicznym
 • W działach konsultacji lub doradztwa gospodarczego

Przykłady stanowisk pracy, do których będzie przygotowany absolwent programu:

 • Ekonomista w organizacjach międzynarodowych (np. OEDC, Bank Światowy, MFW)
 • Doradca ekonomiczny w dużych firmach lub organizacjach o zasięgu międzynarodowym (np. McKinsey, Boston Consulting Group)
 • Ekonomista w firmach międzynarodowych
 • Doradca ekonomiczny w branżowych federacjach i stowarzyszeniach branżowych
 • Ekonomista w bankach inwestycyjnych
 • Doradca ekonomiczny w ambasadach (np. izbach handlowych)
 • Doradca ekonomiczny w sektorze publicznym (np. stanowiska rządowe, administracja regionalna)
 • Ekonomista/ doradca w sektorze non-profit/ NGO
 • Badacz/analityk w firmach obsługującym duże wolumeny danych (np. Reuters, CG Insights, Clarivate)

WYBRANE PRZEDMIOTY 

Theory refresher and extension:
 • Advanced macroeconomics
 • Advanced microeconomics 
 • Epistemology and history of economic thought
 • Economics and geopolitics
 • Trade theory and policy
 • Experimental economics
 • Innovation economics and innovation policy
Training in methods and tools of economic analysis:
 • Economic modelling
 • Introductory econometrics
 • Research methods in economics
Economic policy analysis:
 • Methods in policy evaluation
 • Economics of competitiveness

Elective Courses
 • Panel data econometrics
 • Time series analysis
 • Big Data analysis
 • Simulations and predictions
 • R applications
 • Development and transition economics
 • Environmental economics and policy
 • Regional economics
 • Labor economics and policy
 • Financial markets
 • Economics of intellectual property
 • Economics of new technologies
 • Economics of networks
 • International organizations
 • Project management
 • Logic, rhetoric and art of argumentation

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

ZASADY NABORU 

PRZENOSISZ SIĘ Z INNEJ UCZELNI? KLIKNIJ TUTAJ

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu. 

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie (jak do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty do wglądu
 • CV w języku angielskim
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna)
 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.
  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski.

Dokumenty można składać w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/126 lub pocztą. W związku z pandemią zachęcamy do składania notarialnych kopii dokumentów pocztą.

UWAGA! W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa od 16.03.20 do odwołania Biuro Rekrutacji na studia w j. angielskim będzie działać w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:30. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim wynosi 100 zł.
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Etapy rekrutacji - studia II stopnia 

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Zapoznaj się z opisem interesującego Cię kierunku i sprawdź zasady naboru (powyżej).

2

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji. 

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

4

Ocena aplikacji i test wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Skontaktuj się z naszym zespołem rekrutacyjnym! 

Dana Duda

Kierownik ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

Adam Miziołek

Starszy specjalista ds. rekrutacji na studia w języku angielskim

admission@kozminski.edu.pl

OPŁATY 

Studia stacjonarne I rok II rok
Płatność za semestr
11 900 12 500
Płatność za semestr w 5 ratach
5 x 2 400 5 x 2 520
Opłata rekrutacyjna: 100

 

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Studenci pierwszego roku programów prowadzonych w języku angielskim będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 7 500 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 750 zł z kwoty czesnego. Więcej informacji znajdą Państwo klikając w powyższy baner.