Fundacja im. Profesora Manfreda Lachsa.....


powstała na podstawie zapisu testamentowego Manfreda Lachsa - członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, Prezesa tegoż Trybunału, wybitnego uczonego z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, którego 18 uniwersytetów zagranicznych wyróżniło przyznaniem doktoratu honoris causa. Prof. M.Lachs zmarł w dniu 14 stycznia 1993 r. w Hadze.
Celem statutowym Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa jest przyznawanie nagród naukowych za najlepsze publikacje książkowe autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego.
Działalnością Fundacji kieruje Zarząd, któremu przewodniczy z woli Fundatora Leszek Kubicki. Zarząd liczy obecnie 8 osób.
Zgodnie z wolą Fundatora formą realizacji celu statutowego Fundacji jest przyznawanie corocznych nagród za najlepsze prace naukowe z zakresu prawa międzynarodowego. Konkurs organizowany jest corocznie od 1995 r. (obecnie jest to 21-edycja Konkursu).
Na podstawie postanowień Regulaminu Konkursu Nagrody im. prof. M. Lachsa przyznawane są coroczne nagrody za publikacje książkowe z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego w dwóch kategoriach: a) prac autorów z dorobkiem naukowym, b) w kategorii debiutów.
Nagrody Fundacji przyznaje Sąd Konkursowy powoływany przez Zarząd Fundacji. Wysokość nagród finansowych ustala Zarząd Fundacji przed rozstrzygnięciem konkursu.

 

 

Rozstrzygnięcie XXII Konkursu im. Prof. M. Lachsa i Akademii Leona Koźmińskiego

W dniu 24 listopada 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów nagród im. Profesora Manfreda Lachsa oraz Akademii Leona Koźmińskiego  przyznanych
w ramach XXII Konkursu dla autorów najlepszych publikacji książkowych z dziedziny prawa międzynarodowego opublikowanych w kraju lub za granicą w 2015 r.
W kategorii kolejnych monografii nagrodę otrzymał prof. Jerzy Kranz za książkę: ”Pojęcie suwerenności we współczesnym prawie międzynarodowym”.Warszawa 2015
W kategorii debiutów nagrodę otrzymał Andrzej Jakubowski za książkę pt.: „State Succession in Cultural Property”, Oxford 2015.

Galeria z rozdania nagród

 Regulamin konkursu Nagrody im. Profesora Manfreda Lachsa

§ 1. Nagroda przyznawana będzie za najlepsze publikacje książkowe z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego opracowane przez autorów polskich i wydane w kraju lub za granicą. Konkurs odbywa się co roku.

    § 2. Konkurs obejmuje dwie kategorie nagród :
a) za najlepszą książkę (monografię, podręcznik) będącą kolejną publikacją książkową danego autora.
 b) nagroda za najlepszą highroller książkę (monografię, podręcznik) stanowiącą debiut autora w zakresie publikacji książkowych.
   W przypadku pracy zbiorowej może być nagrodzony inicjator, twórca koncepcji pracy  lub jej redaktor naukowy.

   § 3. Do konkursu można zgłaszać tylko książki opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia danego konkursu. Okoliczność, iż praca uzyskała poprzednio inną nagrodę, nie stanowi przeszkody do jej zgłoszenia do nagrody im. prof. Manfreda Lachsa.
    W przypadku gdy do konkursu zgłoszono w ramach danej kategorii konkursu mniej niż 3 prace, Zarząd Fundacji może połączyć tę edycję konkursu z edycją z roku następnego i przyznać Nagrodę w danej kategorii za 2 lata, uwzględniając wszystkie zgłoszone kandydatury do danej kategorii konkursu.

   § 4. Prawo zgłaszania publikacji do konkursu przysługuje radom naukowym Wydziałów Prawa i Administracji polskich uniwersytetów, radzie naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, radom naukowym jednostek wyższych uczelni, w których prawo międzynarodowe publiczne jest przedmiotem wykładowym, redakcjom periodyków prawniczych oraz samym zainteresowanym autorom.

   § 5. Jednorazowo każdy z podmiotów wymienionych w § 4 może zgłosić co najwyżej jedną książkę w każdej z dwóch kategorii konkursu.

   § 6. Ogłoszenie konkursu - przez Prezesa Zarządu - następuje co roku w terminie do 31 marca danego roku.

   § 7. Publikacje zgłaszane do konkursu powinny być składane na adres Prezesa Zarządu do 31 października każdego roku.

   § 8. Wysokość nagrody ustala corocznie Zarząd w zależności od stanu finansowego  Fundacji
§ 9. Wysokość nagród może ulec zmianie w wyniku decyzji Zarządu Fundacji, podjętej przed ogłoszeniem konkursu.

   § 10. W razie przyznania równorzędnych nagród (ex aequo) w poszczególnych kategoriach konkursu wysokość nagrody ulega stosownemu podziałowi.

 


Dotychczasowi Laureaci Konkursów Fundacji

I Konkurs (publikacje książkowe opublikowane  w 1993 r.):

II Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 1994r.) - nagród nie przyznano

III Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 1995 r.):


IV Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 1996 r.):


V Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 1997 r.):


VI Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 1998 r.):


VII Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 1999 r.):


VIII-IX  Konkurs połączony  (publikacje książkowe opublikowane w 2000-2001  r.):


X Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 2002 r.):


XI Konkurs  połączony  (publikacje książkowe opublikowane w 2002-2003 r.):


XII Konkurs  połączony  (publikacje książkowe opublikowane w 2003-2004 r.):


XIII  Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 2005 r.):


XIV  Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 2006 r.):


XV  Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 2007 r.):


XVI  Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 2008 r.):


XVII  Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 2008-9):

kategoria debiutów:


XVIII  Konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 2010):
kategoria kolejnych monografii

w kategorii debiutów – nagroda ex quo:


XIX konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 2011 r.)

 


Sąd Konkursowy nie przyznał nagrody w kategorii debiutów.


XX konkurs (publikacje książkowe opublikowane w 2012 r.)

Kategoria kolejnych monografii:

Kategoria debiutów